ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระสุนทรวิหารการ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระสิริชัยโสภณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูปลัดวรรณรงค์ ปุสฺสวณฺโณ  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระใบฏีกาพิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ  วัดตะโน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระสมุห์พิชิต จนฺทวํโส  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระสำเภา ยติกโร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระยอดธง สุทฺธิรตโน  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระชาญณรงค์ ญาณโสภโณ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระยุทธนา กตปุณฺโณ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระสมพงศ์ อิทฺธิสมฺปนฺโน  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระสมศักดิ์ สุมงฺคโล  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระธงไชย ชินวโร  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระอุทิศ ปญฺญาธโร  วัดสามัคคีธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระสิทธิศักดิ์ ฐิตสกฺโข  วัดตะกล่ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระปิยะพงศ์ ปิยสีโล  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระสมชาย จิตฺตสาโร  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระนพดล ภูมิธมฺโม  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระวสันต์ ปสนฺโน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระมหาประทีป เมธิวํโส  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระมานะชัย มานชโย  วัดตะกล่ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระวิเชษฐ์ ถิรญาโณ  วัดทุ่งลานนา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระสมพิทร ทนฺตจิตฺโต  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระสมาน ฌานวโร  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระพรชัย วรมงฺคโล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระอุกฤษฏ์ อภิปุญฺโญ  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระประคอง อินฺทญาโณ  วัดนินสุขาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระมหาธนู ชุตินฺธโร  วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
30  
สามเณรกิติชัย ยังแสนภู  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
31  
สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ทาสุข  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
32  
สามเณรยุทธพงค์ นาพิกุล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
33  
สามเณรนรินทร์ เขื่อนสอน  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระเทพวิสุทธิคุณ  วัดบุพพาราม  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์  วัดพระนอนขอนม่วง  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูปลัดสำราญ อนุตฺตโร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูสมุห์เพชร อาภสฺสโร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ สิริจนฺโท  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระมหาประพัฒน์ ปิยธมฺโม  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระประเสริฐ ตุลธมฺโม  วัดบ้านโปง  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระพัลลภ ญาณปญฺโญ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระสุวรรณ เตชวโร  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระบุญชู สิริธโร  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระดวงจันทร์ ฐิตธมฺโม  วัดหนองบัวงาม  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
45  
สามเณรยุทธนา สุภาติ  วัดดอยแก้ว  เชียงใหม่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระราชวีราคม  วัดก้ำก่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูอนุยุตสังฆกิจ  วัดปางหมู  แม่ฮ่องสอน 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระองอาจ โฆสกิตฺติโก  วัดดอยเกิ้ง  แม่ฮ่องสอน 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระวีนัท กตปุญฺโญ  วัดธรรมประสิทธิ์  เชียงราย 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระบุญชุ่ม ญาณสํวโร  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูปลัดสะท้อน สิริปุญฺโญ  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระอัครเดช ญาณวโร  วัดเหมืองค่า  แพร่ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระวิชาญ ติกฺขวีโร  วัดป่าภาวนาราม  ตาก 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูเกษมธรรมาลังการ  วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูวิจิตรธรรมรส  วัดเขาแก้ว  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระศักรินทร์ สุเมโธ  วัดคุ้งวารี  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาสมาน อคฺคปญฺโญ  วัดวังทะพี้  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระกีรติ อนุตฺตโร  วัดท่าดินแดง  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
59  
สามเณรสมทรง บารมี  วัดนาโห้ง  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
60  
สามเณรสมภพ สมใจ  วัดนาโห้ง  อุตรดิตถ์ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระราชสิทธิเวที  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูสิริสาครธรรม  วัดท่ากระบือ  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูสาครธรรมสุนทร  วัดเจ็ดริ้ว  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูสาครสารโสภณ  วัดเกาะ  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูกิตติสาครธรรม  วัดบางพลี  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูสาครวิริยาภรณ์  วัดใหญ่บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระครูสาครธรรมวัตร  วัดใต้บ้านบ่อ  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูสาครธรรมโสภณ  วัดโสภณาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูสาครธรรมสถิต  วัดสุนทรสถิต  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูสิริสุตวราภรณ์  วัดป่ามหาไชย  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระครูสาครธรรมโชติ  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูสาครรัตนาภรณ์  วัดโคกขาม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูปริยัติสาครกิจ  วัดเจ็ดริ้ว  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ  วัดสวนส้ม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระอธิการสมนึก สมณวํโส  วัดปัจจันตาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระมหาประเสริฐ มหานาโค  วัดศรีบูรณาวาส  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระอธิการวิไล โสภโณ  วัดศรีเมือง  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระอธิการกมล กมโล  วัดเกษตรพันธาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระมหาอานนท์ ภูริวฑฺฒโน  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระมหาขวัญเมือง ฐานุตฺตโม  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระมหาชอุ่ม สิทฺธิธีโร  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระมหาสัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล  วัดโกรกกราก  สมุทรสาคร 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระราชสมุทรเมธี  วัดพิชัยสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระครูพิศาลวุฒิกิจ  วัดบางพลีใหญ่กลาง  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูวิบูลธรรมานุกิจ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระครูปลัดจรูญ ฐานธมฺโม  วัดบางพลีใหญ่กลาง  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระครูปลัดคมสันต์ ญาณวีโร  วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี  วัดบางกะเจ้ากลาง  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ ปุญญาภรโณ  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูสังฆภารพิสิฐ จนฺทสาโร  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระทองย้อย ทีปธมฺโม  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระมหาปัญญา อนุตฺตโร  วัดคลองชวดลากข้าว  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระมหาบุญส่ง กลฺยาโณ  วัดกิ่งแก้ว  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระชนะ ขนฺติวโร  วัดพิชัยสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระมหาวีระสิทธิ์ มหาวีโร  วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระฝน สิริธมฺโม  วัดบางพลีใหญ่กลาง  สมุทรปราการ 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูนนทวีรวัฒน์  วัดโคนอนมหาสวัสดิ์  นนทบุรี 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระสุทธิรักษ์ ยติโก  วัดกลางเกร็ด  นนทบุรี 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระพีระ สิทฺธิวณฺโณ  วัดกลางเกร็ด  นนทบุรี 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระพรม สุภทฺโท  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
1-2-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 439 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5