ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระพิศาลพัฒนาทร  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูสิริรัตนวิมล  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูโสภณกิตติวิบูล  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูปลัดบุญรัตน์ เขมธมฺโม  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูปลัดยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระปลัดธนเดช รตนปญฺโญ  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหาทองสา อาภสฺสโร  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระมหาชาญ สุเมโธ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระมหาเสถียร สถิโร  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระมหาพิสิทธิ์ มณิวํโส  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระมหาสมชาย กตเตโช  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระมหากิตติพงษ์ ญาณวีโณ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระมหาไมตรี อิทฺธิเมธี  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระมหาสมควร ปภาธโร  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระชนินท์พัฒณ์ อธิปญฺโญ  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระณรงค์ ปุญฺญธโร  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระอร่าม อรุโณ  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระมานิตย์ มานโว  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระทวี เกตุธมฺโม  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระศักดิ์สยาม โชติปาโล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระสมหวัง สุจิตฺโต  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระประมล สุมโน  วัดปฐมบุตรอิศราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระไหว่ ปนฺนภาโร  วัดปฐมบุตรอิศราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระธารา อภิธโน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระจำลอง ฐิตธมฺโม  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระบัวเรียน โฆสิตธมฺโม  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระดำรัส ปญฺญาคโม  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระประทิน ฉนฺทสุโภ  วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระมหาสุนทร สุปุญฺโญ  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระประนอม สุภโร  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระมหาบุญเสริม ธมฺมทินฺโน  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระณัฐชานนท์ อนาลโย  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระวิชัย กิตฺติโชโต  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูปุริมานุรักษ์  วัดพระปฐมเจดีย์  นครปฐม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระครูภัทรกิจพิศาล  วัดไผ่หูช้าง  นครปฐม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูปิยธรรมพิมล  วัดบางปลา  นครปฐม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ วรธมฺโม  วัดดอนตูม  นครปฐม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระสมุห์ประพันธ์ จิตฺตกโร  วัดวังน้ำเขียว  นครปฐม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระธงชัย ชิตมาโร  วัดโกรกกราก  สมุทรสาคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระนพรัตน์ กนฺตสีโล  วัดยกกระบัตร  สมุทรสาคร 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระไพฑูรย์ ถิรสีโล  วัดเจริญรัตนาราม  สมุทรสงคราม 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูพิพิธพัฒนคุณ  วัดใหม่นพรัตน์  สุพรรณบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูมงคลรัตนวัฒน์  วัดพระพุทธบาท  สระบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระมหาชยันต์ พุทฺธธมฺโม  วัดซับชะอม  สระบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระสมคิด ปุญฺญจิตฺโต  วัดซับชะอม  สระบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระมาโนช พรฺหมฺโชโต  วัดไก่จ้น  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูสมุห์สมสันต์ สมสนฺโต  วัดลิเจีย  กาญจนบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระใหญ่ กมโล  วัดบึงหล่ม  กาญจนบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระประสงค์ นนฺทโก  วัดทุ่งมะสัง  กาญจนบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูมงคลวรธรรม  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูวิมลภาวนาประสิทธิ์  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูผาสุการวิมล  วัดหนองปรือ  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูสมุห์ชอ สุชีโว  วัดหนองเค็ด  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระมหาประนอม ธมฺมวิริโย  วัดเที่ยงพิมลมุข  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหาสมคิด เสฏฺฐเมธี  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระสุบิน อธิจิตฺโต  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระไพศาล วิสาโล  วัดพิมพฤฒาราม  ชลบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระอธิการธวัชชัย จนฺทโชโต  วัดตะเคียนทอง  จันทบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระเทียนชัย วิสารโท  วัดสามผาน  จันทบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระจันทา อนากุโล  วัดป่าทรงคุณ  ปราจีนบุรี 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระทันสมัย มหาญาโณ  วัดโคกปี่ฆ้อง  สระแก้ว 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระเฉลิม โชติวโร  วัดวังยาว  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระบุญเทอด ญาณเตโช  วัดเขาเต่า  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระคำปั่น กนฺตธมฺโม  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระไผท อมโร  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระสมคิด ติสรโณ  วัดนาสระลอย  สุโขทัย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูปริยัติกิตติสุนทร  วัดคลองสัก  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระครูเกษมวงค์วิวัฒน์  วัดปากวัง  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระครูพิมลอาภากร  วัดแม่กาษา  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระครูประโชติรัตนากร  วัดดอนมูลชัย  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระครูสุคันธศีล  วัดสันป่าลาน  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระใบฎีกาเชาว์ ฐานิโย  วัดพระบรมธาตุ  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระอธิการเอนก ปสนฺโน  วัดท่าปุย  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระอธิการกมล กมโล  วัดไตรรัตนาราม  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระสมบุญ จนฺทวํโส  วัดสันป่าลาน  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระวิเชียร ธีรงฺกุโร  วัดพระเจดีย์วังไคร้  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระบุญแทน กนฺตสีโล  วัดดอนแก้ว  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระธวัชชัย ชยธมฺโม  วัดวังม่วง  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระดนัย นาควโร  วัดดอนแก้ว  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระมหาไพศาล โชติวโร  วัดดอนแก้ว  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระมหาบุญส่ง ปุญฺญกุสโล  วัดมณีไพสณฑ์  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระมหาประคอง ฐิตายุโก  วัดหนองบัวเหนือ  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระมหานิทัศ อารยธมฺโม  วัดคลองสัก  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระประยูร จารุธมฺโม  วัดถ้ำอินทนิล  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระสุชาติ สุชาโต  วัดถ้ำอินทนิล  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระวรจิต สิรินฺธโร  วัดถ้ำอินทนิล  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระลิขิต ชิตมาโร  วัดถ้ำอินทนิล  ตาก 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระครูกันตศีลานุยุต  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูภาวนาวิรัช  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระครูประภาศสารคุณ  วัดท่าทุ่ม  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระมหากิตติ รตนโชโต  วัดวังกอง  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระอภิชัย อภิชโย  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระญาณวิทย์ อติธมฺโม  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระวัชรินทร์ ปิยธมฺโม  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระครูโอภาสพุทธิธาดา  วัดนางแล  เชียงราย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูวรเวชวิธาน  วัดหนองแหย่ง  เชียงราย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระอธิการบุญช่วย มหาปุญฺโญ  วัดสันนายาว  เชียงราย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระครูวินัยธรธนาธร ธมฺมวิริโย  วัดกลางเวียง  เชียงราย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระวัทศิลป์ ปญฺญาวโร  วัดแม่คำ  เชียงราย 
15-11-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 176 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2