ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีวิสุทธิกวี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูกิตติปัญญารัตน์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมัคร วงศ์ละคร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมบูรณ์ ป้อมแสนพล  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดธงชัย แสงช่อง  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาแสง คงแก้ว  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหามงคล ปราบชมภู  วัดบางขุนเทียนกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุธรรม พงษ์พิทักษ์  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสืบยศ พรมตา  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาไพรัช แซมภูโกฏิ  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระสุรชาติ ปั๋นเกี๋ยง  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระณัฐพงศ์ กันธิยะ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระสอน สุกใส  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระกรองแก้ว แก้วตันใจ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระธนิสร แก้วตันใจ  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระกฤษฎิ์ณวัช เกษกิจ  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระธนภัทร เอ็มรัตน์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระสุรัช เล็กคง  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระสกุล พริ้งเพราะ  วัดอมราวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระไว ธุระจริง  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสุวัฒน์ หงษ์อ่อน  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระบุญเลิศ ปวนสุรินทร์  วัดนาวง  ปทุมธานี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระบุญเกิด ญานะกิจ  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาต่อ ตันกระโทก  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระเพลินชัย จีนะ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระนรินทร์ หลบหลีกพาล  วัดบางกอบัว  สมุทรปราการ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระจักรเพชร บุตรอินทร์  วัดชูจิตรธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระมหาประสาน ทัศนารุณพงศ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระธรรมสัจจกรณ์ มิ่งขวัญ  วัดกุฎีทอง  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหาไพเราะ กฤษณา  วัดสระแก้ว  อ่างทอง 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูพิสณฑ์สิทธิการ  วัดนิคมวาสี  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูพัฒนกิตติคุณ  วัดท่าวัว  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระใบฎีกาสมชาย สีหบุตร  วัดบ้านโคก  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระใบฎีกาณัฐพล จันทร์ทัศน์  วัดสองคอนใต้  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระใบฎีกาเพ็ง สมุติรัมย์  วัดหนองฟ้าเลื่อน  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการบุญส่ง จันทร์มาตร์  วัดสีทาเหนือ  สระบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระกฤษณะ สุวารี  วัดห้วยบง  ลพบุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระดำรงค์ ยี่ศรี  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระวิชชุกร ก้องแดนไพร  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระมานะชัย เมธิยนนท์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระชนะเทพ เซี่ยงว่อง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระสมยศ เพชรชื่นสกุล  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหาชนิช วงศ์พินิช  วัดอู่ตะเภา  ชัยนาท 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระบุญมา อ่อนเหล็ก  วัดอู่ตะเภา  ชัยนาท 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระไพโรจน์ ปัตฐาระกัง  วัดอู่ตะเภา  ชัยนาท 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระพยัพ สังวรลิ  วัดสายลำโพงใต้  นครสวรรค์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมจิต นาเพชร  วัดสายลำโพงใต้  นครสวรรค์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระสมโภชน์ ศรีมา  วัดสายลำโพงใต้  นครสวรรค์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระจักวรรดิ์ นาแข็ง  วัดแสงสุริยาราม  กำแพงเพชร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมศักดิ์ นิลจิตร  วัดแสงสุริยาราม  กำแพงเพชร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระอดิสรณ์ มุกดา  วัดป่าวังชะโอน  กำแพงเพชร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระสมพงษ์ งามสง่า  วัดบึงหล่ม  กำแพงเพชร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระวรัญชา กันฐา  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูบรรพตพัชรกิตติ์  วัดภูเขาทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูวินัยธรนิยม ศรีนามบุรี  วัดกระทุ่มทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระชำนาญ พวงดอกไม้  วัดกระทุ่มทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระอธิการธันวาคม แก้วกัน  วัดบ้านกกจั่น  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระหมั่น ศรีจันทร์  วัดดงมูลเหล็ก  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระมานะ กาบขุนทด  วัดเกาะแก้ววนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระประทิน แก้วมุกดา  วัดพุเตยประสิทธิ์  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระประภาส จันทารักษ์  วัดราษฎร์สามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระสุระ เทียนดำ  วัดทองหลาง  พิษณุโลก 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระณรงค์ เฟื่องเพียร  วัดบางระกำ  พิษณุโลก 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระญาณพจน์ คงสนธิ  วัดใหม่ทรายมูล  พิษณุโลก 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระสมจิตร ใสยาคม  วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง  พิษณุโลก 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระสามารถ พรมเจียม  วัดเชตวัน  ลำปาง 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ์  วัดพระธาตุแม่เจดีย์  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระธรรม สมิตินทุ  วัดพระธาตุแม่เจดีย์  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาถาวร จันต๊ะคำ  วัดขัวแคร่  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระมนัส เสี่ยงหาร  วัดสันมะค่า  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระธนัท สุทธิเมธีกร  วัดพระธาตุดอยกองข้าว  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสมปอง ปิ่นโพธิ์  วัดหนองแว่น  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระสม ต๊ะตุ้ย  วัดอุดมวารี  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระเอกชัย ปงลังกา  วัดหมากเอียก  เชียงราย 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระทวีศักดิ์ กันทะ  วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระปิยะราช ยศแดง  วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูศรีมงคลชยาภรณ์  วัดชัยมงคล  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูอาทรขันติธรรม  วัดสระบ่อแก้ว  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูปัญญาสารนิวิฐ  วัดสูงเม่น  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูวรกิตติสุนทร  วัดถิ่นใน  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูพิบูลพัฒนโกศล  วัดโศภนาลัย  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูโกศลพิพัฒนคุณ  วัดปงท่าข้าม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูวรเวทย์สังฆกิจ  วัดเมธังกราวาส  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระฉัตร์ชาย ตึดพงษ์พันธ์  วัดเมธังกราวาส  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระมหากิตติศักดิ์ ช่างทอง  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระมหาวีรชัย รัตนากรไพบูลย์  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระธนภัทร กาวินคำ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระธีรวุฒิ พุฒิมา  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระพฤฒิ มาจันทร์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระนภัสกร เอกบวรวงศ์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระอุดร ชานนธ์  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสัมพันธ์ ทองงาม  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูพิพิธปุญโญภาส  วัดฉิมพลีวัน  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูวิบูลธรรมประสิทธิ์  วัดขามสุม  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูนิรมิตวิทยากร  วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาเชาวน งามสงวนประภา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระดำรงค์ สุภาพกุล  วัดชัยสถาน  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระบุญเล็ก พวงมาลา  วัดห้วยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระศุภชัย ยอดสร้อย  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระณัฐวุฒิ หวลคำ  วัดหมื่นสาร  เชียงใหม่ 
15-1-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 419 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5