ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโกวิทสิริวัฒน์   วัดขจรศิริ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสิริธรรมากร   วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดวรเมธาวัฒน์   วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระครูใบฎีกาจินตศักดิ์ บูรณเหตุ  วัดใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดสุรศักดิ์ คงรักษา  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระพานพ แก้วอ่อน  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระกำธร สดศรี  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระประกิจ บุญจันทร์  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
พระสมภพ เพชรทัด  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระจุมพล คำเซ่ง  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระสุริยัน นราตรีคูณ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระไพโรจน์ ญาณพล  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระทวีทรัพย์ บัวทวี  วัดบางกร่าง  นนทบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระพันธ์ศักดิ์ แสนวัฒนาภรณ์  วัดบางกะเจ้ากลาง  สมุทรปราการ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระสมุห์ชินพัธน์ วิศุทธิสุวรรณ  วัดวัง  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาพุทธศักดิ์ พรมกาล  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูใบฎีกาบุญช่วย วิเชียรพานิชย์  วัดสันติธรรม  นครสวรรค์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระอธิการสุเทพ คงสันเที้ยะ  วัดห้วยตะโก  นครสวรรค์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมาโนช ใหมทอง  วัดท่าพระเจริญพรต  นครสวรรค์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระณพล ไชยวงศ์  วัดหาดทรายงาม  นครสวรรค์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสุนทร ไตรภพ  วัดเทพสุทธาวาส  นครสวรรค์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระใบฎีกาพิทักษ์ อนุรัตน์  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระอำนาจ ไชยชะนะ  วัดห้วยคิง  ลำปาง 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระครูสุธีสุตสุนทร   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระชัยทัต กายฤทธิ์  วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว  เชียงราย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูพิทักษ์พัฒนาทร   วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูวิเชียร แก้วหน้อย  วัดธัมมิกาวาส  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระอำพล ทัพเจริญ  วัดโล๊ะป่าหาญ  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระไวว่อง แก้วมุงคุณ  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระชัยณรงค์ มหัพพลา  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระสมชาย สุขบาล  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระอนัน ฤทธินันท์  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระรุ่งธรรม ทีประติ้ว  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระจีรพัฒน์ ดีใจ  วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์  ขอนแก่น 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระคูณ สุขโข  วัดศรีสุมังคล์  ขอนแก่น 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระบัญชา พิมาย  วัดวรรณวารี  อุบลราชธานี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระอัครเดช มิ่งขวัญ  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระมหาบุญยง พรมเมตตา  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต   วัดบ้านโกรก  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาลุด กุนขุนทด  วัดสำนักตะคร้อ  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระธนกร มะลิชัยศรี  วัดเขาภูหลวง  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระวิเศษ บุญมาธรรมวัฒน์  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระภูมิศักดิ์ นฤชัย  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระเล็ก เลื่อยสูงเนิน  วัดป่าประชาธรรมนิคม  นครราชสีมา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระกิตติพงษ์ มินานันท์  วัดโนนสุวรรณ  บุรีรัมย์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระประพจน์ รักษาอยู่  วัดบูรณ์ปะโค  ชัยภูมิ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมจิตร บุญประกอบ  วัดบุปผาราม  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระภาณุวัฒน์ สุภาศรี  วัดบ้านธาตุเจริญ  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระวิโรจน์ อร่ามโชติ  วัดบ้านธาตุเจริญ  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระพงคิด ต้นกันยา  วัดหนองหลวง  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสุเพียบ จองอยู่  วัดปทุมสามราษฎร์  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระบุญเหลือ เลิศสกุล  วัดปทุมสามราษฎร์  สุรินทร์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระสุภาพ ทองดี  วัดสว่างอารมณ์  ปราจีนบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาเฉลิมชัย เล็กจินดา  วัดวังน้ำขาว  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระมาโนช ผุดผาด  วัดจินดาราม  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระจรูญ ยางสวย  วัดบ้านยาง  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระอานุภาพ หัดพัฒนา  วัดศาลาตึก  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระพิเชษฐ์ พงค์สมบูรณ์  วัดทัพหลวง  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระนรชัย กอบกสิกรรม  วัดสัมปตาก  นครปฐม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระพิภพ เพ็งอำไพ  วัดใหม่เจริญผล  กาญจนบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระศุภกาญจ์ ทีปนะ  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระวรวรรณ สชีวผาสุก  วัดพระศรีอารย์  ราชบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระสมคิด คำแก้ว  วัดเขาขลุง  ราชบุรี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระราชสุทธิโมลี   วัดธรรมิการามวรวิหาร  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูพิศาลเจติยารักษ์   วัดน้ำจำ  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระจรินทร์ อินศวร  วัดศรีดอนไชย  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระทศพล พรมมินทร์  วัดป่ายางริมปิง  ลำพูน 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูบวรสิกขการ   วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูปลัดภุชงค์ พุ่มกุมาร  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาถาวร พรมพล  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาอโนชา สิงห์สนั่น  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาวุฒิชัย พรมวัง  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูสาทรพัชรเขต   วัดพระพุทธบาทชนแดน  เพชรบูรณ์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระใบฎีกาอุเทน เลิศสวย  วัดลาดแค  เพชรบูรณ์ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระพงศ์พันธ์ เพลิงน้อย  วัดสันติกาวาส  พิษณุโลก 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระทนงศักดิ์ สุรินทร์  วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระเอมวัฒน์ ถาวรรัตน์  วัดพระธาตุเจดีย์น้อย  เชียงใหม่ 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระกชพงษ์ หงษ์มณี  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูสุวรรณธรรมคุณ   วัดโนนทอง  มหาสารคาม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระณัฐยุทธ ศรีเพ็ชร์  วัดชัยมงคล  นครพนม 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระวัชระฌานนท์ รุ่งแจ่มแจ้ง  วัดรัตภูมิธรรมาวาส  สงขลา 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุทธิพงศ์ สุวรรณมงคล  วัดพระธาตุทรายทอง  ลำพูน 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระรำไพ ทุมรี  วัดเซกาเจติยาราม  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระปรัชอาชว์ สรภูมิ  วัดฝั่งแดง  ร้อยเอ็ด 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระรณชัย เทพเจริญ  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระจันทร์สี แสงขาว  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูพนาสณฑ์พิสัยกิจ   วัดป่าเวินศรี  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูบรรพตมงคลธรรม   วัดพระพุทธบาทผาจ่อง  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระมหาสุบิน ผุยผง  วัดอัมพวัน  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระมหาปฏิภาณ ศิริลักษณ์  วัดมณีโคตร  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระอธิการสุวิน รุนบาง  วัดศิริขันฑ์  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระพงษ์ศักดิ์ ศิริขันธ์  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระวิชัย โม้ทองศรี  วัดท่าลี่ศรีสะอาด  หนองคาย 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูกิตติวโรปการ   วัดสระจันทราวาส  ขอนแก่น 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระอธิการพนมไพร แสนสงค์  วัดสว่างมนาวาส  ขอนแก่น 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาบาง สิมพลี  วัดโพธิ์  ขอนแก่น 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระภูมินทร์ สองสี  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระวิรพล สุขผล  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูสันตจิตตานุรักษ์   วัดศิลาวิเวก  มุกดาหาร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระอธิการโสฬส มั่นการ  วัดทุ่งเจ้า  มุกดาหาร 
1-7-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 162 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2