ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
401 
พระปลัดเถ่ง สุขวารินทร์  วัดละหารใหญ่  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
402 
พระปลัดบำเพ็ญ ศิลาธารา  วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
403 
พระปลัดสิทธิชัย พฤกษาชาติ  วัดเขาไผ่  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
404 
พระสมุห์ศักดิ์ชัย คมวุฒิชัย  วัดพนานิคม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
405 
พระมหานิพนธ์ ทบแก้ว  วัดเนินพระ  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
406 
พระมหาบุญแก้ว อินละวงศ์  วัดลุ่ม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
407 
พระมหาสมคิด หนึ่งคำมี  วัดลุ่ม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
408 
พระมหาจักราพัฒน์ เคนดี  วัดอ่างแก้ว  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
409 
พระชาลี วงเวียน  วัดเภตราสุขารมย์  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
410 
พระชาญชัย ศรีแพทย์  วัดตะเคียนทอง  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
411 
พระธีระยุทธ รักสกุล  วัดทับมา  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
412 
พระนพดล เกษมสุข  วัดหนองสนม  ระยอง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
413 
พระครูศาสนกิจโกวิท   วัดมณีคีรีวงก์  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
414 
พระศุภชัย ริมคีรี  วัดมณีคีรีวงก์  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
415 
พระศรัณย์ คุณารักษ์  วัดเขาบายศรี  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
416 
พระนวพรรธน์ สาครน้อย  วัดพิกุลรังสรรค์  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
417 
พระกมล หมื่นสุข  วัดทันตคีรีวัน  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
418 
พระวัชราวุธ เกษมกุลดิลก  วัดเขาตานก  จันทบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
419 
พระครูปลัดพงศ์พันธ์ สีลาโคตร  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
420 
พระปลัดสรพงษ์ ชิวค้า  วัดไร่ขิง  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
421 
พระครูสังฆวิชัย   วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
422 
พระอนุกูล จันทร์ทับทิม  วัดโพรงมะเดื่อ  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
423 
พระสุวัช เจริญรักษ์  วัดธรรมศาลา  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
424 
พระมหามานพ อาจน้อย  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
425 
พระมหาวิรัตน์ รัชเสมอ  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
426 
พระกิตติรัฐ หุ่นภู  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
427 
พระชุติพัฒน์ โชคอำนวย  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
428 
พระมหามนู กระต่าย  วัดเขาเม็งอมรเมศร์  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
429 
พระพงษ์พันธ์ วีระพันธ์  วัดพุตะเคียน  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
430 
พระนัฐวุฒิ สุขสวัสดิ์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
431 
พระภูวฤทธิ์ อิทฺธิวรวงศ์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
432 
พระครูสาครรัตนมงคล   วัดแก้วมงคล  สมุทรสาคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
433 
พระครูสุนทรสารวาที   วัดเขากูบอินทาราม  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
434 
พระทรงพล อาภรณ์รัตน์  วัดป่าพุทธาราม  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
435 
พระธงชัย คงชาตรี  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
436 
พระสมพงษ์ รัตนมุง  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
437 
พระสมพงศ์ พลับสกุล  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
438 
พระสันติ ตุ้มระหงษ์  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
439 
พระกิตติพล เสียงเพราะ  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
440 
พระวัฒนพงษ์ สุขใส  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
441 
พระนิมิตร พวงทอง  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
442 
พระสายชล ธานีรัตน์  วัดจะโปรง  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
443 
พระมานิต ผ่องสมุทร  วัดในกลาง  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
444 
พระสิทธิชัย บุญเตี้ย  วัดห้วยรางโพธิ์  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
445 
พระสันติ นิลสุวรรณ์  วัดหนองหญ้าปล้อง  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
446 
พระอนุ เกษม  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
447 
พระอิทธิเดช สีคะ  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
448 
พระศรศักดิ์ กิติมูลวงษ์วนิช  วัดพุพลู  เพชรบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
449 
พระครูเกษมสมุทรกิจ   วัดท้ายหาด  สมุทรสงคราม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
450 
พระอธิการคัมภีรญาณ วิพลชัย  วัดป่าสุญญตา  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
451 
พระธนกร ชมศิริ  วัดสิทธิสังฆาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
452 
พระใย นวนป้อง  วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
453 
พระจิณณะ น่วมอ่วม  วัดเขาเต่า  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
454 
พระครูขันติศรัทธาคุณ   วัดบ้านงาม  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
455 
พระครูสมุห์ประภาท มุยเจริญ  วัดสุวรรณาราม  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
456 
พระอธิการคมกริช นาคนุกูล  วัดสวนอาย  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
457 
พระบูชาเกียรติ กั่งเซ่ง  วัดศิลาชลเขต  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
458 
พระธนวัฒน์ จิรุตม์ศรีกูล  วัดโดนธาราราม  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
459 
พระบุญเหลือ ผกาแก้ว  วัดชายนา  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
460 
พระปลัดธวัช ระตะนิล  วัดสวนขัน  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
461 
พระวิเชียร ปัญโญ  วัดบุญนารอบ  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
462 
พระภูวดล ขวัญดี  วัดบุญนารอบ  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
463 
พระปราโมทย์ คงไสย  วัดบุญนารอบ  นครศรีธรรมราช 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
464 
พระปลัดธนกฤต อรัญฤทธิ์  วัดคลองตาล  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
465 
พระชัยวัฒน์ รัชชู  วัดคลองตาล  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
466 
พระใบฎีกาวาที จันทร์รุ่ง  วัดพัฒนารมย์  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
467 
พระมหาบุญยัง เพชรชนะ  วัดบ้านส้อง  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
468 
พระเอกรัตน์ กลิ่นคล้าย  วัดท่าตลิ่งชัน  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
469 
พระสถิตย์ ยศเมฆ  วัดสองพี่น้อง  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
470 
พระศิริชัย คุ้มสุข  วัดภูเขาน้อย  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
471 
พระประหยัด หนูกล่ำ  วัดคุณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
472 
พระประจักษ์ ศรีอุทุมพร  วัดคุณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
473 
พระกิตติศักดิ์ เจริญสุข  วัดคุณาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
474 
พระปลัดปริญญา ณ นคร  วัดเทพวนาราม  ภูเก็ต 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
475 
พระมหาประยูร รุจินธรรม  วัดประสิทธิชัย  ตรัง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
476 
พระปิยะบุตร คล่องการ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  กระบี่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
477 
พระครูถิรธรรมรัต   วัดราษฎร์อุปถัมภ์  พังงา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
478 
พระจักริน ชุ่มจิตร  วัดราษฎร์อุปถัมภ์  พังงา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
479 
พระสมุห์ศุภชัย จันทร์สุข  วัดคงคาภิมุข  พังงา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
480 
พระพงศกร โอทอง  วัดคงคาภิมุข  พังงา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
481 
พระมโน งามแสงธรรม  วัดประชาสันติ  พังงา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
482 
พระมหามานัส มีถม  วัดหาดใหญ่สิตาราม  สงขลา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
483 
พระวิชชา โกมลพราหมณ์  วัดหงษ์ประดิษฐาราม  สงขลา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
484 
พระครูสังวรธรรมจารี   วัดทุ่งนารี  พัทลุง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
485 
พระใบฎีกาพิน คงทอง  วัดควนเคี่ยม  พัทลุง 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
486 
พระพรมงคล กันทะถ้ำ  วัดสีตลาราม  ตาก 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
487 
พระครูสิริวรานุกูล   วัดศรีชมภู่  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
488 
พระครูพิธานทัสสนียกิจ   วัดสว่างนางโท  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
489 
พระมหากิตติพงษ์ โชตินอก  วัดสหมิตรวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
490 
พระจรัญ เอี่ยมปา  วัดใหญ่โพธิ์หัก  ราชบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
491 
สามเณรสุทัศน์ วรรณทอง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
492 
สามเณรเอกรินทร์ ก้อนแก้ว  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
493 
สามเณรพัชรพล อ่ำทรงงาม  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
494 
สามเณรวันเฉลิม จินดา  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
495 
สามเณรพัณณกร อ่ำทรงงาม  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
496 
สามเณรอโณมา ยิ่งยวด  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
497 
สามเณรศิวกร นามชาลี  วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  สิงห์บุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
498 
สามเณรปิยะเชษ ภักดีเหลา  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
499 
สามเณรนันทวัฒน์ ฟ้าฝน  วัดสระบัว  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
500 
สามเณรสุริยันต์ บุญธรรม  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 5 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7