ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาศิริศักดิ์ เวียงอุโฆษณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาธานินทร์ คำกมล  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาชาญณรงค์ คำดวง  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาบัวพันธุ์ แข็งขัน  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาถวิล เตชะคำ  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาบำรุงศักดิ์ ทาราชไทย  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาธงชัย รูปสว่าง  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระเข่งลาผ่วย เก่งศึกษา  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
พระธีรพัฒน์ มีมุข  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระพรชัย มณีสินธุ์  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระณัฐวุฒิ ปิณฑะเกษ์ตริน  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระเกียรติศักดิ์ ประโลมลักษณ์  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระธีรดล ประเทืองสิทธิ์  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระเชาว์ ยิ้มอยู่  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระสุพิตร บุญบรรลุ  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระอธิการสมนึก สงบพันธ์  วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูวิบูลวรวัตร  วัดแก้วกระจ่าง  อ่างทอง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูปลัดสมศักดิ์ สุขมนต์  วัดทองเลื่อน  อ่างทอง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูพิศาลโชติวัฒน์  วัดสระตาแวว  ลพบุรี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระพฤกษ์ ศุภนาคาธร  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูสุกิตติชัยคุณ  วัดหนองแซง  ชัยนาท 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูอมรวชิรคุณ  วัดอมฤต  กำแพงเพชร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูพิสุทธิ์วัชรากร  วัดด่านกรวด  กำแพงเพชร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระครูสิทธิวชิรธรรม  วัดน้อยวรลักษณ์  กำแพงเพชร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระพรชัย กุลนาดา  วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี  กำแพงเพชร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระธงชัย ทีแสงแดง  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระบุญพลอย โฉมเขียว  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระสมศักดิ์ จีรัง  วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระกิตติเชษฐ์ เปรมสกุล  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระสิทธิพงษ์ ศรีมุข  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระศุภชัย อินทะนิน  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระนพพร นวกวงศ์  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระนำชัย นันทไพบูลย์  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูรัตนวรโชติ  วัดหัวฝาย  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูวิจารณ์ศีลวัตร  วัดม่วงทอง  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการภูวไนย จับใจนาย  วัดหิรัญญาวาส  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระชลายุทธ์ ท้าวมูลละ  วัดพระธาตุดอยเวา  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระชานนท์ จักรใจ  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระวรรณรพ ศรีใจแปง  วัดบ่อก้าง  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระถวิล คำโมนะ  วัดป่าสักน้อย  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระบรรเลง กันสุยะ  วัดพระธาตุดอยตุง  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระสุนทร คำจันทร์  วัดสันปูเลย  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระนพรัตน์ เยาว์ธานี  วัดห้วยน้ำราก  เชียงราย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูพิพิธปุญโญภาส  วัดฉิมพลีวัน  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูอดุลปัญโญภาส  วัดทุ่งข้างตอก  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูปลัดปรีชา โอเงิน  วัดพระธาตุปูแช่  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมุห์ยุทธนา สุภาติ  วัดดอยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาฉลวย สิงห์แจ่ม  วัดเมืองมาง  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระชาญณรงค์ พุทธา  วัดเมืองมาง  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระอธิการกิตติศักดิ์ ไชยปิน  วัดชัยสถิต  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระสว่าง ไชยแก่น  วัดพันหลัง  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระนรเศรษฐ์ คำผัด  วัดบ้านโป่ง  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระสาคร ใจทา  วัดท่าครั่ง  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระภูแก้ว อ้ายปัน  วัดบ้านน้อย  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระนเรศ สมบูรณ์  วัดมงคลนิมิต  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระพรเทพ อินต๊ะเสนา  วัดเจดีย์สถาน  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระอาทิตย์ ก้อนแก้ว  วัดกู่คำ  เชียงใหม่ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระสมหมาย คำไวโย  วัดนาทราย  ลำพูน 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระประพาส ทาเงิน  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระอดิศักดิ์ ปัญญาปฎิภาณ  วัดเนินพระเนาวนาราม  หนองคาย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระสุภพ ภูเพา  วัดเนินพระเนาวนาราม  หนองคาย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระทาน บุญหนา  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระพัฒนา ใจทอง  วัดศรีเชียงใหม่  หนองคาย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการสุนันท์ โยธนามิ  วัดสุทธาวิลัย  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระอธิการไมล์ วิระศักดิ์  วัดปุริมาประดิษฐ์  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระวิมล ศรีหาพงษ์  วัดถ้ำโขง  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระกฤษณ์ จังโกฏิ  วัดถ้ำโขง  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระปัณณทัต เกตุพิมล  วัดป่าโนนหนองสิม  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระชานนท์ ไชยวงษ์  วัดป่าโนนหนองสิม  บึงกาฬ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระอธิการสุดใจ เทพแพง  วัดป่ามหาราช  เลย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระอุดมรัต ร่มจันทร์  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม  เลย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระอภิวัช คำมา  วัดโพธิ์ชุม  เลย 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระอธิการประสาท ทาเงิน  วัดหนองกุง  สกลนคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระราเชน ธิอัมพร  วัดหนองกุง  สกลนคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระหนูสิน ศรีมงคล  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระหนูทับ จันใด  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูประสิทธิธรรมคุณ  วัดประสิทธิ์ไพศาล  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูบวรอรัญญเขต  วัดอรัญญาวาส  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระอธิการสุทธินันท์ ลายเมฆ  วัดสระทอง  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระมหาวรเมธ โทอรัญ  วัดสว่างโนนเพียง  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระมหาวิษณุพงษ์ ผุ้ยน้อย  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระมหาอภัย แซ่ตั้ง  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระเดชา พงษ์อุตทา  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระบุญหลาย วิชาธรรม  วัดป่าเทพนิมิต  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระปรีดา พลเมืองดี  วัดป่าสามัคคีธรรม  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระคมกฤษ อุ่นผาง  วัดโพลเลา  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระแหลมทอง ถุงน้ำคำ  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระอินผล กิ่วแก้ว  วัดป่าโนนม่วง  ขอนแก่น 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระอธิการเสรี อ่อนระฮุง  วัดโคกกลาง  มหาสารคาม 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระเจริญ สกุลลักษณ์  วัดบ้านกู่ทอง  มหาสารคาม 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระอาทิตย์ มาพบ  วัดบ้านกู่ทอง  มหาสารคาม 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระจักรพันธ์ แดงประเสริฐ  วัดสักกะวัน  กาฬสินธุ์ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระสรายุทธ กุลวงษ์  วัดสว่างถ้ำเกิ้ง  กาฬสินธุ์ 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระอุดร ทองโชติ  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสิทธิชัย เรืองวงษ์  วัดบ้านธาตุจอมศรี  ร้อยเอ็ด 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระเด่นชัย พันธัง  วัดโพธิ์ศรีทอง  ร้อยเอ็ด 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูโสภิตปัญญาคม  วัดสะพือใต้  อุบลราชธานี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระสีนวล แสนทวีสุข  วัดสะพือใต้  อุบลราชธานี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูประทีปธรรมกิจ  วัดวรรณวารี  อุบลราชธานี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระสา งามแสง  วัดวรรณวารี  อุบลราชธานี 
15-11-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 379 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4