ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
301 
พระอยุท เวชพันธ์  วัดเก่าบ่อ  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
302 
พระมงคลรัตนสุธี   วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
303 
พระมหาอนุเดช พูลสวัสดิ์  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
304 
พระณัฐพล มณีมงคล  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
305 
พระครูปัญญาศีลโสภณ   วัดป่าคีรีวัลลิ์  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
306 
พระครูประดิษฐ์วรกิจ   วัดหนองแสง  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
307 
พระครูประภาตธรรมรส   วัดดอนม่วง  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
308 
พระครูสุวรรณสารานุกุล   วัดพลับทอง  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
309 
พระครูโสภิตญาณประยุต   วัดญาณโศภิตวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
310 
พระครูอิสสรธรรมวิจิตร   วัดโนนผักชี  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
311 
พระอนันต์ยศ จันทร์สูงเนิน  วัดโนนผักชี  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
312 
พระอธิการคง เกยสันเทียะ  วัดโคกพรม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
313 
พระอธิการนวล จันทร์ทิพย์  วัดศรีปทุมาราม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
314 
พระอธิการประสม ดุนกลาง  วัดบ้านเหล่า  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
315 
พระอธิการสัชฌุกร สำโรงแสง  วัดอัมพวันถาวร  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
316 
พระอธิการพิเชษฐ์ ปลั่งกลาง  วัดบุตานนท์  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
317 
พระมหาสันติภาพ อ่อนละมุน  วัดบูรพ์  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
318 
พระเทียนชัย ไกยเดช  วัดแหลมลวกอินทรนิมิต  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
319 
พระอ้น ผาสุขขี  วัดดอนใหญ่  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
320 
พระจรัล ทองดี  วัดห้วยทราย  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
321 
พระทนงศักดิ์ ทองสุข  วัดดอนโบสถ์  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
322 
พระสุริยัณห์ ควรชม  วัดศิริชัย  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
323 
พระคำพันธ์ สุขเสถียร  วัดสมุทรการ  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
324 
พระครูนันทพรหมคุณ   วัดโคกตาพรม  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
325 
พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิรมย์   วัดป่าเรไร  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
326 
พระอธิการบุญมี พูลสวัสดิ์  วัดคูเมือง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
327 
พระมหาศิขรินทร์ เวียนประโคน  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
328 
พระมหาแต้ม คมพุดซา  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
329 
พระมหาสง่า ด้วงกำเนิด  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
330 
พระทวีศักดิ์ เลี๊ยบประเสริฐ  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
331 
พระสุวัชชัย ขันธ์สูงเนิน  วัดบ้านทุ่ง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
332 
พระอุรา แก้วดวง  วัดจำปาทอง  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
333 
พระธรรมทัต เทพเทียม  วัดอินทรวนาราม  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
334 
พระสุทัศน์ จันทบาล  วัดหนองไผ่น้อย  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
335 
พระสุกิจ ภวนาคโสภณ  วัดอิสาณ  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
336 
พระบุญรอด เครือแก้ว  วัดหนองมะเกลือ  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
337 
พระเอกลักษณ์ ทำนา  วัดป่าสระกอไทร  บุรีรัมย์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
338 
พระสุวีรญาณ   วัดศรีแก้วคร้อ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
339 
พระครูวิสุทธิศุภกิจ   วัดป่าสุวรรณไพโรจน์  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
340 
พระครูสังวรชัยคุณ   วัดนิคม  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
341 
พระมหาแสนยากร เมธีไกรสรพงศ์  วัดชัยภูมิวนาราม  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
342 
พระอธิการกิตติพร ปอศรี  วัดซับคูหาสวรรค์  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
343 
พระสุวิทย์ ลบบำรุง  วัดซับคูหาสวรรค์  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
344 
พระครรชิต อุทยานานนท์  วัดซับคูหาสวรรค์  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
345 
พระแสนปราชญ์ กูลแก้ว  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
346 
พระประวัติ เสือยันต์  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
347 
พระสมใจ ชื่นวัฒนาประณิธิ  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
348 
พระประพันธ์ จันทร์ไพสณ  วัดเอราวัณ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
349 
พระครูพิศาลสุวรรณคุณ   วัดปราสาทบ้านจารย์  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
350 
พระสมุห์ทวี แถบเงิน  วัดมงคลคชาราม  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
351 
พระอภินันท์ เกตวิจิตร  วัดดาราธิวาส  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
352 
พระธีรนัย สันทาลุนัย  วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
353 
พระสุพรรณ ยอดสิงห์  วัดแจ้งบัวแดง  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
354 
พระโพศักดิ์ หมื่นทลา  วัดโพธิ์ศรี  สุรินทร์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
355 
พระมหาวิชาญ เคนรำ  วัดศรีเงินเจริญสุข  ปราจีนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
356 
พระทนงเดช ทับทิมดี  วัดศรีเงินเจริญสุข  ปราจีนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
357 
พระณพงศ์ฐิติ จันเรืองศรี  วัดศรีเงินเจริญสุข  ปราจีนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
358 
พระชัยวัฒน์ นัยเนตร  วัดสุวรรณคีรี  ฉะเชิงเทรา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
359 
พระฉัตรเงิน ทับแป้น  วัดสุวรรณคีรี  ฉะเชิงเทรา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
360 
พระครูถาวรธรรมาภินันท์   วัดวังสำลี  สระแก้ว 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
361 
พระอธิการทองพูน ปัทมะ  วัดไพรจิตรสามัคคีธรรม  สระแก้ว 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
362 
พระมหาสงัด ตีวะบุตร  วัดซับสิงโต  สระแก้ว 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
363 
พระสนวน ธนะบุตร  วัดเหล่าอ้อย  สระแก้ว 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
364 
พระครูถาวรศุภกิจ   วัดหนองเกต  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
365 
พระครูไพจิตรพัฒนการ   วัดเขาซก  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
366 
พระครูไพบูลธรรมคุณ   วัดคลองพลูเก่า  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
367 
พระครูญาณประยุต   วัดเขาตะแบก  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
368 
พระครูภัทรกิจสุนทร   วัดอ่างเวียน  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
369 
พระครูสุนทรธรรมวินิจ   วัดระเวิงรังสรรค์  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
370 
พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล   วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
371 
พระครูชลธารคุณากร   วัดกำแพง  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
372 
พระครูอุดมพัฒนการ   วัดธาตุทอง  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
373 
พระชนะ บำรุงวงษ์  วัดธาตุทอง  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
374 
พระครูปลัดวรพจน์ ก้องเสนาะ  วัดทวนทอง  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
375 
พระครูปลัดสราวุธ กลิ่นสุคนธ์  วัดห้วยใหญ่  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
376 
พระปลัดศรีชล หนูขาว  วัดหนองงูเหลือม  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
377 
พระอธิการสมบูรณ์ สังขาว  วัดธรรมสามัคคี  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
378 
พระมหาธเนศ นุรารักษ์  วัดน้อย  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
379 
พระไตรรัตน์ ศิวะวงษ์  วัดหนองใหญ่ศิริธรรม  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
380 
พระบุญรอด ผาติเสน  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
381 
พระเทพนรินทร์ ชินรังษี  วัดท่อใหญ่  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
382 
พระพรชัย รัตนะกำเนิด  วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
383 
พระชาตรี เวสสะตระกูลชัย  วัดห้วยปราบ  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
384 
พระวรรณชัย สำอางค์เอม  วัดถ้ำยายปริก  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
385 
พระประพัฒน์ อรรถรัฐเสถียร  วัดถ้ำยายปริก  ชลบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
386 
พระเทพสิทธิเวที   วัดเนินพระ  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
387 
พระครูรัตนสารโสภณ   วัดเจริญสุข  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
388 
พระครูบวรศีลวัฒน์   วัดหนองกันเกรา  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
389 
พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม   วัดหนองหว้า  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
390 
พระครูพิพิธวรคุณ   วัดมาบข่า  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
391 
พระครูประวิตธรรมโสภณ   วัดพลงไสว  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
392 
พระครูสุนทรธรรมพิลาส   วัดหมอมุ่ย  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
393 
พระครูอมรเขมาภิราม   วัดคลองมงคล  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
394 
พระครูโสภิตปัญญากร   วัดป่าประดู่  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
395 
พระครูวิกรมวรกิจ   วัดปกรณ์ธรรมาราม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
396 
พระอนุชา สุนทรสวัสดิ์  วัดปกรณ์ธรรมาราม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
397 
พระครูสังฆวิสุทธิคุณ   วัดชากผักกูด  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
398 
พระชลริล สระชีพ  วัดชากผักกูด  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
399 
พระวิฑูรย์ เล็กล้วน  วัดชากผักกูด  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
400 
พระครูสังฆรักษ์ชัยยา ยังให้ผล  วัดคลองตาทัย  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 4 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7