ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระมนตรี พูลเพียร  วัดอุทัย  สงขลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
202 
พระจักรพันธ์ ยังอุ่น  วัดกระดังงา  สงขลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
203 
พระครูเกษมธรรมธาดา   วัดจันทร์ธาดาประชาราม  ยะลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
204 
พระใบฎีกาจิราวัฒน์ อิ่มอรุณวงศ์  วัดพุทธภูมิ  ยะลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
205 
พระมหาธนกฤต โตประเสริฐ  วัดพุทธภูมิ  ยะลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
206 
พระกฤษฎา เพ็งจำรัส  วัดคูหาภิมุข  ยะลา 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
207 
สามเณรวุฒิไกร ไชยโย  วัดดอนมูล  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
208 
สามเณรพชรพล ยอดหานาม  วัดโคเขตตาราม  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
209 
สามเณรธีรวัฒน์ ศรีบริบูรณ์  วัดศรีสะอาด  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
210 
สามเณรจิรโชติ วันทอง  วัดนาโพธิ์  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
211 
สามเณรชัยมงคล กกม่วง  วัดนาโพธิ์  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
212 
สามเณรสุธัชชัย สันวิลาศ  วัดนาโพธิ์  ยโสธร 
1-5-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
213 
พระราชรัชวิเทศ (พระครูธรรมธรผดุงพงษ์)   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
214 
พระวิทยา ฉิมพัด  วัดบางบัวทอง  นนทบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
215 
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม   วัดสหการณ์ธรรมนิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
216 
พระมหาประสาน ทัศนารุณพงศ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
217 
พระครูวิมลสรการ   วัดปฐมวิเวก  สระบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
218 
พระครูวิสุทธิศีลประสิทธิ์   วัดปงอ้อม  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
219 
พระครูพิสิฐสมาธิคุณ   วัดทุ่งเกวียน  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
220 
พระครูกัลยาณสังฆการ   วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
221 
พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์   วัดบ้านใหม่  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
222 
พระธีระพล นาสรรค์  วัดป่ารวก  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
223 
พระเกษมสันต์ ศรีไชยา  วัดแม่กวัก  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
224 
พระแล้ว ชวนทิพย์  วัดพระธาตุดอยแดง  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
225 
พระศรีวรรณ ปุกปิก  วัดวังพร้าว  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
226 
พระเอกชัย ขัดผาบ  วัดวังพร้าว  ลำปาง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
227 
พระครูสังวรวรคุณ   วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
228 
พระครูวีรชยานุวัตร   วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
229 
พระสมุห์คมกฤษ เผ่ากันทะ  วัดหัวข่วงแก้ว  พะเยา 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
230 
พระครูพิศิษฎ์พิพิธการ   วัดข่วงสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
231 
พระครูโกศลสุตวิธาน   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
232 
พระสุทธิพงษ์ ลอยธง  วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
233 
พระพรชัย เกียรติศิริ  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
234 
พระมหากันยา มูลรังษี  วัดหนองเต่า  ลำพูน 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
235 
พระสุภักดิ์ ไพบูลย์  วัดดงสะคูห์  อุดรธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
236 
พระครูสุตวัฒนาทร   วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
237 
พระศักดิ์ชัย ฮกง้วน  วัดทุ่งลาดหญ้า  กาญจนบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
238 
พระครูปลัดเฉลิม บุญเยี่ยม  วัดเขาช่องพัฒนาราม  กาญจนบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
239 
พระครูธรรมธรก้องนภา ภูเดช  วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังค์  ราชบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
240 
พระธนรัตน์ เตียวพิทักษ์ศิลป์  วัดอ่างหิน  เพชรบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
241 
พระราชวรากร   วัดกะพังสุรินทร์  ตรัง 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
242 
พระเลิศชาย ทองเถาว์  วัดคลองพน  กระบี่ 
1-5-67 
ผ่าน 
พม่า  
243 
พระครูสมุห์มนิตย์ คชหาร  วัดอ่างทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
ลาว  
244 
พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ น้อยเจริญ  วัดทุ่งพุฒิ  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
ลาว  
245 
พระจันมี เพ็งพรหม  วัดป่าแก้งใหม่  หนองคาย 
1-5-67 
ผ่าน 
เวียดนาม  
246 
พระบุญเส่ง ผลรักษา  วัดสะอาดสมศรี  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
เวียดนาม  
247 
พระกฤษฎา ชาวประสา  วัดห้วยยางดง  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
เวียดนาม  
248 
พระอิทธิเดช แซ่จิว  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
249 
พระสุธิสรณ์ ยิ่งสม  วัดต้นทอง  อ่างทอง 
1-5-67 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
250 
พระสุชาติ ชาญวุฒิธรรม  วัดสี่ร้อย  อ่างทอง 
1-5-67 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
251 
พระสังวิทา ภูไพรัชพงษ์  วัดป่าสว่างบุญ  อุบลราชธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
252 
พระวินัย ภูคงน้ำ  วัดสว่างชัยศรี  กาฬสินธุ์ 
1-5-67 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
253 
พระครูภาวนาโชติคุณ   วัดถ้ำสิงโตทอง  ราชบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
อินโดนีเซีย  
254 
พระมหานันทกรณ์ เกษอินทร์  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
255 
พระมหาสมพงษ์ อัญโย  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
256 
พระสิริวัตร สุวรรณไตร  วัดใหม่ยายแป้น  กรุงเทพมหานคร 
1-5-67 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
257 
พระมหาวีระศักดิ์ แสงพงษ์  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
258 
พระปลัดณัฏฐกิตติ์ ตาอินต๊ะ  วัดแท่นคำ  ลำพูน 
1-5-67 
ผ่าน 
นอร์เวย์  
259 
พระมหาพิศณุพนธ์ สีดาจัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
260 
พระดำรงเกียรติ รินเที่ยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
261 
พระวิชาญ เลิศสหไพฑูรย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
262 
พระบุญชัย ทองคำใส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
263 
พระกิตติศักดิ์ ตกพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
เนเธอร์แลนด์  
264 
พระแสงธรรม รอดตา  วัดใหม่โพธิ์ทอง  สุโขทัย 
1-5-67 
ผ่าน 
เยอรมนี  
265 
พระนิธิกร บุตรอินทร์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
เยอรมนี  
266 
พระสมพร แซ่เลา  วัดโพนข่า  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
สวีเดน  
267 
พระมหาอัมพร พันธุ์กา  วัดสันคะยอม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
268 
พระจันทร์ทวีชัย วงศ์ศรีแก้ว  วัดหนองบัวใหญ่  สกลนคร 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
269 
พระวิทธพงษ์ จันทร์นัน  วัดสารีวาส  สกลนคร 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
270 
พระครูสิริคณาภิรักษ์   วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
271 
พระธิติพงศ์ ใบหอม  วัดโนนติ้ว  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
272 
พระมหาสนอง ชาบุญเรือง  วัดศิริวราวาส  ศรีสะเกษ 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
273 
พระครูกัลยาณานุโยค   วัดห้วยลุง  นครราชสีมา 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
274 
พระจิรวัฒน์ ปิ่นสุวรรณภูนิธิ  วัดมะเกลือ  ชัยภูมิ 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
275 
พระมหาสมคิด แซ่จง  วัดเทวสังฆาราม  กาญจนบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
276 
พระสมุห์สิทธิโชค ส้มโอหวาน  วัดมหาธาตุ  เพชรบุรี 
1-5-67 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
277 
พระครูใบฎีกาอำนวยศักดิ์ โตศิริพัฒนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
278 
พระมหาต่อชัย พัฒนพานิชสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
279 
พระมหาวิโรจน์ วิจิตรธำรงศักดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
280 
พระมหาสุริยัน แสงแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
281 
พระมหาธราธร หงษ์เจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
282 
พระมหาไชยวัฒน์ อุปฐาก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
283 
พระวิทยา เรืองชัยชาญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
284 
พระราชวชิรคุณ   วัดดอยพระเจ้าตนหลวง  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
285 
พระวชิรกิจโสภณ   วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
286 
พระครูวินัยธรชัชวาล ไชยวัง  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
287 
พระหล้า มูลใจทราย  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
288 
พระมหาไมย์มิตร ชาเหลา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
289 
พระอธิวัฒน์ วัฒนสมบัติ  วัดป่านานาชาติ  อุบลราชธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
290 
พระกรินทร์ เจริญพงษ์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-5-67 
ผ่าน 
อังกฤษ  
291 
พระครูสังฆวิชิตประเทือง   วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-67 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
292 
พระครูพิธานพัฒนาทร   วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
1-5-67 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
293 
พระครูสันติโพธิธรรม   วัดโพธยาวาส  ขอนแก่น 
1-5-67 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
พระฉัตรชัย ชาคร  วัดแสวงสามัคคีธรรม  ปทุมธานี 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัดและหน้าย้ายสังกัดวัด  
พระไชยโรจน์ รัตนสาลี  วัดธรรมามูล  ชัยนาท 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
เดินทางเกิน 3 เดือน  
พระทิวัฒน์ วงศ์รุจินันท์  วัดหนองสะเดา  พิจิตร 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
พระอุทัย คำฝั้น  วัดหนองแสะ  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
ไม่อนุมัติ (การพำนักในต่างประเทศไม่ตรงตามระเบียบ)  
พระณัฏฐกร คำทิพย์  วัดวาลุการาม  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่ชัดเจน  
พระสิทธิพัฒน์ สุขมาก  วัดพระธาตุวิสุทธิญาณ  เชียงใหม่ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะปกครองไม่ลงนาม  
พระทองสุข เตียงชัย  วัดป่าห้วยตาด  บึงกาฬ 
1-5-67 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
รวมทั้งหมด : 309 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 4 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4