ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาประพันธ์ คงมี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระประเสริฐ แซ่ซื้อ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระเลิศมณฑน์ไชย สุเพียร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระนิวัต พงศ์พนิตานนท์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระสมพงษ์ อินทรักษ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระวัลลภ ม่วงเงิน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระธวัชชัย ญาณกิตติ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระชยากร บุญชูช่วย  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระเทวิน เผือกโฉลง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระวิบูลย์ เลอเลิศวณิชย์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูภาวนาวิทยาคม  วัดศรีเทพนิมิตรวราราม  สระบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระปลัดคงเดช แสงทอง  วัดกลาง  ลพบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระชำนาญ ฉายเชิด  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระอาทิตย์ หลากสุขถม  วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระฟาร์นชิต พาราศรี  วัดไผ่สีซอ  ตาก 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระชลอ ศรีคำขลิบ  วัดชัยชนะสงคราม  ตาก 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระณัฏฐ์ภณ เปล่งสุริยกาญจน์  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระภาคภูมิ เธียรผาติ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์  วัดสว่างบรรเทิง  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระปลัดนพบุรี มหาวรรณ์  วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสมุห์ไสว คำแก้ว  วัดท่าเดื่อ  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาประคอง รักบุตร  วัดทุงยู  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระธวัชชัย หาญวงษา  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระสุทธิชาติ เล่ห์ดี  วัดชัยศรีภูมิ์  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระอินทร หวันแสง  วัดปราสาท  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระวรวิทย์ นาสารีย์  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูประโชติธรรมานุรักษ์  วัดป่าบ้านถ่อน  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระอธิการสมจิตร์ อภัยนิพัฒน์  วัดป่าธรรมรังษี  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระอธิการบุญชู โพธิ์เงิน  วัดสันติธรรมพัฒนา  หนองบัวลำภู 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระบำเพ็ญ พินพาทย์  วัดสุมังคลาราม  ขอนแก่น 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูสิริภัทรโพธิคุณ  วัดจำปาศรี  มหาสารคาม 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระปรีชา ศรีสาวงค์  วัดดู่เหนือ  มหาสารคาม 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระพัชรวัฒน์ จิราพัฒน์เดชา  วัดโพธิวราราม  กาฬสินธุ์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูสุภัทกิตยาภรณ์  วัดบ้านไฮ  ศรีสะเกษ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระชญาเชษฐกาญจ์ กุลเพชรจารุภักดี  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระสมุห์ไสว ไชยันโต  วัดสว่างสามัคคี  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระสฤษดิ์ หยวกกระโทก  วัดสระตะเคียนธรรมาราม  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระทองม้วน ปรินรัมย์  วัดหลุ่งตะเคียน  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระเดชา เหมนิธิ  วัดนาใหญ่  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระสุวิจักขณ์ กุลยศชยังกูร  วัดหนองปรู  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูอินทปัญญาลังการ  วัดหัวสะพาน  บุรีรัมย์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระปัญญา ภูมิพยา  วัดสมศรี  บุรีรัมย์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระสุวีรญาณ  วัดศรีแก้งคร้อ  ชัยภูมิ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์  วัดศรีประชานิมิต  ชัยภูมิ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูวิสุทธิศุภกิจ  วัดป่าสุวรรณไพโรจน์  ชัยภูมิ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูสุคนธ์สีลากร  วัดโพธิ์หิมวันต์  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูสุวรรณโพธิคุณ  วัดโพธิ์ทอง  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูวิมลวชิรคุณ  วัดตะเคียน  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระวุฒิชัย เกื้อกูล  วัดมงคลสนวนาราม  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระอรัญ วาระกุล  วัดอีสาณ  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระศรินทร์ ศิริพันธ์  วัดอีสาณ  สุรินทร์ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระปราโมทย์ คงเจริญ  วัดนิคมวชิราราม  เพชรบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระสุมาศ สุดาโมกข์  วัดนิคมวชิราราม  เพชรบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาสมชาย ทองสุข  วัดดาวดึงษ์  สมุทรสงคราม 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูธรรมโสภิต  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูไพศาลสมณคุณ  วัดป่าสะเดา  ระนอง 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระเดชรักษ์ รักเดช  วัดโคกสมานคุณ  สงขลา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระสาริกา อุดมรักษ์  วัดโนนทองหลาง  ร้อยเอ็ด 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาเอกชัย อภิบาลศรี  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระเกียรติศักดิ์ เมืองแก้ว  วัดศรีคำชมภู  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระสุธี ขัดเปา  วัดท่าป่าเปา  ลำพูน 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูอนุศาสน์ถาวรคุณ  วัดสิทธิมงคล  แม่ฮ่องสอน 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระชลชาติ วงษาบุตร  วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระเจษฎา สิงคีประภา  วัดโพธิ์ชัย  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระพิทักษ์ อาถนา  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระเกรียงศักดิ์ อ่วมน้อย  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระสนั่น สิงห์สุโต  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระบรรพต แซ่อึ้ง  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระอุดม กลางเดช  วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม  อุดรธานี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูอดุลสารกิจ  วัดนิเวศน์วิทยาราม  ขอนแก่น 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระสุรศักดิ์ ขุนน้อย  วัดป่าอนันตคุณ  ขอนแก่น 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาประสาร บุตรทุมพันธ์  วัดป่าเมตตาธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูปรีชาศาสนกิจ  วัดห้วยเกษียรใหญ่  ปราจีนบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระสถิตย์ ชาญชิต  วัดห้วยเกษียรใหญ่  ปราจีนบุรี 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระไตรเทพ เอี่ยมศรีวงศา  วัดเขาตาเงาะ  ชัยภูมิ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระดำรงค์พล คำสระคู  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระราชญาณกวี  วัดพระราม ๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระพรพล สุวรรณมาศ  วัดพระราม ๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระยี่ ดวงติ๊บ  วัดเชตุพน  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระญาณวิทย์ วงค์ริยะ  วัดป่าตาล  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ผ่าน 
-  
พระประหยัดพร พุฒตาล  วัดแม่ใจใต้  เชียงใหม่ 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิหน้ารูปถ่ายไม่ได้ลงลายมือชื่อ-ฉายา  
พระผล คูเวียงหวาย  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ  
พระพงษ์พิพัฒน์ พงศ์พิชญาภา  วัดวิทยานุกิจ  อุดรธานี 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระนาย เกษร  วัดป่าบ้านเพิ่ม  อุดรธานี 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามในแบบขออนุญาตกับในสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระดำรงค์ สุวรรณศรี  วัดป่าบ้านเพิ่ม  อุดรธานี 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามในแบบขออนุญาตกับในสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
พระสาคร ทนทาน  วัดป่าบ้านเพิ่ม  อุดรธานี 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่เจ้าอาวาสลงนามในแบบขออนุญาตกับในสำเนาหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน  
เจ้าอธิการญาน อินทะนัย  วัดประกวดศิริขันธ์  สกลนคร 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลที่แบบขออนุญาตกับสำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน  
พระครูไพศาลปัญญาภรณ์  วัดป่าเขวาสินรินทร์  สุรินทร์ 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
สำเนาหนังสือสุทธิ-สำเนาทะเบียนบ้านมีการลบแก้ไข,ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระพัลลภ เพ็งสวัสดิ์  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
10 
พระวิโรจน์ เอี่ยมสะอาด  วัดป่าดงคู  สุรินทร์ 
1-8-54 
ไม่ผ่าน 
ขาดเอกสารประกอบการพิจารณา  
รวมทั้งหมด : 90 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1