ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
201 
พระสุริยา แก้วสิงห์  วัดบ้านมะค่างาม  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
202 
พระณรงค์ กลิ่นทิพย์  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
203 
พระภูสิต เทียมสิน  วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  กาญจนบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
204 
พระชัชวาลย์ จิรเจริญผล  วัดวาปีสุทธาวาส  ราชบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
205 
พระครูใบฎีกาเมฆินทร ทับทิมดี  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
206 
พระมหาณรงค์ ราชจำเริญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
207 
พระมหานิคม ชาติดร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
208 
พระมหาเกรียงศักดิ์ วิถีชัย  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
209 
พระมหาชัยวัฒน์ จันทร์สอน  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
210 
พระแกะ สารพัฒน์  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
211 
พระสมศักดิ์ สุพุทธิไกร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
212 
พระวัชรพล ศาลาแดง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
213 
พระสมชาติ ศรีรักษา  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
214 
พระสายชล อ้นทับ  วัดซองพลู  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
215 
พระมหาวิชิต เอี่ยมบริบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
216 
พระวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
217 
พระดนัย พรหมวินัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
218 
พระคมสันต์ รักงาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
219 
พระกฤษ ตาลเยื้อน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
220 
พระสินทำ บุญเฮ้า  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
221 
พระเทพสิทธิโสภณ  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
222 
พระครูสิริรัตโนภาส  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
223 
พระมหามานะ ว่องไว  วัดศรีสว่าง  ขอนแก่น 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
224 
พระมหาพชร วลัยศรี  วัดทุ่งลัฏฐิวัน  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
225 
พระขวัญเมือง โลมะบัญ  วัดฤกษ์อุดม  อำนาจเจริญ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
226 
พระมหาไพศาล ศรีสมพงษ์  วัดหลักร้อย  นครราชสีมา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
227 
พระมหากำธร ทองประดู่  วัดบุญบันเทิง  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
228 
พระมหาเจริญ หนูหีด  วัดท่าเรือ  ภูเก็ต 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
229 
พระทนงศักดิ์ เรืองประชุม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
230 
พระสรพงษ์ พัฒนะวาณิชนันท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
231 
พระเทพพารักษ์ บุญประเสริฐ  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
232 
พระบัญชา แสวงบุญราศรี  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
233 
พระปิ่น แพงวงษ์  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
234 
พระมหาไพศาล ทองโมถ่าย  วัดหน้าเมือง  สุราษฎร์ธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
235 
พระธรรมรินทร์ โภคากรณ์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
236 
พระสมเกียรติ เพชรอริยวงศ์  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาดำรง พลศรี  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือรับรองจากประธานสมัชชาสงฆ์ฯ  
พระวิบูลย์ ศิริเลิศ  วัดป่าข่า  เชียงราย 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ได้ลงนามนิมนต์  
เจ้าอธิการคำผัน วงษ์จำปา  วัดศรีสว่าง  ขอนแก่น 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิยังไม่ได้รับเข้าสังกัดวัด  
พระมหาวิหค มะชะรา  วัดศรีสว่าง  ขอนแก่น 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน(สะกดไม่ตรงกัน)  
พระเกษม มุขมาลี  วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  ขอนแก่น 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่เซ็นกำกับรูปถ่ายของผู้ขออนุญาตเดินทาง,สำเนาหนังสือสุทธิยังไม่ได้รับเข้าสังกัด  
พระสิทธิชัย สุขณะล้ำ  วัดศรีภูเวียง  ขอนแก่น 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
รูปถ่ายที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิใบหน้าไม่ตรงกัน,ตราประทับในสำเนาหนังสือสุทธิหน้าย้ายและรับเข้าสังกัดวัดไม่ใช่ของเจ้าคณะปกครอง  
พระประสงค์ศักดิ์ ถุระพัฒน์  วัดไชชนะ  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระศุภกาญจ์ ทีปนะ  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-6-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 244 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2 3