ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระศรีวิสุทธิดิลก  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูวิมลธรรมธาดา  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระใบฎีกาปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระมหาฉัตรชัย รกฺขิตจิตฺโต  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระมหาปรีดา สกฺกธมฺโม  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระมหาสำเริง อาภสฺสโร  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาสิริ  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระมหาหนึ่งฤทัย นิพฺภโย  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระมหาเศรษฐา เสฏฺฐมโน  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระมหาโอภาส จนฺทาโภ  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระมหาคำสัน วิสุทฺธิญาโณ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระสุรสิงห์ สุทฺธิญาโณ  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระนิพนธ์ ฉนฺทพโล  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระวิเชียร วชิรปญฺโญ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระสอน กุสโล  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระกิตติมา กิตฺติมานนฺโท  วัดปรินายกวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระสถิตย์ อมโร  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระอดิศักดิ์ อติวิชาโน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระประเสริฐ ฉนฺทธมฺโม  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระนรเชษฐ์ อุตฺตมสีโล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระยงยุทธ ฉนฺทสีโล  วัดศาลารี  นนทบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระโสภณ ภูริจิตฺโต  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
26  
สามเณรอนุสรณ์ โสภาบุตร  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระวีรพล วีรพโล  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระอิทธิพล ฐิตธมฺโม  วัดเสนหา  นครปฐม 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระบุญชู รกฺขิโต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระสมชัย ปริสาสโก  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระธีรภัทร ญาณโสภโณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูสาครสิทธิคุณ  วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูอดุลสาครกิจ  วัดบางปิ้ง  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูจันทสุวรรณสาคร  วัดโรงเข้  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูสาครปทุมาภรณ์  วัดปทุมทองรัตนาราม  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูสาครธรรมประสิทธิ์  วัดหลังศาลประสิทธิ์  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูใบฎีกาสำรวย กิตฺติภทฺโท  วัดธรรมโชติ  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระธรรมธรชาญศักดิ์ อุตฺตโม  วัดพันท้ายนรสิงห์  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระมหาบุญธรรม ปุญฺญธมฺโม  วัดธรรมวริยาภิรมย์  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหาณรงค์ ฐานญาโณ  วัดสุทธิวาตวราราม  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระมหากำจัด โอภาโส  วัดสามัคคีศรัทธาราม  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระมหาเอกชัย ปญฺญาวชิโร  วัดท่าไม้  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระพิบูลย์ วิปุโล  วัดดอนโฆสิตาราม  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระชัชชัย เขมชโย  วัดชีผ้าขาว  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระสมศักดิ์ ธมฺมรตโน  วัดใหม่ราษฎร์นุกุล  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระคงเสก สีลเตโช  วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระชาญฤทธิ์ รกฺขิตสทฺโธ  วัดคลองตันราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระสุรชล ปญฺญาสุโร  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระวีระชัย วีรชโย  วัดอุบลวรรณาราม  ราชบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระวิเชียร อภิวุฑฺโฒ  วัดพิทักษ์เทพาวาส  ราชบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูเกษมสุวรรณโพธิ  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  สุพรรณบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูวิจิตรสมุทรการ  วัดสาธุชนาราม  สมุทรสงคราม 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูกาญจนธรรมโชติ  วัดเขาตองเมืองลับแล  กาญจนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาณัฐพล ปสนฺโน  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหาณรงค์ อตฺตทโม  วัดดงสัก  กาญจนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระโกมนต์ อคฺคจิตฺโต  วัดใหม่เจริญผล  กาญจนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระอนุสรณ์ พุทฺธสโร  วัดห้วยสะพาน  กาญจนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระอธิการสมคิด ปญฺญาวุโธ  วัดเขาแตงอ่อน  ชลบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูโกศลถาวรกิจ  วัดบางแตน  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูนิโครธวุฒิคุณ  วัดไทรงาม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูสิริพัฒนโสภณ  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูอาทรพลธรรม  วัดบ้านสร้าง  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูสุวรรณกิตติพิมล  วัดนาคำ  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูประสุตศีลคุณ  วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูสิทธิสารโสภณ  วัดโบสถ์  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูวิสุทธสีลคุณ  วัดหนองสะแก  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระปลัดสมใจ ปญฺญาวุโธ  วัดบ้านเขาถ้ำ  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระสมุห์บุญมี ฐานสมฺปุณฺโณ  วัดสามัคคีพัฒนาราม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระสมุห์จรูญ ทีปธมฺโม  วัดบุฝ้าย  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระสมุห์อนุสรณ์ อธิปญฺโญ  วัดม่วงขาวแก้วพิกุล  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระสมุห์สุชาติ จารุธมฺโม  วัดผาสุขไพบูลย์  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระใบฎีกาศุภชัย ปภากโร  วัดแหลมหิน  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระใบฎีกาทองเจือ ถาวโร  วัดอินทาราม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระอธิการไพฑูรย์ ปญฺญาวุฒฺโฒ  วัดมงคลชัย  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระจิระเดช จิตฺตสุโภ  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระธีระวัฒน์ ฐานิสฺสโร  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระน้อย ฐานิสฺสโร  วัดสง่างาม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระวิราช ธมฺมทีโป  วัดกระแจะ  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระโพธิ์ดำ กนฺตธมฺโม  วัดมะกอกสีมาราม  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระนิกร เตชปญฺโญ  วัดบ้านเขาถ้ำ  ปราจีนบุรี 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระสมุห์ประมวล กนฺตสีโล  วัดทุ่งกบินทร์  สระแก้ว 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระมหาวิชัย เมธงฺกุโร  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระอธิการชื่น กิตฺติสาโร  วัดป่าบัวคำพัฒนา  สระแก้ว 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระอธิการชูชาติ โอภาโส  วัดศรีเจริญทรัพย์  สระแก้ว 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระเสกสรรค์ ธมฺมวโร  วัดคลองคันฉอ  สระแก้ว 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระครูศรีปรีชากร  วัดป่าโค  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระปลัดสมชาย ธมฺมสาโร  วัดม่วงหวาน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระใบฎีกาสมยศ กตสาโร  วัดแจ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระสมุห์ปรัชญา จิรธมฺโม  วัดนกกระจาบ  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระเอกพล อาทโร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระประดิษฐ ปติฎฺโฐ  วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์  ชัยนาท 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระผล ทีฆายุโก  วัดโพธิ์ทอง  อ่างทอง 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระครูนิวิฐธรรมขันธ์  วัดจันเสน  นครสวรรค์ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระสมโภชน์ สมโณ  วัดท่าพระเจริญพรต  นครสวรรค์ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระพนมเทียร ปุญฺญชาโต  วัดท่าพระเจริญพรต  นครสวรรค์ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระเด่นชัย ขนฺติภาโล  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระมหาประสาน ธีรภทฺโท  วัดมณีบรรพตวรวิหาร  ตาก 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระทองคำ ฉนฺทโก  วัดใหม่คำมา  ตาก 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระมหาพิษณุ นิติธมฺโม  วัดแม่ปาง  แม่ฮ่องสอน 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระอภิเดช อภิเตโช  วัดแม่ปาง  แม่ฮ่องสอน 
1-12-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 260 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3