ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระธรรมสุธี  วัดมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูสังฆรักษ์ไกรพต มหาปุญฺโญ  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระมหาสุรัช ปุญฺญาธิโก  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระพงษ์ชิต กนฺตสีโล  วัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระธำรงค์ ฐิตธมฺโม  วัดดวง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระมหาวิชัย วรญาโณ  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระอธิการประเสียร อโนมคุโณ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระสมศักดิ์ สมติสโร  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระมหาสมบัติ ญาณวโร  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระนพรัตน์ เขมโก  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระปฎิพัทธ์ อนุภทฺโท  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระอธิการพิมพ์ องฺสุกาโร  วัดต้นเชือก  นนทบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระราชสิทธิเวที  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต  วัดหอมศีล  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระอธิการทวีป ชุตินฺธโร  วัดลาดหวาย  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระครูวินัยธรแสวง คนฺธสีโล  วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระชำนาญ รตนวํโส  วัดชมนิมิตร  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระพัก อุชุจิตฺโต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระสมชาย ธมฺมเตโช  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระขจรศักดิ์ จกฺกวโร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระโกศล ธมฺมปิติโก  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระชยากร ผาสุโก  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระทวี โฆสธมฺโม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระเผียน ผาสุกาโม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระชัยพร เขมาภิรโต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระวันเอก สิริวฑฺโฒ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระสมคิด ชาคโร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระเชิดชัย ปสุโต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระสมชาย เมตฺติโก  วัดราษฎร์บำรุง  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระสมยศ อจโล  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระประสิทธิ์ ตปสีโล  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระส่งศักดิ์ สุภทฺโท  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระมาโนทย์ โชติธมฺโม  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระวิรัตน์ วรปญฺโญ  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระสุริยัญ สุริโย  วัดท่ากฤษณา  ชัยนาท 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระสุชาติ นิมฺมโล  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระชัชวัฏ สุภชโย  วัดป่าโป่งกระทิง  ราชบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระจ.ส.ต.สำรวย ธมฺมธีโร  วัดวิหารโบสถ์  เพชรบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูประโชติกาญจนาภรณ์  วัดอู่ล่องวนาราม  กาญจนบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระมหาชาตรี ชุติปญฺโญ  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระพิษณุ ปภสฺสโร  วัดถ้ำเขาปูน  กาญจนบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระวิโรจน์ สุเมโธ  วัดท่ามะกา  กาญจนบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระบัณฑิต ปริชาโน  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระทวีศักดิ์ ธมฺมสรโณ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูธรรมประยุต  วัดผาณิตาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระวีรวัฒน์ จนฺทสีโร  วัดคุ้งกร่าง  ฉะเชิงเทรา 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระภาณุพันธ์ อาทิจฺจพนฺโธ  วัดช่องลมนาเกลือ  ชลบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระมหาสมนึก สมจิตฺโต  วัดจันทนาราม  จันทบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระสุพจน์ วจนสุโภ  วัดบ้านขอม  จันทบุรี 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระครูมหานทีคณารักษ์  วัดท่าพริก  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูพิพัฒน์พิรุณดิตถ์  วัดวรุณดิตถาราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูนันทธรรมโกศล  วัดเนินยาง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูสุนทรวรธัช  วัดวรดิตถาราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระครูครุนาถสมาจาร  วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูเมตตาวิสารัท  วัดป่าภาวนาสุนทร  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระครูสุวัฒน์สารธรรม  วัดบางปิดล่าง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระครูปลัด อรุณ อรุโณ  วัดวรดิถถาราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูธรรมธรบุญทวี สีตจิตฺโต  วัดป่าเทศรังษี  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูใบฎีกาเดชา กิตฺติเตโช  วัดห้วงพัฒนา  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูสมุห์นิกรณ์ สิริธมฺโม  วัดนิโรธภาวนา  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูสมุห์ร่มเย็น วรปญฺโญ  วัดป่ามหาวัน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูวินัยธรประมวล ปิยธโร  วัดคลองสน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูวินัยธรเสรี ธมฺมานนฺโท  วัดธรรมาภิมุข  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระครูวินัยธรสุรชัย ชวโน  วัดตะกาง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระปลัดสายนต์ ชินวโร  วัดหนองโสน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระปลัดโสภณ ธมฺมรตโน  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระปลัดพิษณุ ภทฺทาจาโร  วัดบางปิดบน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระธรรมธรอนันต์ ปุญฺญกาโม  วัดแสนสุข  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระใบฎีกาบุญนาค ปภาโส  วัดหนองม่วง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระใบฎีกาสมพงษ์ ถาวโร  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูใบฎีกาสมัย ธนปญฺโญ  วัดไทรทอง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระใบฎีกาเล็ก อาจาโร  วัดมาบใหญ่  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระใบฎีกามนู มนุทนฺโต  วัดท่าน้ำล่าง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระใบฎีกาลำพูน สนฺตมโน  วัดทางควาย  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระสมุห์สัมพันธ์ ปภาธโร  วัดพนมพริก  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระสมุห์ศักดิ์ศิลป์ ธมฺมธโร  วัดมัชฌิมวัน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระสมุห์สุวรรณ คุณกโร  วัดวิเวกวราราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระสมุห์ประกิต อตฺตรกฺโข  วัดสลักเพชร  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระวินัยธรธวัช ปภสฺสโร  วัดแหลมอวน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระอธิการเหล็ง ปภาโส  วัดลำดวน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระอธิการทศพร ทสวโร  วัดท่าประดู่  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระอธิการช้อย อภิวณฺโณ  วัดวังกระแจะ  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระอธิการสมชาย สมชีโว  วัดชำราก  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระอธิการนพพร กิตฺติธมฺโม  วัดคลองขวาง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระอธิการวิทยา วิทโย  วัดสวนใน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระอธิการชัยฤทธิ์ อํสุกนฺโต  วัดบางกระดาน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระอธิการสมพงษ์ ปสนฺนจิตฺโต  วัดแหลมมะขาม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระอธิการสมหมาย สุภาธโร  วัดมณฑล  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
91  
พรอธิการสำลี ฐานยุตฺโต  วัดโป่งจันตา  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระอธิการอุทัย ปภสฺสโร  วัดเสนาณรงค์  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระอธิการนิพนธ์ กมฺพุวณฺโณ  วัดซากกลาง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระอธิการคำใบ อคฺคธมฺโม  วัดเขาฉลาด  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระอธิการศิริพงศ์ ปญฺญาวุโธ  วัดอ่างกระป่อง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระอธิการไว ปญฺญาธโร  วัดคลองแอ่ง  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระตังกวย สุธีโร  วัดบ่อไร  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระอธิการสินธุ์ จนฺทโชโต  วัดช้างทูน  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระอธิการสุทิน มหิทฺธิโก  วัดใหม่โพธาราม  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระอธิการสมจิตร สมจิตฺโต  วัดนนทรี  ตราด 
15-12-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 315 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4