ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูธรรมธรสุภาพ เงินสมบัติ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอาทรวรานุโยค  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญลือ อุปลา  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาอภิลักษณ์ พาดี  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูมนูญกิจจานุยุต  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดยิ่งศักดิ์ หนูทอง  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดทองสุข บุญศรี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์สยมภู สาลี  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระสมบูรณ์ ศรีโพธิ์ลา  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระประมวล พิมพา  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระครูสมุห์เทวินทร์ บังไพร  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระครูสมุห์มนัส บุญพิทักษ์  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาสหพัฒน์ สาระพงษ์  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระประจวบ จันทร์ปรีดา  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาเนธิทรรศน์ ลายคำ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาวุทธิพรรธน์ คำผาย  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระใบฎีกาวิโรจน์ สร้อยปลี  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมนัส ขาวฉอ้อน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระอนันต์ วันขัน  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสว่างศิลป์ ศรีวิชัย  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระปลัดประสพ ศรีจันทร์  วัดท้ายเมือง  นนทบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระพิสุทธิ์ เอี่ยมสำลี  วัดโพธิ์ทองล่าง  นนทบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระเอื้อการย์ เย็นสุวรรณ  วัดโพธิ์บ้านอ้อย  นนทบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหาบรรเจียด บุญชูคำ  วัดสำโรงเหนือ  สมุทรปราการ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระธีรชัย นาคเกตุ  วัดสำโรงเหนือ  สมุทรปราการ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระปลัดเฉลิม ด้วงเงิน  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระสันติ เร้าธิวัฒนกูล  วัดพิชัยสงคราม  สมุทรปราการ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูเกษมธรรมทัต  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหาปรีชา เหล่าทวีคุณ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระสุพงษ์ นียากร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระประเทิน เกื้อกูล  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระทวีชัย ฐิติอมรสุข  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระชิงชัย ชาติทองคำ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระวิชชา พันมี  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูสังฆรักษ์นพวรรณ คงสมโอษฐ  วัดเสนานิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล มีชูนึก  วัดอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระธนิตศักดิ์ อิทธิสุขนันท์  วัดเยื้องคงคาราม  อ่างทอง 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระสุธีวราภรณ์  วัดพระพุทธฉาย  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูถาวรธรรมรัตน์  วัดบ้านโป่ง  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูโสภิตวิหารการ  วัดเขามันธรรมาราม  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระโภคพัฒน์ หาญกิจ  วัดเขามันธรรมาราม  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสมุห์สายทอง อุ่นชะลี  วัดเขาลาดวนาราม  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระปลัดทรงสิน แพงแสง  วัดบ้านม่วง  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระสมุห์อ่อนสา ศรีวรรณดี  วัดถ้ำโพธิสัตว์  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการสมชาติ ฉายไทย  วัดตาลเดี่ยว  สระบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูสุสีลาภรณ์  วัดท่าข้าม  ลพบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ พิมพ์แจ่ม  วัดหนองปลิง  ลพบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระธวัช เปียศิริ  วัดข่อยใต้  ลพบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระพยับ ทิมขลับ  วัดสระมะเกลือ  ลพบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระอธิการวิชาญ คุณพาที  วัดนิคมเกษม  ลพบุรี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูพิมลปุญญาทร  วัดห้วยน้ำโจน  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูภาวนาธิมุต  วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูวิจักษ์สังวรคุณ  วัดท่าข่อย  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูพิพิธกิตติวัฒน์  วัดปากคลองไข่เน่า  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต  วัดบรรพตสุทธาราม  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
58 
เจ้าอธิการวิชัย ทองแซง  วัดไผ่รอบ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
59 
เจ้าอธิการวิสุทธิ์ รามโพธิ์  วัดธรรมสังเวช  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระดำรงค์ ผิวขำ  วัดฆะมัง  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระบัญชา แซ่อึ้ง  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระอุบล บุญประเสริฐ  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระกว้าง เขตจัตุรัส  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระสุรชฏ เขมะศิริเวทิน  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระณรงค์ พ่วงเฟือง  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระบัณฑิต ศรีเศรษฐกุล  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระวันชัย สมใจ  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระนพนันท์ เมธาวรพงศ์  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระตรีเทพ ทับแก้ว  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระวิโรจน์ ชาญแก้วมณี  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระบุญถิน มธุรส  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระวริษฐ์ เศรษฐ์วิศาล  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระพิทักษ์ อุปราจันทร์  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ  สุโขทัย 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระถาวร คุณประโยชน์  วัดธรรมาธิปไตย  อุตรดิตถ์ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระลัทธี วงศ์เหลือง  วัดสันป่าลาน  ตาก 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูสถิตวรพินิต  วัดท่าสี  ลำปาง 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
77 
เจ้าอธิการกิตติพันธ์ กรุดประเสริฐ  วัดม้าเหนือ  ลำปาง 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระสมเกียรติ หมูแก้วเครือ  วัดเมาะพัฒนา  ลำปาง 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูวิธานสาธุวัตร  วัดกำพร้าวัวทอง  เชียงราย 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสมุห์ราชัย ตรีชฎากุล  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระเฉลิมชัย ศรีอรุณ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ใจกว้าง  วัดสังคหะราษฎร์  พะเยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระไชยยันต์ ก๋ารินทร์  วัดแม่สุก  พะเยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์  วัดภูมินทร์  พะเยา 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระสวง ปุ้มสีดา  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมบัติ สิงห์ลอ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระณรงค์ ฤทธิรงค์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูบุรีตารกานุรักษ์  วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวชิรปัญญาวิมล  วัดแม่แวน  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระมหานิรันดร์ เจริญวัย  วัดปางต้นเดื่อ  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหาสุทัศน์ จิวะจินดา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระหล้า มาหมด  วัดดอนศรีสะอาด  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระพิชิต สุทธิปภากุล  วัดท่าครั่ง  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระวิวัฒน์ อุฬารจิต  วัดถ้ำตับเตา  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระพีรพงษ์ ศรีสุวรรณ  วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระบุญมา ทัศน์ไพร  วัดพระบาทอุดม  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระบุญชู สุดโสม  วัดมงคลวราราม  เชียงใหม่ 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระสุรพร ศรีนวล  วัดป่าธรรมวิเวก  ลำพูน 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูประโชติสีลคุณ  วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง  อุดรธานี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูเขมกาญจโนภาส  วัดภูตะเภาทอง  อุดรธานี 
1-9-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 309 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4