ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวชิรโมลี   วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระโสภณวิหารกิจ   วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระวิชาญ แสงงิ้ว  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูพิบูลกิจจานุยุต   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูธรรมธรหัสดินทร์ อมรธนบดี  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระสัมพันธ์ อินทรจักร์  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระมหานพคุณ ไพโรจน์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมยศ ศิลปะ  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุทธิรักษ์ ตาพล  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหายศวิน ประจวบเหมาะ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาวิวัฒน์ อุ่นเอม  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสุรินทร์ พลราชม  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาพลวรรธน์ ไกยวินิจ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระจรัสพันธ์ จันทาภา  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระจารุกิตติ์ ช่างหลอม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระเฉลิมพล เปียน่วม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระกมล รัตนเอี่ยม  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมนต์ชัย จันทรดาเกต  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระสุกิจ มีกุล  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระคารมณ์ เณรแตง  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระพงศกร บำเพ็ญเพียร  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระฉัตรชัย เอี่ยมสอาด  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระยุทธพงษ์ เสนาเจริญ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระกัมพล เรืองทองดี  วัดสีสุก  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระสุเทพ คงไทย  วัดสังข์กระจายวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระวิทูรย์ เจือจันทร์  วัดรัชฎาธิษฐานวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูมงคลกิจจาทร   วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระสถาพร กาญจนสุขสกุล  วัดต้นเชือก  นนทบุรี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระไพโรจน์ ตาดคร้าน  วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูปทุมเขตวิกรม นิ่มแย้ม  วัดนาวง  ปทุมธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระอำนาจ แป้งคำ  วัดท้ายเกาะใหญ่  ปทุมธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระมหาบุญเสริม ทองศรี  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระณัฐชานนท์ คำดี  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระประนอม ทองปัญญา  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระมหาไพบูลย์ ศรีเทพ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระสิปปภาส อนันต์ยศหงส์ษา  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระปัญญาสิต สุวรรณน้อย  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระปลัดวินัย โฉมวิไล  วัดตะโหนด  พระนครศรีอยุธยา 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูสังฆรักษ์สาโรจน์ แสงคำ  วัดต้นสน  อ่างทอง 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูสมุห์เกรียงไกร ลิพา  วัดต้นสน  อ่างทอง 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์   วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูใบฎีกาชูเกียรติ แซ่ตัน  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระมหาสุรเดช อินทรศักดิ์  วัดเขาวงษ์พรหมจรรย์  อุทัยธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระจิรายุวัฒย์ ทับทิมหอม  วัดหนองจิกยาว  อุทัยธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ   วัดไพศาลี  นครสวรรค์ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระใบฎีกาธนาชัย แสนณรงค์  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระอธิการพหัสชัย หาปัน  วัดพุชะพลูใต้  นครสวรรค์ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาบุญนาค เจริญศรี  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมพาล รัมนา  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสุทธิชัย แก้วศรีงาม  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระวัฒนา เรืองชัยนิคม  วัดหนองบัว  พิษณุโลก 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูวิจิตรวรศิลป์   วัดสันทรายน้อย  เชียงราย 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระอรุณ วุยยือกู  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูรัตนชยาภิธัช   วัดต้นธง  แพร่ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระปลัดอำนวยศักดิ์ จันทร์แปลง  วัดชัยมงคล  แพร่ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระปลัดปิริยะกรณ์ สมเดช  วัดวังดิน  แพร่ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูวิชิตวรคุณ   วัดทิพวนาราม  เชียงใหม่ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระบุญเรือง วงษาจันทร์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูโสภิตรัตนโชติ   วัดทาผาตั้ง  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูสุภัทรปริยัติกิจ   วัดต้นแงะ  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูปริยัติกิจพิพัฒน์   วัดท่าต้นงิ้ว  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูโสภิตปุญญาคม   วัดช้างรอง  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระสมุห์ทรงศักดิ์ สารกาศ  วัดทาศรีมงคล  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระประพันธ์ ศรีสุวรรณ์  วัดล่ามช้าง  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระสุทธิพงษ์ อุปรีย์  วัดพานิชสิทธิการาม  ลำพูน 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระวิศิษฎ์ พลอยวงศ์  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระเด่น โคตรวิชัย  วัดพระพุทธบาทบัวขาว  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระบุญหนา อินนอก  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระคำศรี ตาดี  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสมภาร ไทยภักดี  วัดศรีทรงธรรม  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระถนอม นาสวัสดิ์  วัดอาจสุรวิหาร  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระสุริยา ธรรมรักษา  วัดป่าพุทธนิมิต  อุดรธานี 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระมหาบรรจง ภูนา  วัดท่าสะอาด  หนองคาย 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระนิมนต์ กุ้งคำ  วัดสุทธิวนาราม  หนองคาย 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระอนุชิต กุลทอง  วัดศรีภูมิ  เลย 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูสุจิณรัตนาภรณ์   วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า  สกลนคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระประยูร เคนบุปผา  วัดป่าโนนขุมเงิน  สกลนคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระเชิดชัย ดาเลิศ  วัดหลุบเลาน้อย  สกลนคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระประหยัด หวาวันจารย์  วัดสร้างค้อ  สกลนคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุวิทย์ บุญสม  วัดสร้างค้อ  สกลนคร 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระเจษฎา ศรีหาบุตร  วัดศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูสิริบุญวิโรจน์   วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูปัญญาสารภิรม   วัดบูรพาภิรมยาราม  ขอนแก่น 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระอุบล พิมพ์หนองเรือ  วัดบูรพาภิรมยาราม  ขอนแก่น 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระสมคิด ศรีบุรมณ์  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระสุรินทร์ ดอนสีลา  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระณรงค์ฤทธิ์ มะลิทอง  วัดประชาบำรุง  มหาสารคาม 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระจีรศักดิ์ บุญฤทธิ์  วัดหัวดงนาค่าย  มหาสารคาม 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูบัณฑิตานุรักษ์   วัดโกศลรังสฤษฎิ์  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูโสภิตปัญญาภรณ์   วัดเหนือเสลภูมิ  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูอาทรกัลยาณกิจ   วัดไพบูลย์  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูขันติธรรมสุนทร   วัดสุนทรนิเวศน์  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระมหาสำนิ วีระศร  วัดสันติวิหาร  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาสุวัฒน์ เพ็ชรรักษา  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระมหานิพนธ์ เส็งตากแดด  วัดเมืองสรวงเก่า  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระอติมารุจน์ นุสสิริ  วัดสุวรรณาราม  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระวิชาญ สูงขาว  วัดหนองเหล็ก  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระเรืองฤทธิ์ บุญเภา  วัดท่าบ่อ  ร้อยเอ็ด 
1-4-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 345 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4