ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชจริยาภรณ์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูไพโรจน์สังฆาราม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอาคมสุนทร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสม อินต๊ะ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระนโรดม จุลกะรัตน์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระมุนีอโนมคุณ  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิธานธรรมปรีชา  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดอัครเดช แหวนทองคำ  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
พระสมุห์สมศักดิ์ ตลาดทรัพย์  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระธนาเกียรติ ฤทธิธรรม  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาสุเทพ ธนากลาง  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสุรพัฒน์ โลหะกิจจา  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาธีระวัฒน์ กมลวิบูลย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาสมพงษ์ บุญเต็ม  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาอรุณรุ่ง เพียรงาน  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาอภิชาติ งันลาโสม  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาสุระพงษ์ สีหมอก  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาอาณัติ พรมน้อย  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระคทาวุธ เพ็งที  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระพายุ เกษรล้ำ  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสมัคร วงศ์ประเทศ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระวรพงศ์ สุทธิพงศ์  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระจิตติพันธ์ แสงศรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระทองส่วน ภิญฺโญยาง  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระเสมอ ตะหน่อง  วัดสันติธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระสุภัท พันเดช  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระบุญช่วย กลิ่นหอม  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระเพียร ขานหัวโทน  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาประเสริฐ ตระกูลรัมย์  วัดพูนพิมลราช  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระกฤตนัน อังคะฮาด  วัดสะแก  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมนูญ อุดมกลวัฒนา  วัดศรีรัตนาราม  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระบุญไว พรายชื่น  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระอนันต์ นาคอิ่ม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระไพทูร ทศรฐ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระพงษ์สิทธิ์ เทพอารีนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระวิเชียร นาคจีน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระบัญญัติ กรรมณี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระสมเกียรติ ทองเพ็ชร์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระธนกิต รักจรรยา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระนิคม อนุวัตร์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระยุธนา เรืองจรูญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระภานุวัฒน์ ภาณุวัฒนพงษ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระชนินทร์ อุดมธนพิพัฒน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระสวาท คำวงษา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระสัตยา ปาละสุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระบุญเลื่อน ไชยยา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระจรัญ สุขสำราญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระนำ กาฬภักดี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระจรัญ บุศย์น้ำเพชร  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระปรีชา สารทะประภา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระแสงประกาย ใบตะคุ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระวุฒิชัย ไทยเจริญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระวันชัย ยงพฤกษา  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระสุพีร์ เนียมสอน  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระสมพงษ์ คล้ายสมจิตร์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระเทพรัตนากร  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูเกษมวัฒนาภรณ์  วัดหงษ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูสังฆรักษ์สมเจตน์ ภาคพร  วัดขนอนใต้  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระใบฎีกาอุบล เกษร  วัดทางยาว  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระสมบัติ แก้วจันทร์  วัดบ้านสร้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระศิริชัย สุขใจ  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระกรพจ พวงเพ็ชร  วัดโพธิ์โกลน  อ่างทอง 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูภาวนาคุณาภรณ์  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูสุธีปริยัตยาทร  วัดสมุหประดิษฐาราม  สระบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระมหากำพล สุดตา  วัดศรีอุทัย  สระบุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระใบฎีกาบันเทิง ปานคง  วัดเพิ่มประสิทธิผล  สิงห์บุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาโชคชัย คนไว  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระอุทัยธรรมานุวัตร  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูอุทัยกาญจนคุณ  วัดพิชัยปุรณาราม  อุทัยธานี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูอุทิตศาสนกิจ  วัดห้วยขานาง  อุทัยธานี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
71 
เจ้าอธิการอุทัย พรรษธารณ์  วัดทุ่งนาไทย  อุทัยธานี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระอธิการทวีป เหมจารี  วัดกลางเขา  อุทัยธานี 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาสมศักดิ์ คงแก้ว  วัดจอมคีรีนาคพรต  นครสวรรค์ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหาจิรภัทร ปานเนียม  วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระสวาด วาดทิม  วัดธรรมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระสมคิด จันทร์เหมือน  วัดเนินกรอย  กำแพงเพชร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระอภิวัฒน์ กิตติกมลพันธุ์  วัดโพธิ์ประทับช้าง  พิจิตร 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระสุนทรธรรมาภรณ์  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูเวฬุวันพิทักษ์สุนทร  วัดไผ่ล้อม  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์  วัดท่าเกษม  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูสุรัตธรรมเกษม  วัดคลองตะเคียน  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูประภาตธรรมานันท์  วัดบ้านนา  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูสุคันธศีลคุณ  วัดสามพวง  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูวิบูลศุภกิจ  วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระปลัดทรงพล สมกุล  วัดลัดทรายมูล  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระธรรมธรวันชัย ชาวเหนือ  วัดสิริเขตคีรี  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระสมุห์วิรัตน์ เขียวอรุณ  วัดยางเอน  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระกรกิจ หงษ์สุข  วัดโพธาราม  สุโขทัย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระใบฎีกานิกร พ่วงเฟื่อง  วัดจุฬามณี  พิษณุโลก 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระวิษณุ ภาวิศิษฏ์  วัดจันทร์ตะวันตก  พิษณุโลก 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูสถิตผาสุกิจ  วัดหัวดง  เชียงราย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระผดุงพล ดวงแก้ว  วัดดอยฮางใหม่  เชียงราย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระวิชัย มีช้าง  วัดมงคลธรรมกายาราม  เชียงราย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระจำลอง ติ๊บปโจ๊ก  วัดป่าบงงาม  เชียงราย 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ  วัดต๊ำม่อน  พะเยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระบรรพจน์ ณ ลำปาง  วัดสันช้างหิน  พะเยา 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระสมเพชร กรุณา  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระพิทักษ์ บุญเทพ  วัดหนาด  น่าน 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูสาทรกิจโกศล  วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  เชียงใหม่ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระมหามงคล ขันสินธุ์  วัดช่างเคิ่ง  เชียงใหม่ 
15-12-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 363 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4