ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระมหาสังเวียน ญาณวโร  วัดเขาวงกฎ  ลพบุรี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระทนง กิตฺติปญฺโญ  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระปริญญา ธีรปญฺโญ  วัดเขาสนามแจง  ลพบุรี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูพิบูลประชานารถ  วัดยางคอยเกลือ  พิจิตร 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระเสริมพงศ์ พุทฺธิวํโส  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระวิรัตน์ ฐานิสฺสโร  วัดอนาลโยทิพยาราม  พะเยา 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระอธิการเสวียง จกฺควณฺโณ  วัดสุภีสีวราราม  ขอนแก่น 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระอธิการบุญมี ตปสีโล  วัดโพธาราม  ขอนแก่น 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระณัฐวุฒิ ชวโน  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระอมร เหตุปจฺจโย  วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์  อุดรธานี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระจิรัญญ์ ปญฺญาวฑฺฒนปาโล  วัดพุทโธธัมมธโร  มุกดาหาร 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระชินพันธุ์ จนฺทธมฺโม  วัดชัยประสิทธิ์  มหาสารคาม 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระวิมล ตนฺติปาโล  วัดป่ามัชฌิมวาส  กาฬสินธุ์ 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร  วัดดอนเกลือ  ร้อยเอ็ด 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระอธิการสามารถ อานนฺโท  วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระสุรศักย ธมฺมทินฺโน  วัดอินทาราม  นครนายก 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระวสันต์ ธมฺมโชโต  วัดธรรมสถิต  ระยอง 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระบุญเกื้อ ถิรญาโณ  วัดถ้ำเสือ  กระบี่ 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระแปลง สุนฺทโร  วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระครูประภัสสรสารธรรม  วัดโคกเจริญศรัทธาธรรม  บุรีรัมย์ 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระมหาอาทิตย์ อริยเมธิโก  วัดบูรพาภิราม  ร้อยเอ็ด 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระภูริพัฒน์ ฐานจาโร  วัดกระสัง  บุรีรัมย์ 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระมหาวีรพงศ์ วีรวํโส  วัดศรีชมภูราษฎรศรัทธาราม  ราชบุรี 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระธรรมเสนานุวัตร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระครูปลัดเถรานุวัตร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระครูสุวิมลสารธรรม  วัดป่าบ้านบากขะยูง  ศรีสะเกษ 
1-8-49 
ผ่าน 
-  
1  
พระมานพ ฐิติญาโณ  วัดศรีสว่างแดนดิน  สกลนคร 
1-8-49 
ไม่ผ่าน 
พระภิกษุที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง ฯ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ เช่น ชื่อวัดที่แบบขออนุญาต ฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน, หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด, หนังสือสุทธิที่ย้ายสังกัดยังไม่รับเข้าสังกัดวัด, นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่หนังสือสุทธิและที่ทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน, ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา และขาดรูปถ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นต้น  
1  
พระประสิทธิ์ ปริสุทฺโธ  วัดอิสาณ  บุรีรัมย์ 
1-8-49 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 15/2549 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาแบบขออนุญาตแบบใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่7/2549 มติที่ 136/2549 ผู้ขอที่ยื่นเสนอแบบขออนุญาตแบบเก่า ที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา  
2  
พระธานี เขมธมฺโม  วัดสันต้นม่วงเหนือ  เชียงใหม่ 
1-8-49 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 15/2549 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาแบบขออนุญาตแบบใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่7/2549 มติที่ 136/2549 ผู้ขอที่ยื่นเสนอแบบขออนุญาตแบบเก่า ที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา  
3  
พระมหาสงวน ภทฺทจิตฺโต  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-8-49 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 15/2549 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาแบบขออนุญาตแบบใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่7/2549 มติที่ 136/2549 ผู้ขอที่ยื่นเสนอแบบขออนุญาตแบบเก่า ที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา  
พระครูวินัยธรพนม ปิยธมฺโม  วัดชยาลังการ์  เชียงใหม่ 
1-8-49 
ไม่รับพิจารณา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ประชุมครั้งที่ 15/2549 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่ประชุมมีมติ พิจารณาแบบขออนุญาตแบบใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่7/2549 มติที่ 136/2549 ผู้ขอที่ยื่นเสนอแบบขออนุญาตแบบเก่า ที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 32 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1