ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
501 
สามเณรพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล  วัดโพธิ์  นครราชสีมา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
502 
สามเณรสุทธิชัย อุปวันดี  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
503 
สามเณรกฤษดา กิมสาด  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
504 
สามเณรณัฐวุฒิ ศรีชา  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
505 
สามเณรนิมิตร พิมพินิจ  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
506 
สามเณรพิภพ ปานเทศ  วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
507 
สามเณรพุทธกาล ควมพรัพย์  วัดสมัยสุวรรณ  สุราษฎร์ธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
508 
พระสิงห์โต พ่วงโต  วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน  นครปฐม 
1-11-59 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
509 
พระมหากิตติวัฒน์ เหมะ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
บรูไน  
510 
พระมหาสมนึก หีดชนะ  วัดธรรมถาวร  ชุมพร 
1-11-59 
ผ่าน 
บรูไน  
511 
พระอภิรักษ์ สิริธนชัย  วัดกันตทาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
บังกลาเทศ  
512 
พระมหาดำรง พลศรี  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
513 
พระคเชนท์ ใจสอาด  วัดเชตะวันคีรี  ตาก 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
514 
พระครูกันตศีลานุยุต   วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
515 
พระครูศรีปทุมรักษ์   วัดปทุมสราราม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
516 
พระครูปลัดปรีชา โอเงิน  วัดพระธาตุปูแช่  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
517 
พระอธิการบุญมา ทอสาร  วัดห้วยส้ม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
518 
พระมหาคำจันทร์ เครือซุย  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
519 
พระเกษม ทอนธะสอน  วัดอุโบสถ  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
520 
พระครูสุนทรอรรถการ   วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
521 
พระสงกรานต์ ผานามสดใส  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
522 
พระคมกฤษ บุญป้อ  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
523 
พระครูกิตติธรรมานุวัตร   วัดเทพธิดาราม  หนองบัวลำภู 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
524 
พระสว่าน เตือนประโยชน์  วัดเทพธิดาราม  หนองบัวลำภู 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
525 
พระครูสุภัทร์สารกิจ   วัดสามัคคีชัย  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
526 
พระครูบวรอรัญญเขต   วัดอรัญญาวาส  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
527 
พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์   วัดสระโนน  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
528 
พระครูปริยัติจริยาทร   วัดสว่างโนนเพียง  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
529 
พระครูสุตรัตนานุกิจ   วัดชลประทาน  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
530 
พระครูสโมธานเขตคณารักษ์   วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
531 
พระไน้ สีดาคำ  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
532 
พระปลัดไพฑูรย์ มีโคดง  วัดบูรพา  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
533 
พระอธิการวันดี วงษ์กระนวน  วัดศรีโกศลวนาราม  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
534 
พระอธิการธนันพัชร์ ไปวันเสาร์  วัดประดู่ทอง  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
535 
พระมหาสมาน น้อยพา  วัดสระแก้ว  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
536 
พระทองสา รักษาภักดี  วัดบุปผาราม  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
537 
พระณัฐพงศ์ พิลาฤทธิ์  วัดโนนสำราญ  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
538 
พระปิยะพงษ์ อินธิแสง  วัดโพธิ์ศรี  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
539 
พระจักรเพชร สอนสันติ  วัดพิบูลย์  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
540 
พระณรงค์ชัย ทองจุระ  วัดซำขามถ้ำยาว  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
541 
พระธงชัย จันกิ่ง  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
542 
พระมหาประทีป สีสัน  วัดระกา  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
543 
พระจำลอง จำปาใด  วัดป่าโนนสำราญ  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
544 
พระคมสันต์ โจ่ยสา  วัดป่าโนนสำราญ  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
545 
พระครูธรรโมภาสวิหารการ   วัดป่าชัยมงคล  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
546 
พระครูอินทชยาภรณ์   วัดราษฎร์บูรณะ  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
547 
พระทัน แฝงสะโด  วัดกุดมะนาว  ชัยภูมิ 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
548 
พระสุรสิทธิ์ แสงหงษ์  วัดวังก์วิเวการาม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
549 
สามเณรอดิเชนทร คำหาญพล  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
550 
สามเณรภานุวัฒน์ ฝอยทอง  วัดแจ้งสว่างนอก  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
551 
พระณัฐวุฒิ นะนุนาค  วัดไทยสมานสามัคคี  สระแก้ว 
1-11-59 
ผ่าน 
พม่า  
552 
พระครูสมุห์สุปรีชา ทิพยรักษ์  วัดหนองหนาม  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
553 
พระมหาภานุพงษ์ เชื้อเมืองทาน  วัดน้ำบ่อเหลือง  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
554 
พระนพรัตน์ ยะถาธง  วัดหนองซิว  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
555 
พระอธิการสุดใจ สัมพันธะ  วัดดอนโพธิ์  หนองคาย 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
556 
พระไสว สีคราม  วัดพระพุทธบาทบัวบาน  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
557 
สามเณรอัสนี อะกะเรือน  วัดดอนหลวง  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
ลาว  
558 
พระมหาอัมรัตน์ ศิริสาร  วัดสิริมงคล  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
เวียดนาม  
559 
พระมหาสุรศักดิ์ เติมพันธ์ทุนันท์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
560 
พระนิรามัย เจริญพร  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
1-11-59 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
561 
พระบุญช่วย ชนะพันธ์  วัดบ้านเปลือยใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
562 
พระมหาปฐมพงศ์ มูลลี  วัดสว่างแดนดิน  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
563 
พระครูมงคลวรวัฒน์   วัดเทพมงคล  อำนาจเจริญ 
1-11-59 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
564 
พระณรงค์ชัย ธนะหมอก  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-59 
ผ่าน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
565 
พระจิรศักดิ์ เกิดผล  วัดมโนธรรมาราม  กาญจนบุรี 
1-11-59 
ผ่าน 
อังกฤษ  
พระธนาคาร น่วมคำนึง  วัดราชสกุณา  อ่างทอง 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ได้ลงนาม,ขาดกำหนดการเดินทาง  
พระประไพ พวงมะลัย  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ได้ลงนาม  
พระวรวุฒิ หาญเจริญถาวร  วัดพระปรางค์เหลือง  นครสวรรค์ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5  
พระกฤษฏิ์ จันสี  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระฉัตรชัย รุ่งเรืองศุภรัตน์  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
พระสุรชัย ประณต  วัดบึงสัมพันธ์  อุตรดิตถ์ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือกำกับดูแลพระภิกษุผู้มีพรรษาต่ำกว่า 5  
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์   วัดล้อมแรด  ลำปาง 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระครูวิจิตรนวการโกศล   วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระครูสีลสังวราภิรัต   วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
10 
พระสมบูรณ์ บุญธรรม  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
11 
พระพินิจ ศรีวิไชย  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
12 
พระเริงฤทธิ์ คำศิริชัยกุล  วัดสะแล่ง  แพร่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
13 
พระอริยะพงศ์ ปัสสา  วัดป่าอาจารย์มั่นภูริทัตโต  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
14 
พระอภิสิทธิ์ สุทาคำ  วัดน้ำแพร่  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
15 
พระณัฏฐ์ฐิภัทร ปานสมบัติ  สำนักสงฆ์โชติกุนสุวรรณาราม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำนักสงฆ์ที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา  
16 
พระครูวีรญาณนุยุต   วัดจอมมณี  ขอนแก่น 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดไม่ตรงกัน  
17 
พระคมสันต์ ผาสุข  วัดสว่างเลิงแสง  ขอนแก่น 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดสับสน  
18 
พระครูพิมลธรรมาภรณ์   วัดธรรมวิเวก  มหาสารคาม 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน,การย้ายสังกัดวัดสับสน  
19 
พระเสาร์ บุญเสริม  วัดป่าเรไรยกาวาส  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
20 
พระวิไล ในทอง  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
21 
พระทองใบ วังกุล  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
22 
พระมหาผดุงเกียรติ ลีลาฤทธิ์เจริญ  วัดดอนขะยอม  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
23 
พระธรรมนอง มะโนธรรม  วัดระโยง  ศรีสะเกษ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิไม่สมบูรณ์  
24 
พระวัลลภ แสนสุข  วัดประชาชุมพล  ยโสธร 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบทและหน้าสังกัดวัด  
25 
พระตะวัน หาสีสุข  วัดบรรพตคีรี  มุกดาหาร 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
26 
พระครูประภาสสิกขกิจ   วัดสว่างสามัคคี  นครราชสีมา 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ขาดหนังสือนิมนต์,ตารางการเดินทาง  
27 
พระอธิการบุญทวี จงคูณกลาง  วัดคลองกลุ่ม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
28 
พระเพชร เอกวงศมา  วัดหนองบัวรอง  นครราชสีมา 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
29 
พระธัญเทพ นวลมัย  วัดป่าภาวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
30 
พระอนุพล โสภา  วัดบ้านดาร์  สุรินทร์ 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
เจ้าอาวาสไม่ได้เซ็นทับรูปถ่าย  
31 
พระทิพย์โสตร์ นิลทศร  วัดเลิศรัตนาราม  ชลบุรี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
เจ้าคณะภาคไม่ได้ลงนาม  
32 
พระมหากุศล งามเสงี่ยม  วัดป่าประดู่  ระยอง 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มขออนุญาตและสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
33 
พระมหาประภาส เกษรศิริ  วัดทับมา  ระยอง 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าอุปสมบท  
34 
พระพิชิต ดีสีนู  วัดทรายงาม  จันบุรี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิขาดหน้าสังกัดวัด  
35 
พระวิเชียร โรจน์แสงแก้ว  วัดบางลาน  ราชบุรี 
1-11-59 
ไม่ผ่าน 
ชื่อที่แบบฟอร์มขออนุญาตฯสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 6 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7