ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระสุภาพ พานพรม  วัดสิทธิทนนชัย  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
102 
พระครูพิมลวรธรรม  วัดหนองพาลโลน  ยโสธร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
103 
พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ  วัดโตนด  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
104 
พระศุฆวัจน์ ศรีสระน้อย  วัดศาลาเย็น  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
105 
พระอนพัท สุขสินธ์  วัดสระแก้ว  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
106 
พระอินทะนนท์ ปัตตาเทสัง  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
107 
พระสิริพงศ์ สีบัวเลิศ  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
108 
พระทวาย อนุรัตน์  วัดเขาภูหลวง  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
109 
พระสำอางค์ ไตรพิพัฒน์  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
110 
พระองอาจ ชอบใจ  วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
111 
พระเฉลียว วงษ์ทา  วัดศรีสุภณ  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
112 
พระสุพจน์ เลียบแล  วัดราษฎร์ประดิษฐ์  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
113 
พระอธิการเสนาะ บุรินทร์ประโคน  วัดศรีตะครอง  บุรีรัมย์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
114 
พระดาว ทองแพรว  วัดศรีตะครอง  บุรีรัมย์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
115 
พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล  วัดซับเจริญ  ชัยภูมิ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
116 
พระสิงห์ สีเงินเอี่ยม  วัดโนนเจริญสุข  สุรินทร์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
117 
พระสุพจน์ ยิ้มแย้ม  วัดบ้านคะนา  สุรินทร์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
118 
พระประยูร ยี่วิชัย  วัดบ้านคะนา  สุรินทร์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
119 
พระกำพล สุราฤทธิ์  วัดบุฝ้าย  ปราจีนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
120 
พระอธิการเปรมทอง สินธุไชย  วัดหอคอย  ฉะเชิงเทรา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
121 
พระมหาวิชัย ธีรธำรงกุล  วัดสวนป่า  สระแก้ว 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
122 
พระยอดเยี่ยม มนิลา  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
123 
พระกฤษณะ วิเศษสุนทร  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
124 
พระครูวิสิฐพัฒนาทร  วัดแหลมฉบัง  ชลบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
125 
พระครูสุพัฒนกิจอุดม  วัดโสมนาราม  จันทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
126 
พระมหาโอฬาร เฮ้าสูงเนิน  วัดอีแงว  จันทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
127 
พระอธิการชูชัย จันทร์หอม  วัดสามหนาด  จันทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
128 
พระอธิการประทีป เจริญพืช  วัดแหลมหิน  ตราด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
129 
พระอธิการพาณิชย์ ปิยังคะบุตร  วัดหนองโสน  ตราด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
130 
พระสุนทร ประทุมสุวรรณ  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
131 
พระสกุล อุดล  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
132 
พระวิโรจน์ วัฒนกุล  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
133 
พระสุเทพ ภุมรินทร์  วัดบ้านทวน  กาญจนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
134 
พระชัยนพ ลีวชิรปราการ  วัดลิเจีย  กาญจบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
135 
พระไพฑูรย์ เม็งสุวรรณ  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
136 
พระพยุง ศรหุนะ  วัดศรีวนาราม  สมุทรสาคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
137 
พระปืน แย้มบุญมี  วัดใหญ่บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
138 
พระครูสุวรรณพิพัฒน์  วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
139 
พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล  วัดพระบรมธาตุไชยา  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
140 
พระสมุห์ศักดิ์ชาย ขวัญทอง  วัดพระบรมธาตุไชยา  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
141 
พระมหาอรุณ ลิ้มสุรัตน์  วัดพัฒนาราม  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
142 
พระปลัดธีรศักดิ์ ชูงาน  วัดทุ่งต่อ  ตรัง 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
143 
พระครูประภัศรธรรมวิธาน  วัดสระเกษ  สงขลา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
144 
พระครูปุญญาภิบาล  วัดธารโต  ยะลา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
145 
พระพรศักดิ์ พิพัฒน์เจริญกิจ  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
146 
พระอธิการอภินันท์ ทองคำสม  วัดแม่ขะจาน  เชียงราย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
147 
พระสมพงษ์ เมทา  วัดแม่ขะจาน  เชียงราย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
148 
พระมหาธเนศร์ ทรัพย์สมบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
149 
พระมหาจู แซ่ท้าว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
150 
พระครูสมศักดิ์ แก้วลูน  วัดหนองเหียง  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
151 
พระครูสารกิจจานุยุต  วัดกลางกุดรัง  มหาสารคาม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
152 
พระครูวิบูลสันติคุณ  วัดหัวนาไทย  มหาสารคาม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
153 
พระครูปริยัติพัฒนคุณ  วัดหัวช้าง  มหาสารคาม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
154 
พระครูอรัญธรรมานุยุต  วัดป่าดงมัน  มหาสารคาม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
155 
พระครูสังฆรักษ์สมจิต เดชคุณรัมย์  วัดพระนารายณ์มหาราช  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
156 
พระสมคิด บุรีรัมย์  วัดใหม่อัมพวัน  บุรีรัมย์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
157 
พระฮวด จงเทพ  วัดกอบกุลรัตนาราม  สงขลา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
158 
พระสุนทร หลอดทอง  วัดสว่างอินทรศิลา  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
159 
พระบุญเลิศ โพธิ์แสง  วัดท่าหางดอน  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
160 
พระสมนึก พงษ์อาภร  วัดธรรมเจดีย์  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
161 
พระพงศ์พิสิทฐ์ ไชยเชษฐ์  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
162 
พระอธิการประวิทย์ พุทธธรรม  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
163 
พระมงคล กระทุ่มขันธ์  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
164 
พระเจษฎา ราชปึ  วัดป่าพุทธรักษา  สกลนคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
165 
พระปริยัติธีรคุณ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
166 
พระวิศาล ธัญมันตา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
167 
พระมหาปัญจะ ดีพิจารย์  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
168 
พระสราวุฒิ วะสารชัย  วัดใหม่ยายนุ้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
169 
พระมหาณรงค์ศักดิ์ เสมอ  วัดไทยสุภาพ  พะเยา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
170 
พระมหาพิชิต ดัชถุยาวัตร  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
171 
พระศุภวิชญ์ กริตยพงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
172 
พระครูพิศาลธรรมวุฒิ  วัดหนองสะเดา  พิจิตร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
173 
พระพิสิษฐ์ ภัทรวรกุลวงศ์  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
174 
พระเลื่อน สุดแก้ว  วัดมะขามเฒ่า  สงขลา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
175 
พระบุญลือ คชทร  วัดนางเหล้า  สงขลา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
176 
พระวันชัย วงษ์วิศาลสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
177 
พระสัญชัย หิรัญสถิตย์พร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
178 
พระชยุทธร วรสันต์โต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
179 
พระณฐพล ชาวป่า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
180 
พระจรัญพงศ์ นราตรีกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
181 
พระมหาสุรสิทธิ์ สมดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
182 
พระมหานิรันดร์ จันทอน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
183 
พระดลธนา วราชิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
184 
พระจุมพล แก้วเจริญ  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
185 
พระสุรัตน์ จตุโรโภคทรัพย์  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
186 
พระอธิการสนอง โพธิ์สุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
187 
พระสามารถ เย็นใจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
188 
พระวรเจตน์ สิทธิวงศ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
189 
พระตี๋เล็ก แซ่จึง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
190 
พระวิเชียร นาคจีน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
191 
พระดิลกภณ เดชวัชระ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
192 
พระสุปัญญา เครือเทียน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
193 
พระมหาวันชัย อิ่มสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
194 
พระพจน์ ชมภู  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
195 
พระวิทยา ริมธีระกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
196 
พระอรรถพร อาณัติวงศ์  วัดพระธาตุเจดีย์น้อย  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
197 
พระญาณรักขิต  วัดวีระวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
198 
พระมหาอุดมพร เชาว์นามล  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
199 
พระมหาทินกร สอนภักดี  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
200 
พระชาติชาย จุมพล  วัดสิงห์ทอง  นครพนม 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 244 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3