ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูกิตตินันทคุณ  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาชาญยุทธ พูลสวัสดิ์  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระตราบุญ เสนามนตรี  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระครูประภัสร์ธรรมพิสุทธิ์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระเสนอ บัวสุวรรณ์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดวรรณรงค์ แสนโคตร  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระปลัดสมเกียรติ โฉมจิตร์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมชาย เดชาหูม  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
พระมหามนูญ พรมจินดา  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหานพดล ดีไทยสงค์  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาชนมกร ประไกร  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาศักดิ์ศรี เชื้อชำนาญ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาสุเมธ สามารถกิจ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระสมนึก พันธุ์เพชร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระจักรกฤษณ์ กัติยัง  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระสุรินทร์ พรหมช่วย  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระวิเชียร กรชยารัตน  วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระกิตติพศ อภิดลชยากุล  วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระธงชัย แซ่เล้า  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระศุภมิตร ทุสาวุธ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูวินัยธรสมนึก สุขโสภี  วัดกลางเกร็ด  นนทบุรี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระพีระ สมสกุล  วัดอินทาราม  นนทบุรี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสุนทร แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระสอน แหสมุทร  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระคณิน มัณยานนท์  วัดอดิศร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหาฉัตรชัย กลิ่นบานชื่น  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระสมนึก สุดใจ  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระไพฑูรย์ จินตนาวิลาศ  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระชูชัย ดวงสกาวพิสุทธิ์  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระกิตติวัฒน์ มูลจินดา  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระณัฐพงศ์ มหาคุณอมร  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระกิตติศักดิ์ พุ่มประดล  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระมหาสุเนตร บุญเรือง  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระเพทาย พร้อมมูล  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระมหาทรงชัย ศิริ  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระพรเลิศ เชื่องฉิน  วัดแค  สมุทรปราการ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระสังเวียน ตัดเสื้อ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
38 
เจ้าอธิการพายัพ คำมี  วัดหนองโพธิ์  ลพบุรี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระสุริยน ทับโชติ  วัดถ้ำคะนอง  พิจิตร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระศรชัย มะลิจันทร์  วัดบรรพตาราม  เพชรบูรณ์ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระศรชัย บุญอาจ  วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม  พิษณุโลก 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูไพบูลธรรมากร  วัดบ้านเหมือง  สุโขทัย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาสุพัฒน์ คำปาแก้ว  วัดสีตลาราม  ตาก 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสมุห์รัตนวัฒน์ คำเงิน  วัดป่ากล้วย  ลำปาง 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูสมุห์ภัทรพล ดวงเกตุเมธาวี  วัดพระแท่น  ลำปาง 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระอธิการวัชรพงษ์ วงศ์ศรี  วัดดอนสัก  ลำปาง 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระสุขคำ กองแก้ว  วัดปันง้าว  ลำปาง 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูโสภณภูริพัฒน์  วัดป่าตึง  เชียงราย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูสมุห์ธรรมนันท์ แสนใจ  วัดศรีบุญเรือง  เชียงราย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมพงษ์ ฝั้นแต๋  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระธาร ปาละดุก  วัดม่วงชุม  เชียงราย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระเทพวัลย์ จับใจนาย  วัดบ้านใหม่  เชียงราย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูศรีวรพินิจ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระเชฎฐ มนวิทูร  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์  วัดวังสิงห์คำ  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูบุญญาภิวัฒน์  วัดอุตตาราม  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
57 
เจ้าอธิการดวงจันทร์ ขันคำ  วัดอุตตาราม  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูโอภาสมงคลกิตติ์  วัดสว่างมงคล  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระอธิการวัลลภ ปวนสุรินทร์  วัดศิริมงคล  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระสวัสดิ์ อินทพินธ์  วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระภาณุวัฒน์ เอื้ออารี  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระกิตติพล กาคำ  วัดหนองโค้ง  เชียงใหม่ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระณรงค์ กุลการถาง  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  อุดรธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระบุญนำ บุญภา  วัดพระแท่น  อุดรธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระชาญชัย ส่อนราช  วัดพระแท่น  อุดรธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูวาปีคณารักษ์  วัดสโมธานนิคม  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระธีระ เพ็ชรไพร  วัดสโมธานนิคม  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระอธิการถนอม เหลาแหลม  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระปัญญา ด้วงดี  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระเจษฎา จุดทะนุช  วัดถ้ำโขง  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระกัณหา โพธิสาร  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระเหล็ก ชุมนุมราษฎร์  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระเติมทรัพย์ เหลาแหลม  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระบุญรัตน์ มะหุวัน  วัดอุดมมหาวัน  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระชุมพร แดงเอียด  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระสมร ใจตรง  วัดคลองคูหา  บึงกาฬ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระบุญค้ำ วังคีรี  วัดโพนชัย  เลย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระเอกราช ฤทธิศักดิ์  วัดโพนชัย  เลย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระอัมรินทร์ จันทะวงศ์  วัดโคกงาม  เลย 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสังวรธรรมวงค์  วัดบูรพาภิรมย์  สกลนคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระประสิทธิ์ บัวคำ  วัดโพนธาราม  สกลนคร 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระเดชา พรมอานุรักษ์  วัดโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูประดิษฐ์สมณคุณ  วัดหนองผือน้อย  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูสุพรหมธรรมวงศ์  วัดดงยาง  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูวรกิจโสภณ  วัดสามัคคี  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูโกศลสาธุกิจ  วัดร่องคำ  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูวิทิตธรรมวงศ์  วัดสวรรคงคา  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระประมวล มาทวงค์  วัดสวรรคงคา  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวิมลบุญโกศล  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระศุภชัย มีนาวัน  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระธวิท รัตนก้านตง  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระมหาอุ่นสมัย พัฒโท  วัดกุดแคนวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระเปลี่ยน ศรีนานนท์  วัดใต้  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระสังเวียน แสนมาตย์  วัดดงเค็ง  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระอดุลย์ ภูมานุลักษณ์  วัดเหล่าหัวภู  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระไพทูรย์ ลุนพันธ์  วัดสุทัศน์  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระไกรทอง กาละดี  วัดกลาง  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระสุภาพ โทนหงส์สา  วัดหงส์สุวรรณาวาส  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระบุญตา ภูทาวัน  วัดป่าเรไร  ร้อยเอ็ด 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูเมตตาวรคุณ  วัดโนนสนาม  อุบลราชธานี 
1-5-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 336 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4