ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุตจันทวงศ์  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุรัช แซ่ลี้  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาจรัญ กิตติธรคุณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระนิธิศ ประภามณฑล  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระวัฒนา ด้วงพิบูลย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระสำเริง จีนจร  วัดม่วง  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระธรรมศักดิ์ รักซัง  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระสมาน พื้นปูม  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
พระวันชัย หินสันเทียะ  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระสมชาย พลขันธ์  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระธวัชชัย ศรีประเสริฐ  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระโกศล เครือนพคุณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระวีระพงษ์ ภูงามดี  วัดเกาะแก้ว  พระนครศรีอยุธยา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูชัยคณาทร  วัดอรัญญวาสี  ชัยนาท 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระครูวิชัยนันทกิจ  วัดนมโฑ  ชัยนาท 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ  วัดพรหมวิหาร  ชัยนาท 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูชยพัฒนาทร  วัดราษฎร์บำรุง  ชัยนาท 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระปัญญา ถาวรศิริ  วัดถ้ำพรสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระสุรินทร์ ชดตะคุ  วัดอุเบกขาราม  กำแพงเพชร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระเกษม นิลแสง  วัดมอสำราญ  กำแพงเพชร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระอนุศักดิ์ จารุธาดา  วัดใหม่ปลายห้วย  พิจิตร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระบัณฑิต มีอุบล  วัดป่าเซ่า  อุตรดิตถ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระผัด ใจลังกาคำ  วัดตรีรัตนาราม  ตาก 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระเสฎฐวุฒิ ชนะสม  วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระเอี่ยมศักดิ์ วงศ์ฝั้น  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระจรัญ ใจวงค์  วัดชัยพร  เชียงราย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระสมบัติ ว่องไวพานิช  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระศุภณัฐ บุญยาภิมุข  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระพิศาลประชานุกูล  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระสัมภาษณ์ มาลัยทอง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมานพ รุ่งสว่าง  วัดป่าน้ำริน  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระพุทธพจน์ บุญมี  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระวันไทย แจดไธสง  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระยุทธภัณฑ์ ปันกา  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูวรปัญโญภาส  วัดม่วงโตน  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูวิบูลเจติยาทร  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูปัญญาธรรมวัฒน์  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระสิทธิชัย ปัณณวัตน์  วัดสันป่ายางหลวง  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระนพน ชุณหะหิรัณย์  วัดลอมพระเจ้าตอง  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระชูศักดิ์ ศรีเทศ  วัดป่าซางงาม  ลำพูน 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระอำนวย ภักดีพันดอน  วัดลำดวนสุริยาวาส  อุดรธานี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระบุญจันทร์ พรมสาเพชร  วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว  อุดรธานี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูรัตนวราภรณ์  วัดห้วยหินลาด  หนองคาย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระชุมพร ประชานันต์  วัดถ้ำศรีมงคล  หนองคาย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระเจตน์ ตันปรียะชญา  วัดถ้ำพระภูวัว  หนองคาย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระมหาวิชัย ทองครไทย  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระทวีชัย รัตนมาวิน  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระปิยวัฒน์ สุทธิพงศาคร  วัดขามชุม  เลย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระสมคิด เพลาสลัก  วัดขามชุม  เลย 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
50 
เจ้าอธิการญาน อินทะนัย  วัดประกวดศิริขันธ์  สกลนคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสุพิศ กันทะเสน  วัดประชานิยม  สกลนคร 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระชูเกียรติ เจริญผล  วัดหนองแดง  ขอนแก่น 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูประโชติพิพัฒนกิจ  วัดบูรพาหนองบัว  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสมณกิจโสภณ  วัดหนองบัว  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูบวรธรรมปคุณ  วัดหนองหูลิง  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูใบฎีกาบุญธรรม เหลาภา  วัดมหาชัย  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระอธิการวิเชียร วังคะวิง  วัดบ้านยาง  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาสมบัติ ประเศรษฐา  วัดบ้านทองหลาง  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระหัด ปาปะโก  วัดโพธาราม  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระวันชัย นาเมืองรักษ์  วัดใหม่ชัยมงคลศรีสวัสดิ์  มหาสารคาม 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูสุเขตธรรมาภิรม  วัดศรีสะอาดนามน  กาฬสินธุ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูปิยปัญญาคุณ  วัดศรีสะอาดนามน  กาฬสินธุ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระมหาชรินทร์ คนซื่อ  วัดกลาง  กาฬสินธุ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระอุทัย เหล่าพักสาร  วัดหนองหอไตร  กาฬสินธุ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระเชษฐา ภูชมชื่น  วัดป่าพัฒนาราม  กาฬสินธุ์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระมหาบูรณสิทธิ์ แรกชัยนุติกุล  วัดสุทัศนาราม  อุบลราชธานี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระวิชิตพงษ์ ภาวะพงษ์  วัดศรีประดู่  อุบลราชธานี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระจิระศักดิ์ แสงแดง  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูสุทธิธรรโมภาส  วัดยางน้อย  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูพัฒนวรกิจ  วัดยางชุมน้อย  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูโกวิทอุดมคุณ  วัดโนนสูง  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาติ่ง ทองหล่อ  วัดบ้านบึง  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาสมหมาย สุทธนาม  วัดธาตุบึงบอน  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระปริญญา ลาเต  วัดบ้านตลาด  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระสุกัณ ขันทอง  วัดหนองอารี  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระณฐพล ขันคำ  วัดเกษมสุข  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระศุภโชค วงษ์พินิจ  วัดสวนกล้วย  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระณฐวัฒน์ อุบลวันชัยสิริ  วัดสวนกล้วย  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระบุญทรัพย์ แทนเครือ  วัดบูรณ์ชัยรัตน์  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระดนัยธร ตรีแก้ว  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระมหาเรืองฤทธิ์ ยศโสธร  วัดป่าละหานทราย  บุรีรัมย์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระนนท์ สุขสถาน  วัดป่าละหานทราย  บุรีรัมย์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูวรธรรมทัต  วัดซับตะคร้อ  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูสุธรรมประสิทธิ์  วัดกระเพรา  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูสุนทรวรวิทย์  วัดดอนหวาย  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูฉันทสังฆกิจ  วัดท่ากระสัง  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูวีรบุญญาทร  วัดสะพาน  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  วัดโนนมะกอก  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูนันทธรรมโกวิท  วัดจันอัด  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูสังวรประสาท  วัดบ้านไพล  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระใบฎีกามนัส สุขสุคนธ์  วัดมิตรภาพวนาราม  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมพร งามโพธิ์  วัดลองตอง  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระพีระพัฒน์ ภู่ระย้า  วัดศรีพุทธาราม  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระเสน่ห์ หมวดสันเทียะ  วัดหลวงราชบำรุง  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสมเจตน์ ปฐมฤทธิ์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูสิริธรรมวิสิฐ  วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง  สุรินทร์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระสมเกียรติ พุดนาค  วัดร่มเย็นปุญญาราม  สุรินทร์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระรุ่งโรจน์ บุญเลื่อน  วัดหาดแก้วชัยมงคล  สุรินทร์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระชุ้นฉอย บัวบาน  วัดเทพนิมิตร  สุรินทร์ 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระเผด็จ ส่องแสงจันทร์  วัดใหม่ประชุมชน  ปราจีนบุรี 
1-11-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 300 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3