ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101  
พระสิทธิธรรมธาดา  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
102  
พระครูอรรถเมธี  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
103  
พระครูอมรโฆสิต  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
104  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
105  
พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
106  
พระมหาตะวัน พฺรหฺมญาโณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
107  
พระมหาบุญมา พลญาโณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
108  
พระมหาชาญ โชติญาโณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
109  
พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
110  
พระมหาฐิติภัทร์ สุภูริโก  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
111  
พระมหากิมจ่าย สุตญาโณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-49 
ผ่าน 
-  
พระสมชาย ปญฺญานนฺโท  วัดอินทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
1-9-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาต ฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, ที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นต้น และเฉพาะรูปนี้ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
รวมทั้งหมด : 112 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2