ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูปลัดณรงค์พจน์ จิตฺตกโร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูปลัดพิษณุ ปิยสีโล  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระปลัดพีระศักดิ์ มหิสฺสโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระมหาประยูร ชุตินฺธโร  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระถนอม ขนฺติพโล  วัดดาวคะนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระลำดวล ธนิโก  วัดไก่เตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระมหาสมศักดิ์ ญาณโพโธ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระมหาสมศรี ปญฺญาสิริ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระมหามีชัย วีรปญฺโญ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระมหาขวัญ ถิรมโน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระมหาพรสิทธิ์ ธนนฺตโพธิ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระธาดา อธิจิตฺโต  วัดใหม่กระทุ่มล้ม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระมหาสมบัติ ปุญฺญสมฺปตฺติ  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระธนพล โกวิโท  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระวรวุฒิ ธมฺมทินฺโน  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระมหาพิษณุ ธนิสฺสโร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
18  
สามเณรพงศธร กาฬโอฆะ  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูอดิศัยบุญเขต  วัดห้วยม้าโก้ง  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูจิตสารโสภณ  วัดสันป่าสัก  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระครูพิศาลธรรมนิเทศก์  วัดมหาวัน  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระครูนิวิฐธรรมโชติ  วัดจามเทวี  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูโสภิตปุญญาคม  วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระครูวิทิตเจติยานุรักษ์  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระครูพุฒิธรรมสุนทร  วัดแม่ตืน  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระมหาประสิทธิ์ ฐิตสาโร  วัดพระธาตุดอยแต  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระบุญญรัตน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  วัดพระยืน  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระอธิการโอวาท ปญฺญาปสุโต  วัดชัยสถาน  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระมหาปราโมทย์ วชิรวํโส  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระมหาพิสดาร ปิยวณฺโณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระวีรยุทธ ยุทฺธวีโร  วัดบ้านหลุก  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระธงชัย อินฺทสโร  วัดพระยืน  ลำพูน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูธรรมโกศล  วัดร้องวัวแดง  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูสังวรญาณโสภณ  วัดถ้ำปากเปียง  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูปลัดเกษม ฐิตญาโณ  วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูวินัยธรธสิทธิ์ ธีรปญฺโญ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระสุริยะ สุริยคุโณ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระมหาสมยงค์ อคฺคธมฺโม  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระฐาปนา ฐานวุฑฺโฒ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระทวีพงษ์ ฐิตญาโณ  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูอนุศาสน์โสภณ  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระครูอนุสนธ์ธรรมกิจ  วัดหมอกจำแป่  แม่ฮ่องสอน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูสังฆรักษ์ทองสุข สทฺธาธิโก  วัดพระธาตุดอยกอกมู  แม่ฮ่องสอน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูวิรัช วิริยธมฺโม  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
45  
สามเณรวรเดช แก้ววังศรี  วัดม่วยต่อ  แม่ฮ่องสอน 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระราชวิริยาภรณ์  วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระอานันท์ พุทฺธธมฺโม  วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล  พะเยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระอธิการจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน  วัดต๊ำม่อน  พะเยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูอนุกิจธรรมโสภณ  วัดป่าม่วง  เชียงราย 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูรัตนชัยคุณ  วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูมานิตกิตติสาร  วัดหนองข่วง  เชียงราย 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูสุนทรวรการ  วัดจอเจริญ  เชียงราย 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระอธิการเป็ง อรุโณ  วัดช่องลม  เชียงราย 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระสมพร ฐานุตฺตโร  วัดเวียงสวรรค์  ลำปาง 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูปภัสสรธรรม  วัดคลองบางเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระครูนิทัศนสารโกวิท  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ  วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูนิภาธรโสภณ  วัดโคกเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูนิวิฐจันทคุณ  วัดหนองพรมหน่อ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูนิติธรรมนาท  วัดหาดสะแก  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ ญาณทีโป  วัดจิกใหญ่  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระปลัดถาวร สุรปญฺโญ  วัดเขามะเกลือ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระสมุห์วิชา สิริวิชโย  วัดเขาดินเหนือ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระเอื้อน จนฺทสโร  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระมงคล ธมฺมครุโก  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระประสิทธิชัย จนฺทวํโส  วัดเขาทอง  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระมหาเนาวรัตน์ คนฺธฉาโท  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระมหาอิสาน ฐิตวํโส  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระอธิการยม ฐานวณฺโณ  วัดยางขาว  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระณรงค์ คนฺธสีโล  วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระอธิการคามิน สิริธมฺโม  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระโกวิทย์ จนฺทโก  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระนพพร คุณฏฺฐายี  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระครูพิพัฒน์สมุทรธาดา  วัดจรเข้ใหญ่  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระครูสุนทรธรรมวงศ์  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระประเสริฐ พลวโร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระชานน ชาตเมโธ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระธวัชชัย ชววฑฺฒโน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระไพทูล สมฺปนฺโน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระวัลลภ อิสฺสรสีโล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระครูวิสาลกาญจนกิจ  วัดตะคร้ำเอน  กาญจนบุรี 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระครูถาวรกาญจนกิตติ์  วัดท่าเรือ  กาญจนบุรี 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระธนิน ธนินนฺโท  วัดตะคร้ำเอน  กาญจนบุรี 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์  วัดชัยมงคล  พิจิตร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระครูพินิจวรคุณ  วัดห้วยเรียงกลาง  พิจิตร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระครูวิสุทธิธรรมโชติ  วัดวังบงก์  พิจิตร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์  วัดถาวรวัฒนาใต้  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูวชิรธรรมสถิต  วัดบ่อทอง  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูสุภัทรวชิรกิจ  วัดเนินสำราญ  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระครูวชิรสารนิวิฐ  วัดบึงสำราญน้อย  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระอธิการจตุพล จนฺทสาโร  วัดวังน้ำวน  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระอธิการวิชัย ธมฺมทีโป  วัดบ่อแก้ว  กำแพงเพชร 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระมหาสุรชัย ธมฺมปาโล  วัดโตนด 1  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระบัณฑิต ปณฺฑิโต  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระกาญจน์ อคฺคธมฺโม  วัดนิเวศธรรมประวัติ  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระโยง ญาณสํวโร  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระสมทรง ฐิตปุญฺโญ  วัดสุวัณณภูมิ  ลพบุรี 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระดำรงศักดิ์ จนฺทวณฺโณ  วัดไผ่รื่นรมย์  นครปฐม 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ  วัดรางกำหยาด  นครปฐม 
1-3-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 349 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4