ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพญาณวิศิษฏ์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระเมธีวราลงกรณ์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาราเชนทร์ บ้านเกาะใต้  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปัญญาสุตาลังการ  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระครูพุทธิธรรมานุศาสน์  วัดเครือวัลย์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระครูขันติวโรภาส  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระอวิรุทธ์ สอนสุภาพ  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระถาวร เปียสงวน  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
พระไพฑูรย์ ขาวโต  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระครูโกวิทวรกิจ  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระอดิศักดิ์ พวงเพ็ชร์  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระทินกร เพียดสิงห์  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระพรชัย ก่อสินค้า  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูปลัดชนินท์พัฒณ์ แก้วกัลยา  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระครูสังฆรักษ์บุญมี วิงวรณ์  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาธีรชัย โสดามา  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาเสกสรรค์ สว่างศรี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาสุนทร พรมวาลี  วัดบางประทุนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาบุญทัน สลุงอยู่  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาสาโรช สติมั่น  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาฐานันดร์ แก้วทอง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระธีรภัท บูรณกานนท์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาธนาวุฒิ ตนะเสวีกุล  วัดพิชัย  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาสมนึก สินสุทธิ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระชวนากร ผลเจริญ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระประสิทธิ์ รุ่งเรืองตระกูล  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระธงชัย มาเกิด  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระจักร์กฤษ สุวรรณเกิด  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระสมพร นิตติวัฒน์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระเตชพัทธ์ กลกานนท์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระบุญชู ตันติโชคอนันต์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระสุวรรณ ชนะรัตนานนท์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระกิจชัย ประกอบผล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระสมหวัง ตระกูลนิ่มนวล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระปรีชา กิจสงวน  วัดเทพพล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระวิทยา โกมลศรี  วัดเทพพล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระพุทธิพงศ์ ว่องพานิช  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระไชยพันธุ์ เลิศอมรมงคล  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระเสฏฐนันท์ วัลลีย์  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระประเสริฐ ชัยสิทธิ์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระพงษ์พัฒน์ เอื้อพงษ์พันธ์  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระทวิช สาหร่ายทอง  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระธวัชชัย อยู่ผล  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสังฆรักษ์สมพร มรรคผล  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระปลัดสุขสันต์ ภวมงคลพันธ์  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระเอกสินธุ์ ฐิตมงคล  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระเลิศเชาว์ เก่งอนันตานนท์  วัดสุวรรณจินดาราม  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหานิกร ชนไธสง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระธีรพล ผดุงฤกษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระชยุตม์ อุดมศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสุรัติ อมรรัตน์โศภิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระบัณฑิต เหมพรหมราช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระพรมสรร พิทยาวิวัฒน์กุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระวีรวิทย์ กนกนุเคราะห์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระสกุณ สุภัคกนก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระธนานันท์ มาหมี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระรณชัย สุขจั่นผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระวสุ นาควิเชียร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระวัชระนุสรณ์ ทองสาม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระดรันภพ พังแสงสุ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระชานนท์ พินิตตานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระเสนีย์ พวงมาลัย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระณรงค์ ธิติมาพงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระอำนาจ หาญพานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระสุรพล ชัยแก้ว  วัดป่าภูริทัตตปฎิปทาราม  ปทุมธานี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูสมุห์ธารภัทร เจริญธรรม  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรปราการ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาปัญญา อาพัดนอก  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหามงคล สีขุ่ยอ๊อด  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระปลัดสมชาย แซ่ชั้ว  วัดกลางวรวิหาร  สมุทรปราการ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระพรอนันต์ มุทธาประนัง  วัดลานช้าง  อ่างทอง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระสุนทร รักษาเชื้อ  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสำริต พงษ์ดิษฐ์  วัดยางมณี  อ่างทอง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระวีรชัย สุวรรณศร  วัดหลวงสุนทราราม  อ่างทอง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูปริยัติธรรมานุกูล  วัดเสาธงทอง  สิงห์บุรี 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูนิรันดร์อุดมพร  วัดอุดมพร  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูนิวาตธรรมาทร  วัดพนมเศษเหนือ  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูสถาพรศีลคุณ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระพุด ศรีเศษนาม  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระดำรงเดช ไกรมาส  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระเฉลิม เกิดศรี  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระวิเชียรบุรี ขวัญโพก  วัดราษฎร์เจริญ  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระชาญชัย คำพินิจ  วัดราษฎร์เจริญ  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระจตุรงค์ สีชมภู  วัดราษฎร์เจริญ  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระเด่นชัย พรมสุวรรณ์  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูวัชรธรรมาจารย์  วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระกฤษณะ ตอบประโคน  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระอธิวัฒน์ เศรษฐ์ธวิศาล  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระทวี สารผล  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระสุธรรมญาณ  วัดเจดีย์คีรีวิหาร  อุตรดิตถ์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูเกษมศีลานุยุต  วัดกุมภีร์ทอง  อุตรดิตถ์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระสมชาย แสงสิน  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์  วัดล้อมแรด  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูสังฆรักษ์สุพรรณ ยะเรือนงาม  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระภุมริน มนุษย์พันธุ์  วัดพระธาตุม่อนไก่เขี่ย  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระเกียรติศักดิ์ ศักดิ์นิติจารุชัย  วัดจำค่าวนาราม  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระศุภฤกษ์ ไร้ทุกข์  วัดม่อนเจดีย์ชัย  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระวิเชียร ปันธิยะ  วัดส้มป่อย  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระนันทวัฒน์ เงินแก้ง  วัดทุ่งตุ่นแม่ติว  ลำปาง 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการสายัณห์ เชื้อเต๊อะ  วัดป่ายาง  เชียงราย 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระชุมพล วิจิตรพรชัย  วัดเหมืองกลาง  เชียงราย 
15-10-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 428 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5