ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสุธีธรรมโสภณ  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระสาธิต เทพสุวรรณ  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอาคมปัญญารักษ์  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญศักดิ์ ภักดี  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหากฤตพจน์ พิชัยชื่น  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสำเริง องอาจ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาภัทราวุธ ตุ้ยเป็ง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาวสันต์ พลเสน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาปรีชา มั่นเขตกิจ  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระอดิศักดิ์ สุขโต  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาชัยวัฒน์ ไชยรบ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาธีรวิทย์ ศรีเทพ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระเจตจง ลิ้มสุวรรณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระวรวิทย์ วานิช  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระกองหนุน แก้วบุรี  วัดประชาศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมงคล เปรมปราโมทย์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระครูวินัยสารโสภณ  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูวินัยธรทินกร คงถาวร  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาสนอง จรัสสุริยพงศ์  วัดอัมพุวราราม  ปทุมธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูใบฎีกาโชคชัย ทองงาม  วัดกลางวรวิหาร  สมุทรปราการ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหามานัส มีถม  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหานพพร มีถม  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหาสุภาพ เหลืองเรืองไร  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาณัฐภูมิ ศรีอรุณ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระอธิการมนูญ อุปฮาด  วัดปากกราน  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระกฤษประสงค์ ประดิษฐ์ขวัญ  วัดจุฬามณี  พระนครศรีอยุธยา 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหาอำนาจ จันทร์คล้อย  วัดสิงห์คูยาง  ลพบุรี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระอธิการหล่อ หินนอก  วัดเขาพญาธง  ลพบุรี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูอุดมวิสุทธิธรรม  วัดสามัคคีรังสรรค์  อุทัยธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระสิงห์ชัย มัทธวรัตน์  วัดสังกัสรัตนคีรี  อุทัยธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระบุญส่ง สังขสุทโท  วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระสมศักดิ์ ทองคำ  วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการบุญเสริม บางเพียรดี  วัดตาลสุวรรณ  พิษณุโลก 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระจำเนียน รอดแก้ว  วัดสิงห์ศรีสว่าง  อุตรดิตถ์ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระสมศักดิ์ แก้วเปี้ย  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระอธิการนิรันดร์ ดวงนิตย์  วัดศรีก้ำ  ลำปาง 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระยงยุทธ ศรีนวล  วัดถ้ำพระสบาย  ลำปาง 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูนิวิฐบุญเขต  วัดเหมืองกลาง  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูสุวัฒน์สิกขการ  วัดศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูสุจิณวรคุณ  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระนิธินันท์ วงศ์ชัย  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระสิงหา ภูง่าว  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระอธิการสนั่น เขื่อนเพชร  วัดป่าสักหลวง  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการจักรพงษ์ อุปเส็น  วัดสองแคว  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระอธิการณภัทรภล พิมสาร  วัดหาดไคร้  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระปรีชา ปวงคำ  วัดดงหลวง  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระอุ่นเรือน จุมปู  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสุธิพงษ์ ชุติมากุลทวี  วัดศรีค้ำ  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระณฐกร ใจปินตา  วัดพระเจ้าล้านทอง  เชียงราย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระกิตติพงษ์ เผ่าต๊ะใจ  วัดต้นต้อง  พะเยา 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระทวิน แปลงใจ  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระเพชร สงคราม  วัดสันก้างปลา  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระปรเมศวร์ เจริญมาก  วัดป่าหมู่ใหม่  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระมิตร มาติ๊บ  วัดสันต้นเปา  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระเรวัต ทองเรือน  วัดรัตนาวาส  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระทองคำ มาลัย  วัดทรายขาว  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระสุรศักดิ์ อาจหาญ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระธีระศักดิ์ วงษาราช  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระอธิการแสวง ศรีชัย  วัดรัตนาราม  ลำพูน 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระธรรมชัย วิทยาประภา  วัดสบป่อง  แม่ฮ่องสอน 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระศรัณยู นันตรัตน์  วัดสบป่อง  แม่ฮ่องสอน 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูอดุลธรรมโกศล  วัดป่าโนนทอง  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูอมรวรานุวัตร  วัดบรมสมภรณ์  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูเวฬุวรานุรักษ์  วัดเวฬุวัน  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระอธิการเรียน กาหวาย  วัดอินทร์สรณ์สง่า  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระณัฐพล บุตรราช  วัดบ้านแม่น  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระณัฐวุฒิ ลือคำหาร  วัดคำเจริญ  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระชูชาติ ปาณศรี  วัดป่าสาระธรรม  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระกิตติเมธี คำผล  วัดเมตตากิตติคุณ  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระอาคม ปานสีดำ  วัดเทพสิงหาร  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระณรงค์ บุญรินทร์  วัดป่ากกสะทอน  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระสุพัสด์ กะหะกะสิทธิ์  วัดราษฎรสงเคราะห์  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระศิรวิทย์ ไพศาลทรัพย์  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระบรรจง กุญชรน้อย  วัดไชยาราม  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระสมคิด ไพศาลทรัพย์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระประกิจ วิยะนัด  วัดป่าผักบุ้ง  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระเกรียงศักดิ์ กรมบัวภา  วัดภูหินดัง  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระสุพรรณ์ สุวรรณศิริ  วัดสว่างศรีชมภู  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระบุดดี ศรีประดับ  วัดโพธิ์ไทรสว่าง  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระสมควร นันทจันทร์  วัดสุวรรณาราม  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระเสน่ห์ จันทพรม  วัดป่าเทพพิทักษ์  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระสมศักดิ์ หล่อขุมทรัพย์  วัดป่าดอนหายโศก  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระนันทวุฒิ นิ่มเขียน  วัดป่าบ้านเพิ่ม  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระคำมูล สุปัญญาบุตร  วัดป่าโนนนิเวศน์  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระจำปา โพธิสาร  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  อุดรธานี 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูสุวรรณรัตนสุนทร  วัดโพนคำ  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูอุดมธรรมวิสิฐ  วัดราษฎร์ดำริ  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูสุทธิญาณโสภณ  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระบรรจง พรหมเคน  วัดป่านาขาม  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาปรีชา อุดมกัน  วัดดอยวนาราม  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระชาตรี อ่อนสัมกฤษ  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสุวรรณ์ เครือพิมพ์  วัดพิเศษสังฆาลัย  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระสมีรัตน์ โสดา  วัดกลาง  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระศุภชัย สุขภูมิ  วัดหลวงพิสัยเจติยาราม  หนองคาย 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระปลัดสุเมทต์ ทองเกตุ  วัดอาฮงศิลาวาส  บึงกาฬ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการบัวแสง วงศ์สมบัติ  วัดด่านทรงธรรม  บึงกาฬ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระธนภัทร ปู่แก้ว  วัดศรีชมชื่น  บึงกาฬ 
1-12-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 441 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5