ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสรพาจน์โฆสิต  วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาเพ็ญภาค พราหมณ์ชื่น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาอภิญ บุญชู  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาเฉลิมศักดิ์ ธนสารกุล  วัดพระศรีมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาจำนงค์ นวนิยม  วัดพระศรีมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาโสมินทร์ สมโสม  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุชาติ โตสุข  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุทธิวิทย์ วิลัยริด  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาเศรษฐา หินศิลา  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาพจน์ พยัคฆ์พิทยางกูร  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาเกียรติขจร อะสงค์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหากิตติศักดิ์ แจ้งใจ  วัดสุทัศเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาไพบูลย์ แก้วเลื่อนมา  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาทองรัตน์ ถาวร  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาศักดิ์ชัย บุรมย์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระสมุห์ณัฏฐานันท์ กุลจรัสโภคิน  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระน้อย ชูศรี  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระอำพล ก่อกุลฐิติพร  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระพงษ์ศิริ ถานันท์ตะ  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระประดับ หวังผล  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระมาโนชย์ แซ่โค้ว  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระสุเทพ ธนาวุฒิวร  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระอำนาจ ภูมิสุข  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระบรรจง คล่องยุทธ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระจิระศักดิ์ นามวาส  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระธงชัย สากุลา  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระณัฐพงษ์ ปานเกิด  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระกิตติพัฒน์ คุณารัตน์พานิช  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระแก้ว อิ่นแก้ว  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหาสมพงษ์ สุรสุข  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระนำพล โพธิ์เกษม  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระอนุพงศ์ ช่วยสังข์  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระมหาเกษม สุขสมผล  วัดสีกุก  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิการชม พึ่งบุญลือ  วัดกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระสมพงษ์ หล่อเงิน  วัดสุนธิการาม  ลพบุรี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระสุทัศน์ สมศรี  วัดปากเหมือง  อุทัยธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระอธิการปรีชา เรืองบุรพ  วัดห้วยลำใย  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระชนะรัตน์ แก้วเกตุ  วัดห้วยลำใย  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระอภิวุฒิ ภุมภา  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระบัวสี เลิศฤทธิ์  วัดปางสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระสมชาย แซ่ตั้ง  วัดหัวถนนใต้  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระเบ็ง ศรีชนะ  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระทุน หน่อปา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระอนล อ่อนตา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระณรงค์ กลิ่นมณฑา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุพจน์ ทรงประดิษฐ์  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระชาลี บุตรจันทร์  วัดไพรสณท์รัตนาราม  กำแพงเพชร 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระเทพปริยัติวิธาน  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาวิจารณ์ ทองมา  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูเกษมธรรมาลังการ  วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูวิจิตรธรรมรส  วัดเขาแก้ว  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระครูโสภณจิตการ  วัดวังขอน  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูสุวรรณนันทโกวิท  วัดกองโค  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสุภัทรสันติคุณ  วัดดอยท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูสุพัฒน์บุญเขต  วัดแสนขัน  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูปราโมทย์วรคุณ  วัดวังโป่ง  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูนิวิฐธรรมวิมล  วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูบรรพตกิจจาทร  วัดยางจุ้ม  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระครูวิสุทธิปัญญาสาร  วัดท่าไม้เหนือ  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูสุสีลวัตร  วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระฐนกร แก้วมั่น  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระสมหมาย หอมเพียร  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการสิทธิภูมิ ตันปล้อง  วัดสิงห์คอมพัฒนา  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระมหาสุขภัทร์ แสนเกียง  วัดหนองคันธมาศ  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระพาน เครือเหม  วัดหาดสองแคว  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระอนุชิต ชูเนียม  วัดใหญ่ท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระทองสุข พวงจำปา  วัดวังผาชัน  อุตรดิตถ์ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระปลัดปฤงคพ สุทธิผลิน  วัดดอยผาตั้ง  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระสอาด ขำงาม  วัดดอยผาตั้ง  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระชาลี ใจกล้า  วัดท่าข้าม  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระธนากร ปัญญาดี  วัดบ้านใหม่พัฒนา  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระอังคาร ไทยแท้  วัดบ้านใหม่พัฒนา  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระวีรชัย ศิลชาติ  วัดพระธาตุสันกู่  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระศักดิ์พันธ์ เหมโลหะ  วัดพระธาตุดอยกองข้าว  เชียงราย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูปริยัติยานุศาสน์  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหารวีวัฒน์ ไชยมงคล  วัดพระเจ้าเม็งราย  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระมหานรินทร์ สุธรรม  วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระอรรถกร สามขุนทด  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระธีระศักดิ์ สอาดรัตน์  วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระอุดมธรรม กลิ่นหนู  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุนันท์ ไชยวรณ์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระนครินทร์ แก้วมาเรือน  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระสิทธิกร ชัยรัตนภิวงศ์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระนพดล คุ้มสิงห์สันต์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูอุดมชัยคณารักษ์  วัดโนนทองอินทร์  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์  วัดป่าวังงาม  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
88 
เจ้าอธิการสุริยา จันทวงค์  วัดตาดน้ำพุ  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระศิริศักดิ์ วังคำ  วัดตาดน้ำพุ  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระอธิการวิเชียร ฤทธิ์มนตรี  วัดป่าคำน้ำทิพย์  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระทองสัย มูลสาร  วัดถ้ำใหญ่พรมวิหาร  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระอนนท์ อักคพงษ์  วัดป่าธรรมไตรโลการาม  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระดาวเรือง ประชุมชัน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระอาทิตย์ วงศ์แสนสุข  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระเกียรติศักดิ์ ซอนปา  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระไพศาล เชื่อบุญวัฒน์  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระนฤเชษฐ์ สาขา  วัดบ้านหนองแวงยาว  อุดรธานี 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูปทุมภัทรกิจ  วัดปทุมพนาราม  หนองคาย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการชนันวัฒน์ คำเหลือง  วัดหนองเคร่า  หนองคาย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระยงยุทธ เอนกมัย  วัดศาสนกิจบริหาร  หนองคาย 
1-10-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 428 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5