ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโชติปัญญาภรณ์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสถิตชยาภินันท์  วัดศรีสุขสถาพร  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอาทรสุตวัฒน์  วัดบางน้ำชน  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสุธรรมาภิมณฑ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาถวิล บัวพันธุ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระวิชัย เพียรภักดีสกุล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิรัต ทุมทอง  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสำเริง วงษาเนาว์  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาชวิก สุขเกิด  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาอภิชาติ สวยสม  วัดใหม่ยายนุ้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระสมุห์คำชวน เรือนพิมพ์  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระใบฎีการังสรรค์ ตุรงค์เรือง  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระประนอม พนมผา  วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระอนุรักษ์ ลำดวนหอม  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระเฉลิมชัย ชาลี  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระชาติชาย เธียรธัญญกิจ  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระเฉลิมชัย เงางาม  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระวิชัย เย็นแจ้งกิจ  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระฉลาด สรรกซิกร  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระชัยมงคล ศักดิ์ประทีปกร  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูสุธรรมาภิวัฒน์  วัดเอนกดิษฐาราม  นนทบุรี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระพุฒ ประมูลอรรถ  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระบัวลา ขุนพิลึก  วัดโตนด  นนทบุรี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระฉัตรทอง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระมานะ ชำนาญสวน  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระเคนคำ กันยาเนตร  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระพิชิต ตะวงษา  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระถาวร ยาวิเลิง  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูประทีปนิติธรรม เฉยประทุม  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูสุจิตรพัฒนคุณ  วัดสามบัณฑิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระนพรุจ เวชกุล  วัดสามบัณฑิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูสมุห์อุทัย ศรียะพงษ์  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระชัยยา เพ็ชรนาดี  วัดใหม่หญ้าไทร  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระปลั่ง ทับเนียม  วัดโคกกรวด  พระนครศรีอยุธยา 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระปริญญา เอี่ยมอร่าม  วัดไชยภูมิ  อ่างทอง 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระกำพล วิไลลักษณ์  วัดห้วยโรง  อ่างทอง 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูปภัสสรธรรม  วัดคลองบางเดื่อ  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูนิติธรรมนาท  วัดหาดสะแก  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูนิเทศปริยัติกิจ  วัดเขาล้อ  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูนิติศีลวัตร  วัดลาดยาว  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระปลัดชูชีพ ยิ้มฉ่ำ  วัดศรีสุธรรมาราม  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
42 
เจ้าอธิการสมพงษ์ แตงร่ม  วัดหนองโพ  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระอธิการสุนทร แสวงมิ้ม  วัดบ่อนิมิต  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระวินัย ศิริยาน  วัดหนองปลิง  นครสวรรค์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระขจร ประสพนิล  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระมนัส ศิริ  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระเกษม พิลึก  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระนคร หนูทอง  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระมณฑล ผลสุด  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระอรรถกร แน่นอุดร  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระทวีโชค กำเนิดเกิด  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระสุทธิพร พลขันธ์  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระสิทธิวัตร์ ศรีตะลา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระระพีพัฒน์ ทรัพย์สิงครา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระธรรมธรอนุชาติ อยู่ยิ่ง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระทองเบา ตะกรุดเงิน  วัดธุตังคาราม  เพชรบูรณ์ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูรัตนสารสาทร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระอุทัย อิ่มทรัพย์  วัดดงข่อย  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระสมหมาย ทิพย์ประเสริฐ  วัดนาขาม  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระชนพล ธงชัย  วัดนาขาม  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระประจวบ คำจำรัส  วัดแหลมเจดีย์  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระเผด็จการ คูณสวัสดิ์  วัดสามัคคีธรรม  พิษณุโลก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูอาทรกิจวิธาน  วัดหนองหลวง  ตาก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระสกล พิกุลขาว  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระอุเทน จันทร์แก้ว  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระภูริต ปัญชากิจเกษม  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระจักรกฤษณ์ วานิชชินชัย  วัดบ้านกาด  ลำปาง 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูธีรธรรมวิวัฒน์  วัดแม่คำ  เชียงราย 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูวิจารณ์ธรรมาภิวัฒน์  วัดไชยามาตย์  แพร่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระพนมไพร อินจันทร์  วัดไชยามาตย์  แพร่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาวิชิต ปินตาวงค์  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาชัยวัฒน์ รักงาม  วัดพระธาตุช่อแฮ  แพร่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระเยซู ตรีวารี  วัดกู่คำ  น่าน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูสิริพัฒนานุกูล  วัดพวกหงษ์  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูโกศลสังฆพิทักษ์  วัดพระนอนสบคาบ  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูสมุห์รัฐกร ตานที  วัดแม่อีด  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหาสุทธสิทธิ์ สารวงษ์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระณัฐพงษ์ กฤตยวงศ์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระนัสฐพงษ์ อนุมัติ  วัดดอนศรีสะอาด  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระปรีชา สุภามณี  วัดทุ่งสีทอง  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระสมจันทร์ แสนพันธ์  วัดช่างเคิ่ง  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระดวงจันทร์ ไชยวงค์  วัดหนองป่าแสะ  เชียงใหม่ 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระอภิวิชญ์ มาลาจำปี  วัดพระธาตุดอยแต  ลำพูน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระสิขร พุ่มแจ้  วัดปทุมสราราม  ลำพูน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระสุบิน วันนันตา  วัดปทุมสราราม  ลำพูน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว  วัดปทุมสราราม  ลำพูน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระกษิดิศ ชุมภูเครือ  วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระเป็ง จันทร์ต๊ะมูล  วัดสบป่อง  แม่ฮ่องสอน 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูสิริรัตนคุณ  วัดพระพุทธบาทบัวบาน  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระมหาสุกัน อินมะโรง  วัดไวกูลฐาราม  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหาประเสริฐ พรมถาวร  วัดไวกูลฐาราม  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระมหาอนุชัย ใจบุญ  วัดไวกูลฐาราม  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระสวัสดิ์ ผิวสว่าง  วัดวันทนียวิหาร  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระประวิทย์ สมนึก  วัดนีลถาราม  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระบุญส่ง ต๊ะอินทร์  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระบุญรอด แสนอภัย  วัดบ้านค้อ  อุดรธานี 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูโพธิชยานุกิจ  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูเกษตรกิจจาทร  วัดเกษตรโกสัย  หนองคาย 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูสุวรรรธรรมรักษ์  วัดสพานทอง  หนองคาย 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูสันติธรรมวัตร  วัดสันติธรรม  หนองคาย 
1-3-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 337 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4