ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระครูอุดมวิจารณ์  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูสุนทรกิตติวิมล  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูจันทสุทธิวัฒน์  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระมหาทัชชพงษ์ ทชฺชวํโส  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระรำไพ ฐิตธมฺโม  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระมหาถาวร ฐานวโร  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระวัฒนา ธมฺมรโต  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระรัตน์ อภิรตโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระฐานะ อธิฏฺฐาโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระพงษ์ทัต ทตฺตวํโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูไพบูลย์อาทรกิจ  วัดไทรน้อย  นนทบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระปรียงค์ เมธิโน  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระวิโรจน์ วิโรจโน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระรัตนะ โอภาโส  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระสังเวียน กาญฺจนธโร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระดำริ ธีรวโร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระปรีชา ยสปาโล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระมหาประกอบ สิริเสฏฺโฐ  วัดห้วยจระเข้  นครปฐม 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระมานิส ปภสฺสโร  วัดสระกะเทียม  นครปฐม 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูสาครวรคุณ  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระพิศาลสาครกิจ  วัดกระโจมทอง  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูสาครกิจจานุกูล  วัดหนองบัว  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูกัลยาณ์ธรรมสาคร  วัดฟุ้งประชาธรรมาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูสาครรัตนมงคล  วัดแก้วมงคล  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูสาครวชิรคุณ  วัดศรีเพชรพัฒนา  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระมหาทิวากร อาภทฺโท  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูสังฆรักษ์สิทธิพร ชิตงฺกโร  วัดศรีสินมา  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระครูใบฎีกาวันชัย โชติโก  วัดหลักสองราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระครูสมุห์สมนึก ขนฺติโสภโณ  วัดสามัคคีศรัทธาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระครูสมุห์มาลัย เขมโก  วัดบางขุด  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระปลัดอาจินต์ อภินนฺโท  วัดกระช้าขาว  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระใบฎีกานิยม อนามโย  วัดธรรมจริยาภิรมย์  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระสมุห์คลาย ธมฺมวํโส  วัดโรงเข้วนาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระอธิการเกรียงศักดิ์ สจฺจวโร  วัดราษฎร์ธรรมาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระยอด สุทฺธจิตฺโต  วัดอ้อมน้อย  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระปัญญา ธมฺมสาโร  วัดเจ็ดริ้ว  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระมหาสุรพัฒน์ ธมฺมคุโณ  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหาอำพล กตทีโป  วัดศรีบูรณาวาส  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระชม สุทนฺโต  วัดหลักสองราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระมหาสมนึก วรธมฺโม  วัดกระโจมทอง  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระชัยรัตน์ สีลวฑฺฒโน  วัดหนองพะอง  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระพงษ์วิทย์ ธมฺมทินฺโน  วัดท่าเสา  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระนิพนธ์ ธมฺมโชโต  วัดดอนไก่ดี  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระจำรัส กิตฺติภทฺโท  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์  วัดอริยวงศาราม  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูวิชัยพัฒนาภรณ์  วัดบางกะโด  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระอธิการมานิตย์ คุณธมฺโม  วัดนางแก้ว  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระมหาสุรัตน์ ธมฺมรโส  วัดแก้ว  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระมหาณัฏฐพงษ์ วชิรวํโส  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระสุเทพ สุเทโว  วัดดอนพรหม  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระวิชัย กนฺตธมฺโม  วัดแหลมททอง  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระไพบูลย์ ภทฺทาจาโร  วัดดอนใหญ่  ราชบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูพิพิธพัฒนคุณ  วัดใหม่นพรัตน์  สุพรรณบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระบุญเลิศ จกฺกธมฺโม  วัดหัวเขา  สุพรรณบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระชาย อุฎฺฐาโน  วัดหัวเขา  สุพรรณบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูสมุทรประภากร  วัดตะโหนดราย  สมุทรสงคราม 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูเกษมสมุทรคุณ  วัดนางพิมพ์  สมุทรสงคราม 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูกาญจนสารคุณ  วัดดอนสว่าง  กาญจนบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระอธิการโสภณ โอภาโส  วัดบึงลัฎฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระเที่ยงเกียง จนฺทสาโร  วัดใหม่หญ้าไทร  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระจิรวัตร สุวโจ  วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระสมพ่วง ญาณวีโร  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระนิวัติ สุวโจ  วัดแก่งขนุน  สระบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูภาวนาปรีชา  วัดนิคมสามัคคีชัย  ลพบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระนิพนธ์ โสตฺถิโก  วัดนิคมสามัคคีชัย  ลพบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระมหาธนิต จนฺทธมฺโม  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระเกียรติคุณ อภิวโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระสุรบฏ ปภสฺสโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระวัลลภ ปภสฺสโร  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระอนุศักดิ์ อนุภทฺโท  วัดใหม่ปลายห้วย  พิจิตร 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระสมยศ สมจิตฺโต  วัดกงไกรลาศ  สุโขทัย 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูธรรมธรหนูพิน ฐานุตฺตโม  วัดดอยแม่ปั๋ง  เชียงใหม่ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระดำรงค์ ปภสฺสโร  วัดชัยสถาน  เชียงใหม่ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระศุภชัย สุภชโย  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระจักรพันธ์ สุริยรํสี  วัดกู่เต้า  เชียงใหม่ 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระสง่า สนฺตจิตฺโต  วัดพระธาตุดอยกวางคำ  ลำพูน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระเทพนันทาจารย์  วัดพระธาตุช้างค้ำฯ  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระครูสุทินนันทธรรม  วัดภูเก็ต  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระครูนันทเขมคุณ  วัดหนาด  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระครูนันทชัยคุณ  วัดรัชดา  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระครูสุวรรณเจติยานุกูล  วัดพระธาตุช้างค้ำฯ  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระครูไพโรจน์นันทกิจ  วัดสองแคว  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระมหาเชษฐ์ ธมฺมเมธี  วัดภูมินทร์  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระสมคิด อิสฺสรธมฺโม  วัดมิ่งเมือง  น่าน 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระมหาสมทบ เมตฺติโก  วัดใหญ่อินทาราม  ชลบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระจันทร์สุวรรณ์ จนฺทวํโส  วัดใหม่เชิงเนิน  ชลบุรี 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูปลัดสุพล ภทฺทเสวี  วัดเขาแดง  นครนายก 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระสมุห์สุริยา ฐิติสมฺปนฺโน  วัดเอกฉัตร  นครนายก 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระประพาส จารุปภาโส  วัดวังกระโจม  นครนายก 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระทองสุข สุชาโต  วัดสมบูรณ์สามัคคี  นครนายก 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระครูปริยัติประภากร  วัดด่านติง  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูสังวรประสาท  วัดบ้านไพล  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  วัดโนนมะกอก  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระครูศีลวราภรณ์  วัดโนนเมือง  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูฉันทสังฆกิจ  วัดท่ากระสัง  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูสุนทรวรวิทย์  วัดดอนหวาย  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระครูสุธรรมประสิทธิ์  วัดกระเพรา  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูนันทธรรมโกวิท  วัดจันอัด  นครราชสีมา 
1-11-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 197 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2