ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวิมลศีลาจาร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูเกษมธรรมารักษ์  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสรวุฒิพิศิษฎ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมปอง กองศิลา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูศุภกิจวิมล  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูกิตติโชติวัฒน์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาธนาสุทธิ์ ใช้ช้าง  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระปรีชาพล นาคนคร  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์ธนกร แดงบาง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาพิมล คำเครื่อง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาสมาน แสนพันธ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาวิเชียร อินไกร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาภาสกร จันทร์หอม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูสมุห์ประชุม พันธุ์เพิ่มพูล  วัดสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาพีรภัทร คำแสง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาวิชัย ศรีวิชัย  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาสุรพล ผ่องนรา  วัดบึงบัว  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาวชิรศักดิ์ คะณชัย  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาศรีพยัคฆ์ กงพาน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาจำเนียร ลาทอง  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาสุเทพ เหลาทอง  วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหามณฑล จงเพลินนภาพร  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสมาน สำอางค์ตา  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาชัยวัฒน์ จันทร์สอน  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาสายันต์ มะโนแก้ว  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหาวสันต์ ใจกำเนิด  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาพิชัย นภาวังพร  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระทงศักดิ์ เตสาเสน  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาแกะ สารพัฒน์  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหานิพนธ์ รุ่งประทีปไพบูลย์  วัดพิกุล  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหากรกฏ กางสี  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระมหาบัณฑิต ชรินทร์  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระการณ์ แซ่จึง  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระสุข ราชเปียง  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการประสิทธิ์ ชื่นชูผล  วัดศรีกุเรชา  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระใบฎีกาภิรมย์ พัฒหาญ  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระใบฎีกาบุญสม ศรียาตรา  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระสุภชัย ฟื้นมา  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระไพโรจน์ เดือนพงษ์  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระรังสี แก้วโมรา  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระวิสูตร พรมแก้ว  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระณัฏฐชัย ประเสริฐศรี  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระสุวิทย์ วิฑูรานนท์  วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระพิษณุ รักกุศล  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระสมพงศ์ ประเสริฐสังข์  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุวรรณ หนูแก้ว  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระกฤษณะ โถพวงทอง  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระชาญชัย อาจฟัก  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระธงไชย วงศ์ถนอม  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมศักดิ์ ลัทธิวรรณ  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระพิพัฒน์ เทียนฉายาพร  วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระบุญเกิด เสนารัตน์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระสุชาติ ขำสุวรรณ  วัดโคนอนมหาสวัสดิ์  นนทบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาสันทัศน์ พงษ์สวัสดิ์  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระมหาสุนทร แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระสอน แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระคณิน มัณยานนท์  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาต่อชัย พัฒนพานิชสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระวิชิต มุ่งการงาน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระสถาพร วัฒนาศิรินุกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระสรรชย ชยานุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระธีรพัฒน์ สิทธิบวรสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระสมคิด ขัตตุพงศ์วณิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระเกื้อกูล พงศนันทน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระสุพัฒน์ นิมิตรนาวิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระธรรมสาร จิตรประดับโชค  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระขรรค์ชัย แซ่แจ้  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระณัฐภควัฒน์ ธนวงศ์วสุธร  วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาสมโชค ชมรัมย์  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระศิริ ปิดทอง  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระประวิง วิวรรณ  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระปัญญา ยิ้มฉุน  วัดหว่านบุญ  ปทุมธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระปลัดสมปอง ศิริมงคล  วัดแหลม  สมุทรปราการ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระทวีวงศ์ อินทรโชติ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระบุญช่วย วงค์วัฒนะ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระพรชัย ทรงรักษ์  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระสมบูรณ์ ศรีสุขปลั่ง  วัดสวนส้ม  สมุทรปราการ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูเกษมปทุมรักษ์  วัดลาดปทุมคงคาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูปลัดสุบิน ยิ้มช้อย  วัดจรเข้ไล่  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระมหาประสิทธิ์ ไกรสมสาตร์  วัดบางเคียนวิเชียรฉาย  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระอาคม บุญมา  วัดขนอนใต้  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระณัฐพล กรมภักดี  วัดบางบาล  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระชวลิต สุขสุกรรม  วัดท่าซุงทักษิณาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูศรีปัญญาวัตร  วัดห้วยคันแหลน  อ่างทอง 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระธนนันก์ อิ่มเกษม  วัดอบทม  อ่างทอง 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูธรรมธรประทิน นิลทุ้ย  วัดตะลุง  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระประเสริฐ อินทรชาติ  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระสมพงษ์ เครือแก้ว  วัดดงน้อย  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระชำนาญ สีดา  วัดดงน้อย  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระทัศน์ชัย งามละม้าย  วัดเวฬุวัน  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระณริชธันร์ ศรีอิทธิมนต์  วัดเวฬุวัน  ลพบุรี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระประดิษฐ เทียมพิทักษ์  วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  ชัยนาท 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระเอิบ อินทร์ประสิทธิ์  วัดหลวงสิริบูรณาราม  ชัยนาท 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระกิตติพงศ์ วิริยานนท์  วัดป่าช้า  อุทัยธานี 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระคนอง จูด้วง  วัดปรือพันไถ  กำแพงเพชร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระแจ่ม สระทองแพ  วัดฟากทุ่ง  กำแพงเพชร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระเฉลิม จูด้วง  วัดเทพนิมิตมงคล  กำแพงเพชร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์  วัดหลวง  พิจิตร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระนิยม สุสดี  วัดไผ่ท่าโพใต้  พิจิตร 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูพัชรคณาภิรักษ์  วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
1-1-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 458 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5