ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชพิพัฒนาทร  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระอภิศักดิ์ ถมเมืองปัก  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิภัชอรรถวาที  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสุตวัฒนกิจ  วัดภาวนาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูศรีวุฒิธาดา  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอนุกูลสุทธิกิจ  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสุคนธศีล  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
พระระพิน หงษ์นิกร  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระสภา สถาปนศักดิ์  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูสมุห์นพรัตน์ ฉิมพิทักษ์  วัดพระไกรสีห์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระเทเวศ อุ่นปินตา  วัดพระไกรสีห์  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระปลัดนิเทศ สบสิงห์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาเกรียงศักดิ์ วิถีชัย  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาปรีชา จันล่วง  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาเชาว์ วรรณภักดี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาอนุชาติ ชัยพอ  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาอนนท์ สะใบบาง  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาวรชัย ปาทา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาเอกนรินทร์ อินทร์สำราญ  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหากัณหา สาระทิศ  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาธวัช เอมประสิทธิ์  วัดตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาศิริชัย สุเมธี  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาตาลเดี่ยว สมภักดี  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระเชาว์ เพิ่มพิพัฒน์  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระถาวร เจริญจรรยากูล  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาสุชิน นราเกตุ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระประชัน ใจซื่อ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระพลวุฒิ ศรีภู่ทอง  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระอธิการชาญชัย มัณฑนะศิริ  วัดไก่เตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระลำดวล ช้างโต  วัดไก่เตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระณรงค์ คนขำ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระอำนาจ บุญทิม  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระสมศักดิ์ พุ่มแจ้  วัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระทรงพนธ์ ทองใบน้อย  วัดรวกสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอุดมชัย ปานาพุต  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระนิพนธ์ ลือกิตินันท์  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระวรุตม์ สาริกา  วัดยายร่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระประภาส วิทยาอารีย์กุล  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระวาสุกรี ทองช่วง  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระไสว เพชรสีเงิน  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระทองดี ศรีกุม  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระโกมิน อินทร์อยู่  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระชัชวาล ช่วยชู  วัดภคิณีนาถวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระสำรอง ชินพร  วัดบางขุนเทียนนอก  กรุงเทพมหานคร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระนนทสารเวที  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูประจักษ์กิจจานุกิจ  วัดเฉลิมพระเกียรติ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระวรนาถ แซ่นิ้ม  วัดเฉลิมพระเกียรติ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์  วัดคลองขวาง  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูสุธีกิตติวัฒน์  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูปลัดสมพงษ์ จรูญ  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระมหาสมภพ พงษ์ประจักษ์  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระปลัดณนณัฎฐ์ ภีรวัชสกูลพงษ์  วัดสักใหญ่  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระอภินันท์ มาแจ้ง  วัดสักใหญ่  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระมหาทวี โพธิ์ตาด  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระพงศธร จีนเพชร  วัดแคนอก  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระพศวีร์ ภวกานันท์  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระสมพร นราอุดมศรี  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระพิสิทธิ์ จุรัมย์  วัดแก้วฟ้า  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระปรีดา สาระบูรณ์  วัดแก้วฟ้า  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระกถา ศรีแตงทอง  วัดฝาง  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระแดง นพรัตน์  วัดเชิงกระบือ  นนทบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวินัยธรอนันต์ ดวงประทีป  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ จักกสิการ  วัดเสด็จ  ปทุมธานี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระมหาเสกสรร แสนสุภา  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระประพาฬ เปี่ยมผล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหานิยม ลาดโพธิ์  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาสุวิทย์ สาริมา  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระนราธร ทองเงิน  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระกฤษณะ จองฤทัยมณี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระศักดิ์ชัย อุดมสิทธิพันธุ์  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสุวัชชัย เชยพุดซา  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระปรีดา ผางเวช  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระเอกชัย สมิทธารัตน์  วัดท้องคุ้ง  สมุทรปราการ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูภาวนารัตนาภรณ์  วัดสำเภาล่ม  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระมหาจันทร์ พวงยอด  วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระบุดดา โทบุดดี  วัดบึงลัฎฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระกิติภัทก์ ทองจันสาน  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระไพโรจน์ แสงเหว่า  วัดอินกัลยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูถาวรวินัยวงศ์  วัดปลดสัตว์  อ่างทอง 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูสังวรกิจประยุต  วัดพะเยาว์  สระบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูศุภธรรมคุณ  วัดมะขามเรียง  สระบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระสมุห์เมธาภิวัฒน์ การบุญ  วัดไผ่ล้อม  สระบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระไพฑูรย์ รักอริยพงศ์  วัดเกตุแก้ว  สระบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูคุณสัมบัน  วัดทุ่งท่าช้าง  ลพบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระอธิการชรินทร์ ห้วยเรไร  วัดป่าถ้ำเสือ  ลพบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระสมเจต สมตัว  วัดคีรีธรรมาราม  ลพบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระเฮง แก้วซุง  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูสิริพรหมโสภิต  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูศรีปริยัติอุเทศ  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  ชัยนาท 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระใบฎีกาบุญเลิศ เปียน้อย  วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระมหาสมเกียรติ ขวัญสุข  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาปรีชา เส็งจีน  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระสมุห์นิพนธ์ ศรีสุนทราภรณ์  วัดโพธิ์งาม  ชัยนาท 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูอุทิตธรรมาภรณ์  วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  อุทัยธานี 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระสง่า ศิลป์พฤกษา  วัดสว่างวงษ์  นครสวรรค์ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระสังคม ค้ายเพชร  วัดเขาสูง  นครสวรรค์ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระวันชัย รักกลิ่น  วัดไทรใต้  นครสวรรค์ 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระสุวัฒน์ พิทักษ์วงษ์  วัดศรีโยธิน  กำแพงเพชร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระสุพัฒน์ เมืองสุข  วัดนาควัชรโสภณ  กำแพงเพชร 
1-2-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 747 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8