ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระครูวิสารัทธรรมาภรณ์   วัดเมืองเปลือย  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระครูวีรธรรมาภินันท์   วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์   วัดเหล่าอารีย์  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระครูประคุณวรธรรม   วัดดู่กลาง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระครูสารธรรมนิเทศ   วัดอหิงสาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระครูสุเทพธรรมาภิรม   วัดบุปผาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
พระครูรัตนวิหารธรรม   วัดดงเย็นมหาวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
พระอำนาจ โคมร้าย  วัดดงเย็นมหาวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
พระนิคม วิเศษวงษา  วัดดงเย็นมหาวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
พระมะณู สีสาวแห  วัดดงเย็นมหาวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
เจ้าอธิการสุระ สังฆทิพย์  วัดดอนเกลือ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
พระทองหลาง คำจันทร์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระธัมธัม ปวรางกูร  วัดป่าศรีเมยวดี  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
214 
พระเรืองฤทธิ์ บุญเภา  วัดท่าบ่อ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
215 
พระวงค์วิทย์ เทพคำราม  วัดสุวรรณนิเทศ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
216 
พระสำราญ บุบผาสังข์  วัดป่าศรีวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
217 
พระมนูญ ช่างถม  วัดอุ่มเม่า  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
218 
พระอภิชิต โชติกาล  วัดบ้านดู่  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
219 
พระจรูญ เรียงบุญ  วัดราษฎร์อุดม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
220 
พระวิจิตร คำเกลี้ยง  วัดราษฎร์อุดม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
221 
พระธีระยุทธ อุทธิสินธุ์  วัดสระปทุม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
222 
พระจิรานุวัฒน์ อนันตภูมิ  วัดศรีไพรวาส  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
223 
พระเจนวิทย์ งามนาศรี  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
224 
พระเพชรสกุล พลสันต์  วัดบ้านอ้น  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
225 
พระถนอม อามาตมุลตรี  วัดหนองมะเขือ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
226 
พระสุจินดา วิเศษวงษา  วัดทุ่งรังษี  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
227 
พระภักดี ไชยภารา  วัดทุ่งรังษี  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
228 
พระสุวัฒน์ รัตนะสีหาภูมิ  วัดวารีเกษม  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
229 
พระไพฑูรย์ ค่ำคูณ  วัดวารีเกษมราษฎร์  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
230 
พระเสน่ห์ มีวิธี  วัดบ้านผำ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
231 
พระอัสนัย นิตย์กระโทก  วัดบ้านผำ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
232 
พระศักดิ์ สุริยงค์  วัดโพนสะอาด  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
233 
พระหัตถเวช บานศรี  วัดโพนสะอาด  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
234 
พระศิริศักดิ์ เจริญภักดิ์  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
235 
พระชิต ศรีเที่ยง  วัดสว่างอารมณ์  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
236 
พระสามารถ บัวทัน  วัดดูกอึ่ง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
237 
พระไพฑูรย์ เข็มทอง  วัดดูกอึ่ง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
238 
พระอนันต์ คูณศรี  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
239 
พระพรม หินซุย  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
240 
พระพิทยา สุขหนองหว้า  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
241 
พระเกษแก้ว ธรรมมนตรี  วัดไทรทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
242 
พระรุจิภาส ชัยวิเศษ  วัดสระทอง  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
243 
พระอธิการเฉลิมพันธ์ ป้องกัน  วัดป่าศรีมงคล  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
244 
พระอธิการอุดมศักดิ์ พงษ์ทะลา  วัดแก้งสว่าง  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
245 
พระอธิการหนูอาจ เพ็งแจ่ม  วัดป่าทุ่งเทวา  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
246 
พระอธิการอำนวย บุญกว้าง  วัดบกมันแกว  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
247 
พระอุดร ดวงจำปา  วัดบกมันแกว  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
248 
พระศรี นามนาง  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
249 
พระจำปี ยาวโนภาส  วัดตับเต่า  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
250 
พระคำฟอง สุนทร  วัดป่าแสงธรรม  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
251 
พระชาญณรงค์ กุลพร  วัดคูเดื่อ  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
252 
พระวัฒยนต์ เอกทันต์  วัดสุวรรณาราม  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
253 
พระสะอาด ธรรมโม  วัดน้ำยืน  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
254 
พระวัฒนา สารบูรณ์  วัดมงคลโกวิทาราม  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
255 
พระจิระพงษ์ โจรัตน์  วัดหนองปลาปาก  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
256 
พระสุรศักดิ์ เนตรมณี  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
257 
พระวิเชียร เกียรติยุทธชาติ  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
258 
พระสุขสันต์ วันคำ  วัดโกศลนิวาส  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
259 
พระวันชัย ฉวีรักษ์  วัดโกศลนิวาส  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
260 
พระครูปริยัติคณานุรักษ์   วัดวิสุทธิโสภณ  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
261 
พระครูสุจิตโพธาลังการ   วัดบ้านโดด  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
262 
พระครูอินทวีรานุยุต   วัดบ้านไฮ  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
263 
พระครูมงคลนันทสาร   วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
264 
พระครูโพธิกิจจารักษ์   วัดหนองคู  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
265 
พระใบฎีกาจอม จันทร์ลี  วัดหนองถ่ม  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
266 
พระอธิการสุนัน คำพุธ  วัดสร้างเหล่า  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
267 
พระอธิการขวัญชัย แก้วประภา  วัดบ้านนา  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
268 
พระมหามนูญ ตีเงิน  วัดกระบี่  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
269 
พระสมชาย มณีรัตน์  วัดบ้านเวาะ  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
270 
พระพงศธร อำภา  วัดศรีกรุง  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
271 
พระบุญทรัพย์ แทนเครือ  วัดบูรณ์ชัยรัตน์  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
272 
พระสมศักดิ์ แก้วกัญหา  วัดสำโรงพลัน  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
273 
พระอนุชา สิทธิศร  วัดเขวิกศรีษะจันทร์  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
274 
พระมงคล ขันติวงค์  วัดบ้านโดด  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
275 
พระรินลา กลางประพันธ์  วัดโนนแดง  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
276 
พระชล แทนคำ  วัดกันจด  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
277 
พระสมหมาย ศรีกระหวัน  วัดขามใหญ่  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
278 
พระชาญชัย แก้วสุรีย์  วัดป่าเสรีธรรม  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
279 
พระครูอินทสารสถิต   วัดอินทาวาส  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
280 
พระครูสุวรรณญาณคุณ   วัดคำเม็ก  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
281 
พระครูธีรมงคลธรรม   วัดชัยมงคล  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
282 
พระครูประสุตธรรมวาปี   วัดหนองสรวง  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
283 
พระครูโสภณเจตยานุกิจ   วัดศรีธาตุ  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
284 
พระครูพิสิฐมงคลวัฒน์   วัดศรีสว่างมงคล  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
285 
พระครูพิทักษ์ธรรมาภิบาล   วัดพิทักษ์วนาราม  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
286 
พระอธิการบุญเรือง รินทา  วัดบ้านแจ้งน้อย  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
287 
พระอธิการยมนา บุญขันธ์  วัดนาจาน  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
288 
พระไพโรจน์ เถรหมื่นไวย์  วัดศรีมงคล  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
289 
พระสถิตย์ ราศรี  วัดพระธาตุบุญตา  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
290 
พระไพบูลย์ แคนวัง  วัดบ้านโพนงอย  ยโสธร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
291 
พระคมสันต์ พรหมเสนา  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
292 
พระครูปทีปธรรมานุยุต   วัดจันทรังษี  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
293 
พระครูถิรธรรมสถิต   วัดโคกสิริ  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
294 
พระครูสุทธขันติธรรม   วัดสุทธาวาส  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
295 
พระอธิการสุรวุฒิ สมควรสิริสกุล  วัดแมดนอก  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
296 
พระอธิการพลทวี ใจใส  วัดโนนงาม  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
297 
พระมหาสมควร กานุสนธ์  วัดศรีปุญญนิมิตร  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
298 
พระสมเกษ ทำชอบ  วัดดอนแดง  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
299 
พระสมพจน์ ปัญญาดี  วัดผาสุการาม  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
300 
พระสกานต์อลัน โคตรคำ  วัดเก่าบ่อ  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7