ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระประหยัด เผ่าพงษ์คล้าย  วัดดงเค็ง  นครราชสีมา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
202 
พระครูสิริปริยัติธาดา  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
203 
พระครูวาปีญาณวิสุทธิ์  วัดหนองเสม็ด  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
204 
พระครูพิทักษ์ชินวงศ์  วัดกลาง  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
205 
พระครูวินัยธรณรงค์ศักดิ์ เสือชุมแสง   วัดสามัคคีศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
206 
พระมหาอำนาจ เภสัชชะ  วัดกลางนางรอง  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
207 
พระมหานันทพงศ์ วิวาสุขุ  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
208 
พระมหากมลพร ไตรคุ้มมะดัน  วัดตาด่าน  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
209 
พระสมพร พันธุ์ศรี  วัดหนองสรวง  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
210 
พระบุญช่วย จิตรเย็น  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
211 
พระสมชิต กาแก้ว  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
212 
พระวิชัย ดาวุธ  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
213 
พระสุเทพ ศิริวัฒนมงคล  วัดป่าสตึกพัฒนา  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
214 
พระภานุวัฒน์ เชื้อพหล  วัดเลียบน้ำไหล  ชัยภูมิ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
215 
พระครูอุดรประชานุกูล  วัดอุดรประชาราษฎร์  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
216 
พระครูโสภณสุทธิธรรม  วัดบ้านกาบเชิง  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
217 
พระอธิการเยียน ดีด้วยมี  วัดมูลานิเวศน์  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
218 
พระใบฎีกาจำปี บุตรเงิน  วัดวังปลัดสามัคคี  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
219 
พระใบฏีกามนูญ ดีสม  วัดป่าศิลานิมิต  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
220 
พระมหาวรวุฒิ ทวีสุข  วัดประทุมธรรมชาติ  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
221 
พระมหาเรวตะ พระสุริยะ  วัดประทุมธรรมชาติ  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
222 
พระจิระพงษ์ ผลจะโป๊ะ  วัดประทุมธรรมชาติ  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
223 
พระนิรันศักดิ์ คานทอง  วัดโพธิ์ศรีธาราม  สุรินทร์ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
224 
พระครูวชิรศีลสุนทร  วัดปากคลองพระอาจารย์  นครนายก 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
225 
พระมหาสมคิด หินนอก  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
226 
พระราชสิทธิวิมล  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
227 
พระวิษณุ ภาวิศิษฏ์  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
228 
พระสายฝน อินทระชัย  วัดมะค่าไทรงาม  ระยอง 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
229 
พระสมมารถ เรืองศรี  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
230 
พระชาญ ทองดี  วัดท่าตะคร้อ  กาญจนบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
231 
พระสถาพร เกาฎีระ  วัดเชิงเขา  กาญจนบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
232 
พระสม อ่อนแสง  วัดบางตะคอย  สมุทรสาคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
233 
พระครูปิยธนาทร  วัดอมรินทราราม  ราชบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
234 
พระมหาประเสริฐ ปัญญาวิชชานนท์   วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
235 
พระเทพปัญญาสุธี  วัดแจ้งวรวิหาร  นครศรีธรรมราช 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
236 
พระครูสิริรัตนวราภรณ์  วัดแจ้งวรวิหาร  นครศรีธรรมราช 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
237 
พระมหาปรีดา บัวเมือง  วัดแจ้งวรวิหาร  นครศรีธรรมราช 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
238 
พระครูปราโมทย์พัฒนกิจ  วัดควนเนียง  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
239 
พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์  วัดบ้านขาว  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
240 
พระครูสุธรรมประภัสร  วัดโรจนาราม  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
241 
พระใบฎีกามนูญ สังข์แก้ว  วัดทุ่งลุง  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
242 
พระจรัญ บุญชูประภา  วัดคงคาวดี  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
243 
พระธเนศ โชติศิริ  วัดคงคาวดี  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
244 
พระสมพงศ์ ชาติสุขศิริเดช  วัดมหัตตมังคลาราม  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
245 
พระครูอาทรธรรมพินิจ  วัดควนพนางตุง  พัทลุง 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
246 
พระเฉลิมชัย กันหาคุณ  วัดกุมภีลบรรพต  สตูล 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
247 
พระอรรถพนธ์ วรวรรณสงคราม  วัดขจรประชาราม  ปัตตานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
248 
พระสุเทพ ศรีสวัสดิ์  วัดสาลวัน  ปัตตานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
249 
สามเณรพันธ์ณรงค์ เยี่ยมรัมย์  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
250 
สามเณรครรชิต หาญจำปา  วัดป่าหนองบุญเพียง  หนองคาย 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
251 
สามเณรสุประพันธ์ เสงี่ยมบุตร  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
252 
พระสุปัญญา ใจเย็น  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
253 
พระอภิวัฒน์ เทียมราช  วัดพิศาสรัญญาวาส  หนองบัวลำภู 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
254 
พระมหาสุริยา ปั้นดี  วัดโรงวาส  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
255 
พระธีระชัย วุฒิพันธ์  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  สงขลา 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
256 
พระมหาสมหมาย ทุยไธสง  วัดบวรมงคลราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
257 
พระทองผล ผลถวิล  วัดหายโศก  หนองคาย 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
258 
พระอังกูล ศรีแสวง  วัดศรีคุณเมือง  หนองคาย 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
259 
พระทองม้วน พันธุ์พิบูลย์  วัดอุดมผลาผล  หนองคาย 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
260 
พระมหานพพล บุญทราหาญ  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
261 
พระมหาสุพรรณ ไปดง  วัดตำหนัก,ใต้  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
262 
พระมหาประจัก ผ่านเมือง  วัดตำหนัก,ใต้  นนทบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
263 
พระมหาอเนก มูลมณี  วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
264 
พระมหาวีระ สินลาลับ  วัดวาลุการาม  ชุมพร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
265 
พระมหาสัญญา เกิดอุดม  วัดวาลุการาม  ชุมพร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
266 
พระขันทอง สิมมะลี  วัดป่าศิริรุ่งเรือง  เลย 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
267 
พระครูสังฆรักษ์ชูชาติ จิตรฉ่ำ  วัดไผ่ล้อม  ปทุมธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
268 
พระเมธีวรญาณ (ราชปฏิภาณโสภณ)  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
269 
พระครูสังฆรักษ์สายหยุด ทิพนี  วัดมงคล  เชียงใหม่ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
270 
พระทวี ศรีสวัสดิ์  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
271 
พระคชสาร ชินประพันธ์  วัดป่าธรรมโสภณล  ลพบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
272 
พระประจวบ ประพงษ์  วัดถ้ำผาบดไชยวรรณ  อุดรธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
273 
พระเชวง อินทร์โสม  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
274 
พระมหาบาง สิมพลี  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
275 
พระสมชาย มะลิ  วัดสระแก้ว  ขอนแก่น 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
276 
พระธงชัย ไชยพันธ์  วัดบ้านคอก  ศรีสะเกษ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
277 
พระอธิการสมศักดิ์ วิลัย  วัดภัททันตะอาสภาราม  ชลบุรี 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
278 
พระครูสังฆรักษ์อวยพร อินทนชิตจุ้ย  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
279 
พระใบฎีกาสวรรค์ ศรีคชา  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
280 
พระบุญเกิด ณ บางช้าง  วัดดอนยายหอม  นครปฐม 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
281 
พระวิสุทธิวราภรณ์  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
282 
พระมหาศรีทนต์ สุขเกษ  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
283 
พระมหาวีระพงษ์ ฤทธิ์จำนง  วัดนวลนรดิศวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
284 
พระสรพันธ์ นันต๊ะภูมิ  วัดชมพู  เชียงใหม่ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
285 
พระกัมพล นะวัน  วัดป่าแดงมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
1-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาทรงศักดิ์ สันติเกื้อกูลวงศ์  วัดปริวาสราชสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดในแบบฟอร์ม,เอกสารสับสน  
พระเรียบ ไชยราช  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพุทธฯ  
พระอธิการคูณ แก่นสาร์  วัดโนนสว่าง  อุบลราชธานี 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์ม,หนังสือ สุทธิ ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน  
พระพงควัฒน์ ศรีมะเริง  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน เรื่องสังกัดวัด  
พระสุรพล จารัตน์  วัดโนนเจริญสุข  สุรินทร์ 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารสับสน เรื่องสังกัดวัด  
พระวินัย ยะภาวงษ์  วัดแสงสว่าง  ปราจีนบุรี 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีหนังสือรับรองจาก ประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระครูปลัดสานิตย์ รามแก้ว  วัดโรงวาส  สงขลา 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อในแบบฟอร์มไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระสำรวย แจ่มโถง  วัดถ้ำก่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-2-51 
ไม่ผ่าน 
แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3