ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสารกิจไพศาล  วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมภัค ติ๊บปิน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหารพีภัทร เปาวะนา  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาปิยณัฐ กองเกิด  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหากิจจา ศรสิทธิ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาเสทือน การะเกษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระสุรบดินทร์ สุระโยธิน  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
พระพิเชษฐ ชื่นเจริญ  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระศักดิ์สิทธิ์ ช้างอาจหาญ  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระธวัชชัย อ่ำบุญชู  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระธาดา นันทรังษี  วัดใหม่ลำนกแขก  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระประหยัด ศิริสุวรรณ  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระภิญโญ พวงพระยา  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระพงศ์วุฒ ประสมสุข  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระปราโมทย์ หอมเจริญพานิช  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระชาญชัย บางแสงอ่อน  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาสมพงษ์ เนตรแสงศรี  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูสังฆรักษ์บุญธรรม สำเภาทอง  วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระชำนาญ ด้วงทอง  วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์  วัดบางซ้ายนอก  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์  วัดศิริสุขาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูวิชิตสิทธิคุณ  วัดบ้านแค  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระปลัดอนันต์ ลือพร  วัดเศวตศิลาราม  พระนครศรีอยุธยา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระครูวิทิตชยานุกูล  วัดไชโยวรวิหาร  อ่างทอง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูธรรมธรวิเชียร คำกำพุด  วัดไชโยวรวิหาร  อ่างทอง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูปริยัตยาภินันท์  วัดโคกพุทรา  อ่างทอง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูโสภณพัฒนวิธาน  วัดเทวราช  อ่างทอง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระสฐาพร มานะสาบุตร  วัดมหานาม  อ่างทอง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระอธิการอุทัย สรายทอง  วัดนิคมเขมาราม  สระบุรี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูนิทัศนสารโกวิท  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์  วัดหนองโก  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูนิพัทธ์ธุราทร  วัดหนองเต็งรัง  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ  วัดชัยมงคล  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการทองพูน สายไธสง  วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการหนู ริดดารา  วัดหนองแม่พังงา  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระอธิการวิรัตน์ สายโย  วัดหัวถนน  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระมานิต ชูวงษ์  วัดทุ่งแว่น  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระสุจินต์ เทียมผล  วัดดอนสนวน  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมชาย ดำรงรัตนศิลป์  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ  นครสวรรค์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูพิสุทธิวรากร  วัดหนองดง  พิจิตร 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูวีรปัญญาวุธ  วัดคุ้งยาง  อุตรดิตถ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูโสภณสิทธิธรรม  วัดม่อนหินขาว  อุตรดิตถ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระประทุม ทองดี  วัดกุมภีร์ทอง  อุตรดิตถ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระอธิการสรยุทธ ฟองทา  วัดจำค่าวนาราม  ลำปาง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระอธิการประวิล สว่างปัญญา  วัดนาบอน  ลำปาง 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูมานิตกิตติสาร  วัดหนองข่วง  เชียงราย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูวรกิตติวิมล  วัดป่าข่า  เชียงราย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระสมชาย ยามี  วัดโป่งสลี  เชียงราย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมนึก พุทธวงค์  วัดกว๋าวโท้ง  เชียงราย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูวิจิตรพัฒนพิมล  วัดแม่คำมี  แพร่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระครูโสภณปัญญาธร  วัดเชตวัน  แพร่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระมหาภานุพงศ์ รูปทรง  วัดเชตวัน  แพร่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระสหัสษชัญญ์ รัตนสันติ  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระศมวรรษ กมลสง่า  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระพิทยาพล เฉิดฉวีบุษบา  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระยุทธภูมณ์ บุญมั่ง  วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระอุดม โคตรโสภา  วัดสามพาดพัฒนาราม  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระวีระพงษ์ ภูธรมิตร  วัดศรีสุธาทิพย์  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระพรชัย เชื้อนิจ  วัดสว่างอินทรศิลา  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระเสกสรรค์ กองศรี  วัดป่าสกุณาศัย  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระมะ หลงเชิง  วัดโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวิเวกอรัญญคุณ  วัดอรัญญวิเวก  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูมงคลวุฒิชัย  วัดศรีพนา  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูโสภิตจันทสาร  วัดไตรภูมิ  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ  วัดสว่างวารี  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูโอภาสศีลสาร  วัดสว่างวารี  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูบรรพตวรธรรม  วัดป่าศิลาอาสน์  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระอธิการโยธินร์ ศรีพลน้อย  วัดศรีทรงธรรม  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาณพพงศ์ กาดำดวน  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาอภิวัฒชัย พุทธจร  วัดนาฬิกวนาวาส  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสายทอง กุลไพศาล  วัดอาคะเนย์  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระขจรศักดิ์ กุลไพศาล  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระสุกัน ศรีระวงศ์ษา  วัดศรีเชียงใหม่  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระประศาสตร์ พรหมเกตุ  วัดไพรสณสันติธรรม  หนองคาย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระมหาสมภูมิ สมดี  วัดผานกเค้า  เลย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระสุรธัช สุทธิสอน  วัดป่าภูทอก  เลย 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูอดุลสีลาภรณ์  วัดตราชูวนาราม  ขอนแก่น 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระมหาบรรจง สมนา  วัดจอมศรี  ขอนแก่น 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระมหาคำสอน วงษ์เส  วัดบูรพาทิศ  ขอนแก่น 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระสำราญ บุญโส  วัดมรรคสำราญ  ขอนแก่น 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูมงคลพุทธิคุณ  วัดประชานิมิตร  กาฬสินธุ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูสังฆรักษ์เฉลิมชัย เถาว์ชาลี  วัดกลางอุดมวารี  กาฬสินธุ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระมหาพีรพัฒน์ พันศิริ  วัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระอธิการหนู แสงกล้า  วัดมะนาว  กาฬสินธุ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมัย สะภา  วัดสิมนาโก  กาฬสินธุ์ 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระชัยมงคล ตาลอำไพ  วัดโนนสวาท  ร้อยเอ็ด 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระปิ่น แพงวงษ์  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระเรืองกุล นพคุณ  วัดป่าโพธิ์งาม  ร้อยเอ็ด 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระเชวงศักดิ์ กลิ่นจันทร์  วัดดงสว่างโพธาราม  ร้อยเอ็ด 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหาชัยวิชิต บุสภาค  วัดโนนทอง  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระมหาเนติวงศ์ สารคำ  วัดสิงหาร  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาประเสริฐ วิริยะกุล  วัดเหล่าข้าว  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระมหาสุเมธี เสนาใหญ่  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสุพล เจริญสิน  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระทวี ทองขาว  วัดไทรย้อย  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระบุญศรี ตระการจันทร์  วัดป่าดงเสาธุง  อุบลราชธานี 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูโกศลธรรมวิบูล  วัดพรหมราช  นครราชสีมา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูสุธรรมธีรานุยุต  วัดจันทึก  นครราชสีมา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูเกษมจารุธรรม  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
1-6-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 267 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3