ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระวิมลศีลาจาร  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูวิธานอมรกิจ  วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูอาคมสุนทร  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูถิรธรรมสุนทร  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูสมุห์อารมณ์ จารุวํโส  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหาธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระระพิน สีลธโร  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระสุขเกษม สนฺติมโน  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระมหาอดุลย์ วิจิตฺโต  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระมหาเด่น กลฺยาณวิชฺโช  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระเพียร อินฺทโชโต  วัดช่างเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระมหาปิยะ ฐิติปิโย  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระชัยณรงค์ นาถธมฺโม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระศรีสัจญาณมุนี  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูวีรธรรมนาถ  วัดท่ากลอย  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช  วัดนฤภัยประชาบำรุง  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูสังวรธรรมรักษ์  วัดหนองรี  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระครูวิจิตรสรการ  วัดบางสมัคร  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูสมุห์มนต์ชัย สารโท  วัดบางสมัคร  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระปิยะ ปิยสีโล  วัดเสม็ดเหนือ  ฉะเชิงเทรา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระมหาเอกลักษณ์ ขนฺติธมฺโม  วัดตาพระยา  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระครูสังฆรักษ์เฉลิม ฐิติสีโล  วัดโคกไพล  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระแผน ฐิตสิริ  วัดโคกไพล  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระอธิการรังสรรค์ จนฺทโชโต  วัดหนองแคน  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระอธิการล่ำสัน ปภสฺสโร  วัดโคกกราด  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระช่วย ตปสีโล  วัดโคกไพล  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระหา มหาสกฺโก  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระชูชาติ ชุติปญฺโญ  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระสำรอง ภิรโสภโณ  วัดหุบมะกล่ำ  ราชบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระแก้ว ธีรปญฺโญ  วัดหุบมะกล่ำ  ราชบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฏฺโฐ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ  วัดราษฎร์สุนทร  นครราชสีมา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูโสภิตธรรมประยุต  วัดราษฎร์สุนทร  นครราชสีมา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระพรชัย ฐิตชโย  วัดสันต้นเปา  เชียงราย 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระไพทูรย์ อคฺควณฺโณ  วัดห้วยทรายขาว  พะเยา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูญาณรัตนากร  วัดป่าทรงธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูปลัดฐิติวัฒน์ กตปุญฺโญ  วัดป่าเหล่าเสือ  ร้อยเอ็ด 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระทวี ปิยาจาโร  วัดหนองปรือ  บุรีรัมย์ 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระคำสวย วิสุทฺธสีโล  วัดลัฏฐยาวาส  อุบลราชธานี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูวิธานธรรมโกวิท  วัดอูนนา  นครพนม 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระบุญเหลือ สุธีโร  วัดกะบกคู่  ชลบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระใบฎีกาสมพาน พุทฺธวิริโย  วัดชัยวนาราม  นครสวรรค์ 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระอนุกูล ฐานุตฺตโร  วัดทักษิณ  ชัยภูมิ 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระธรรมนูญ จตฺตมโล  วัดถ้ำสระพงษ์  ศรีสะเกษ 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระสุถิตย์ อริยวํโส  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระพุทธชาติ พุทฺธสาโร  วัดสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระกนกพล จิรวฑฺฒโน  วัดสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระครูพิพัฒน์วัชราภรณ์  วัดเขาสมอระฆัง  เพชรบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูสุวัฒนธรรมคุณ  วัดบ่อสระ  สงขลา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระเสถียร ฐิตสุโข  วัดดีหลวงใน  สงขลา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระชิ้น ฐิตธมฺโม  วัดมะขามเฒ่า  สงขลา 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูพิพิธพัฒนพิมล  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูสมุห์สง่า โสภีโต  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระโกศล สุโกสโล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาสมศักดิ์ ชุติสฺสโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระมหาทองแดง สิริปณฺโณ  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระมหาวิสุทธิ์ ฐิตปุญฺโญ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระประจักษ์ ยสินฺธโร  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระมหาสมาน มโนพนฺโธ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระมหาภาสกร ปภสฺสโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระมหาฉลาด กิตฺติสมฺปนฺโน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระมหาชูศักดิ์ สทฺธมฺมาลงฺกาโร  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระมหาศิลา มหาสีโล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระมหาณรงค์ ฉนฺทกโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระมหาสาคร ญาณสาคโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระธงชัย ฐานุตฺตโม  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระอมร สุจิตฺโต  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระมหานิพนธ์ จิตฺตวุฑฺโฒ  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระครูวิริยกิจโสภิต  วัดน้ำพราย  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูประยุตอัครธรรม  วัดควน  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระปลัดธีรศักดิ์ ถาวรธมฺโม  วัดทุ่งต่อ  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระมหาบุญเหลือ โสภณจิตฺโต  วัดโพธาราม  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระมหานริศ กนฺตวีโร  วัดนาวง  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระศักดิ์ชัย กนฺตธมฺโม  วัดกาหลง  สมุทรสาคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระมหาหนึ่ง เขมจาโร  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระมหาแสง สิวโร  วัดอุปนันทาราม  ระนอง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระครูโกศลสุตกิจ สุเมโธ  วัดรัตนาภิมุข  ตรัง 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระมหาเลิศเชาว์ อาริโย  วัดตาขุน  สุราษฎร์ธานี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระเอกลักษณ์ กลฺยาณธมฺโม  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระสุรสิทธิ์ อธิสุโร  วัดเขาสุกิม  จันทบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระมหาภานุวัฒน์ สงฺฆวฑฺฒโน  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระประดิษฐ์ อธิพนฺโธ  วัดธรรมหรรษาราม  จันทบุรี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูวัชรธรรมาภินันท์  วัดศาสนูปถัมภ์  หนองคาย 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระธรรมโมลี  วัดศาลาลอย  สุรินทร์ 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระเทพรัตนสุธี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระเทพกิตติมุนี  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระราชวิสุทธิโมลี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระราชปัญญาเมธี  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระราชสิทธิมุนี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระศรีสมโพธิ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระวิสุทธิสุนทร  วัดอมรคีรี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระครูสรวุฒิพิศิษฏ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระครูธรรมธรผดุงพงษ์ สุวํโส  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระมหาสันติ มหาสนฺติ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระธนกิจ สุภาโว  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระมหาไสว ธีรโสภโณ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระสมุทร ถาวรธมฺโม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 159 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2