ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101  
พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
102  
พระครูโสภณศิลปาคม  วัดมิ่งเมือง  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
103  
พระครูสิริธรรมภาณี  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
104  
พระครูวิสิฐนันทวุฒิ  วัดพระธาตุแช่แห้ง  น่าน 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
105  
พระครูสิริรัตโนภาส  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
106  
พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
107  
พระครูปริยัติกิตติคุณ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
108  
พระศักดิ์สิน สนฺติกโร  วัดหนองหอย  ราชบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
109  
พระมหาสมพงษ์ สิริมงฺคโล  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
110  
พระครูสุจิณธรรมสาร  วัดศรีจอมเรือง  พะเยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
111  
พระครูสุจิตวรญาณ  วัดป่าตัน  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
112  
พระครูโสภณเจติยาทร  วัดพระธาตุพนม  นครพนม 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
113  
พระครูปลัดโกวิท อภิปุญฺโญ  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
114  
พระทองสุข สจฺจวโร  วัดอำนาจเจริญ  อำนาจเจริญ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
115  
พระมหาสมคิด ตฎฺฐจิตฺโต  วัดพลับพลา  นนทบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
116  
พระครูธรรมธรประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
117  
พระนิคม สุมงฺคโล  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
118  
พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
119  
พระทวีวงษ์ วชิรวํโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
120  
พระบัณฑิต วรปญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
121  
พระภาวนาวิริยคุณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
122  
พระสินทบ สุภชญฺโญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
123  
พระมหากิมยงค์ จนฺทสุวณฺโณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
124  
พระอนุรักษ์ โสตฺถิโก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
125  
พระวรจิตร์ จนฺทูปโม  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
126  
พระมหาพีร์ ชุตินฺธโร  วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
127  
พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมธโร  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
128  
พระรณรวี รวิปโภ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
129  
พระเกษตร ญาณวิชฺโช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
130  
พระทวี สุขิโต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
131  
พระวิชิต ผาสุกวาโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
132  
พระธีรพัฒน์ กุลธีโร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
133  
พระชัยยุทธ์ ชยวํโส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
134  
พระอรรณพ เปมสีโล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
135  
พระศรีรัชมงคลเมธี  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
136  
พระครูพรหมสราภิรักษ์  วัดพรหมรังษี  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
137  
พระครูโกศลพัชราศัย  วัดทุ่งจันทร์สมุทร  เพชรบูรณ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
138  
พระปลัดประพันธ์ กมฺมสุทฺโธ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
139  
พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
140  
พระมหาชัยนาท กิตฺติปุญฺโญ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
141  
พระมหาสมใจ ขนฺติพโล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
142  
พระชยุตพล ญาณพโล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
143  
พระอาติยะ สุนฺทรจิตฺโต  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
144  
พระญาณากร ญาณากโร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
145  
พระมหาบุรินทร์ ปวรินฺโท  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
146  
พระมหาถิรวิท ถิรเมธี  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
147  
พระประดิษฐ์ สุทฺธิญาโณ  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
148  
พระจุมพต ญาณเสฏฺโฐ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
1  
พระก้องเกียรติ ฐิตสทฺโท  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
2  
พระสนิท มหาลาโภ  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
3  
พระธรรมธรโอภาส กิตฺติปญฺโ  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
4  
พระอธิการวิรัตน์ สนฺตกาโย  วัดดอยท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
5  
พระครูสุนทรสิริวุฒิ  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระเจตน์ กุสลจิตฺโต  วัดอ่างสุวรรณ  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, และไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 154 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2