ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระมหาโพธิวงศาจารย์  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูศรีมงคลชยาภรณ์  วัดชัยมงคล  แพร่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระมหาธีระศักดิ์ ธมฺมมุนีจาโร  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูสมุห์สุวิทย์ ปญฺญาวุโธ  วัดสูงเม่น  แพร่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระปลัดกิจเมธี ติกฺขวีโร  วัดดอนมูล  แพร่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูภาวนากิจวิธาน  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูสิริธรรมากร  วัดเทวีวรญาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูพิศาลสุนทรกิจ  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูสีลวิมลรัตน์  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูสุวิมลกิตติญาณ  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูวิจารณ์สรธรรม  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูศรีธรรมาทร  วัดคูหาสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูสังฆรักษ์แทน ปภสฺสโร  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระปลัดสุพจน์ ฐานธมฺโม  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระปลัดประพันธ์ กมฺมสุทฺโธ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระปลัดไชยวุฒิ อาภานนฺโท  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระไสว ภิรจิตฺโต  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระมหาแกะ ฐิตญาโณ  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระมหาบุญธรรม สุจิตฺโต  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระสุข สุขจิตฺโต  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระสนอง ภาณุวํโส  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระมหาสมบูรณ์ ฐิตสีโล  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระมหาสุธี สุธีโร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระมหาเดชา จิตญาณเมธี  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระสุทัศน์ ปมุตฺโต  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระชัยศิริ กิตฺติโสภโณ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระสุวิช สุวิชาโน  วัดอมรทายิการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระสาย อคฺคธมฺโม  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
29  
สามเณรเอกพันธ์ ขนุนปั๋น  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
30  
สามเณรโชคชัย จันทร์กระจ่าง  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
31  
สามเณรศักดา เหล่าจำปา  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระครูไพบูลพัฒนาภิรักษ์  วัดพระธาตุแม่เจดีย์  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระครูธรรมภาณพินิต  วัดชัยมงคล  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระครูอุดมพัฒนสุนทร  วัดแม่อ้อใน  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระครูพิศาลธรรมานุรักษ์  วัดเกตุแก้ว  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระนิมิตร สุมงฺคโล  วัดป่าข่า  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
37  
สามเณรเจริญ มะแสง  วัดขัวแคร่  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูจิรคุณาธาร  วัดไชยสถาน  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูรัตนวรโชติ  วัดหัวฝาย  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระอธิการเจริญ ธมฺมธีโร  วัดป่าซางงาม  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระอธิการสุวรรณ์ จารุวณฺโณ  วัดป่าแดงน้อย  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระแสนกรม โชติโก  วัดเขาแก้วดับ  เชียงราย 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระครูมหาเขลางค์ธรรมรักษ์  วัดต้นธงชัย  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระครูวิทิตพัฒนพิธาน  วัดวังหม้อ  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ  วัดคะตึกเชียงมั่น  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระนิยม ภทฺทาจาโร กัน  วัดประตูต้น  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระอธิการมานิตย์ จารุวํโส  วัดเขาแก้ว  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระบุญเถียร ถิรปุญฺโญ  วัดท่าแหน  ลำปาง 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระสมุห์ประดิษฐ์ ทินฺนญาโณ  วัดหัวฝาย  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระกิตติ สุนฺทรญาโณ  วัดพระมหาบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระประเสริฐ อตฺถิโก  วัดต้ำตกแม่สา  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระพิชัย อภิชาโต  วัดแม่โจ้  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระมหาศรัญญู ปญฺญาธโร  วัดน้ำบ่อหลวง  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาจิรเดช วุฑฺฒิกาโร  วัดโรงวัว  เชียงใหม่ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระทองดี โชติญาโณ  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหานิติกานต์ สุริยเมธี  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูวิสุทธิ์นันทกิจ  วัดศรีพันต้น  น่าน 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี  วัดทรายขาว  แม่ฮ่องสอน 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระราชเมธากรกวี  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูภัทรกิจโสภณ  วัดพุทไธศวรรค์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระครูกิตติปัญญาวัฒน์  วัดนครหลวง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูจินดาพัฒนาภรณ์  วัดเกาะเลิ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูประสิทธิธรรมสาร  วัดป่าคา  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูอุดมนครกิจ  วัดบางระกำ  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระฉลวย ฐิตวํโส  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระมหาสมศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระมหาสมคิด สิริวณฺโณ  วัดสบสวรรค์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระโอภาส ชุติทตฺโต  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระวิเชียร ธมฺมวโร  วัดราษฎร์บรรจง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระวุฒินันท์ จกฺกวโร  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระกวี อารกฺขวีโร  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูโสภณสมุทรกิจ  วัดแค  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูปลัดเสริม ฐิตเปโม  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐิตปุญฺโญ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระครูสังฆรักษ์กิตติ กิตฺติวํโส  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระประจวบ อุปสนฺโต  วัดเสาธงนอก  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระมหาทองหล่อ จารุวณฺโณ  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระสุทิน กิตฺติภทฺโท  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระวิสุทธิ์ นริสฺสโร  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระมะลิ ชิตธมฺโม  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระจรินทร์ ธมฺมินฺโท  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระทองหล่อ ทิวากโร  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระพรเทพ จนฺทโก  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระครูสถิตธรรมาลังการ  วัดประดับ  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระอธิการสมเกียรติ ฐานุตฺตโร  วัดดอนตะโหนด  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
87  
สามเณรธีระพงษ์ แสนอุ่น  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
88  
สามเณรเมษชัย ใจสำราญ  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
89  
สามเณรวินัย บุญเจริญ  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
90  
สามเณรจิระศักดิ์ ศรีสง่า  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
91  
สามเณรเอกนรินทร์ อวดดี  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
92  
สามเณรจรัญ สะทัน  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
93  
สามเณรสมชาย อินทร์ศรี  วัดโบสถ์  สิงห์บุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระพงศ์พันธ์ ปสนฺโน  วัดเกาะแก้ว  พิจิตร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระสุนทร ปญฺญาวโร  วัดวังหว้า  พิจิตร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระสมพงษ์ สีลรกฺขิโต  วัดท่าพิกุล  พิจิตร 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูโอภาสศีลคุณ  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระอธิการประดิษฐ์ สาทโร  วัดโคนอน  นนทบุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระสฤษดิ์ ฐิตธมฺโม  วัดโคนอน  นนทบุรี 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูพัชรสิริธรรม  วัดสิริรัตนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-2-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 373 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4