ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชพัฒนโสภณ   วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูพิทักษ์รัตนมุนี   วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูมงคลวิลาส   วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูธรรมธรพัชรานนท์ ใจกล้า  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์เดชาธร เกษรัตน์  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระสมุห์จรินทร์ ไชยประสิทธิ์  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูมงคลศีลวัตร   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระเฉลิมพล พิเศษสกุลวงศ์  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดสุนทร แจ้งสว่าง  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระครูสังฆรักษ์อนันต์ พฤกจันทร์  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูใบฎีกาณัฏฐณัณ วัฒนมงคลกุล  วัดพระไกรสีห์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระปลัดวิรัตน์ บุญวงศ์  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระสมชาย ชั้นโรจน์  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาวรพงษ์ นามปักใต้  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาภัทราวุธ รุ่งวิโรจน์  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาเด่น รุ่งกูล  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระสมบัติ คำอ้าย  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระจิรศักดิ์ วุฒิพราหมณ์  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระบุญร่วม ดาทอง  วัดพระยาทำวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระสุทธิศักดิ์ มิ่งรัตนสิริกุล  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสันทัด นามมนตรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระไพฑูรย์ อ้นฟัก  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระประยุทธ มุ้ยท้องคุ้ง  วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระชัยวัฒน์ สมอยู่  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระณัฐวัฒน์ อนุหนายนน์  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระพงษ์พัศ บุตรศรี  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระอานนท์ พรฉายา  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระมรกต พลภักดี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระเอนกพงษ์ สกุลคงคา  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูธรรมธรวิทยา เพ็ชรปาน  วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระสฤษดิ์ พึ่งชัยภูมิ  วัดโคนอน  นนทบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูวิธานวรานุกิจ   วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูพิรุณโชติวงศ์   วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูสมุห์สมบูรณ์ ร่องเสอียบ  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการมงคล แสงทอง  วัดเกตุประภา  ปทุมธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการชาตรี โลกิตถจริยา  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูสุวรรณสิทธิธาดา   วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูปลัดบุญมี ผุดผ่อง  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระสง่า สอนศิริ  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาทองหล่อ เขียวหวาน  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระจรินทร์ นาคทรงแก้ว  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส   วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระใบฎีกาเริงชัย ตรีคุณา  วัดโคกกรวด  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระอธิกาสมจิตร พึ่งนุศล  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระกษมา ยิ้มพูลแย้ม  วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระสว่าง คำหอมรื่น  วัดลาดบัวหลวง  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูปิยธรรมวิสิฐ   วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาณัฏฐ์ณภัทร ฆ้องพาหุ  วัดเตาปูน  สระบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ละอองเอก  วัดพระพุทธฉาย  สระบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระชนะ เจริญเกียรติ  วัดหนองโสน  สระบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระธนภูมิ แถลงกลาง  วัดท่าพง  สระบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระสมิง ทองโต  วัดจงโก  ลพบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระชาตรี ภาคทรวง  วัดจงโก  ลพบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระสุทัศ หวังเจริญ  วัดจงโก  ลพบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระสมพร คุณธรรมรักษ์  วัดจงโก  ลพบุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระสุรสิทธิ์ เจริญศรี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระเสือ สถิตยะบุตร์  วัดพระปรางค์  สิงห์บุรี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระราชสุทธิโสภณ   วัดปากคลองมะขามเฒ่า  ชัยนาท 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระครูอุปการโกศล   วัดทองหลาง  อุทัยธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระครูอุทัยสุตกิจ   วัดลานสัก  อุทัยธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูอุเทศวิสาลธรรม   วัดหนองยาง  อุทัยธานี 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูสังฆกิจคุณาธาร   วัดชายธงวราราม  นครสวรรค์ 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวัชรธรรมสุนทร   วัดไตรตรึงษาราม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูวชิรธรรมรัต   วัดปทุมทอง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูอาภัสร์วชิรานันต์   วัดบ้านปางขนุน  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูโอภาสวชิรศาสน์   วัดเกาะตาล  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระปลัดวัชระ เข้มเค้ย  วัดคลองน้ำเย็นเหนือ  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระปลัดสุธีร์ คณิกา  วัดอุทุมพร  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาพิพัฒน์ ช่องตระกูล  วัดวังหันน้ำดึง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหานฤพล พวงสมบัติ  วัดบ้านไร่  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาบุญชิต พูลศิลป์  วัดทรายทองวัฒนา  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาวิโรจน์ แสงสุวรรณ์  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาวรเดช ใจพรม  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระรุ่ง สว่างเต็ม  วัดสว่างอารมณ์  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
75 
เจ้าอธิการวิราช ทองอินทร์  วัดนาบ่อคำ  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
76 
เจ้าอธิการจำเริญ บุญช่วย  วัดสักงาม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระอธิการมนต์รัก กุลครรชิต  วัดเกตุวารี  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระอธิการสถิต ผลาผล  วัดชัยเคือง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระอธิการสมนึก สกิจโกศล  วัดหนองงูเห่า  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระอธิการวิจารณ์ เหมือนทัด  วัดเขาชัยโพธิ์  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระอธิการสุเทณ สินสุข  วัดทุ่งสวน  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระอธิการยงยุทธ์ ทองทับ  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระอธิการสมศักดิ์ เพ็งพงษ์ษา  วัดห้วยปักษ์  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระอธิการภูวดล สุปัญญา  วัดสระเตย  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระอธิการจตุสหพล ตั้งแต่ง  วัดวังน้ำวน  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระถนอม เมฆี  วัดกุฎิการาม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระเขียน โพธิบัลลังก์  วัดกุฎิการาม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระเอื้ออารี เหมือนอินทร์  วัดกุฎิการาม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระไสว ทองก้อน  วัดหนองเหมือด  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระนิคม พลอยประดับ  วัดศรีไพศาล  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระสมหมาย ชาญเขตการ  วัดหนองกระทุ่มใหม่  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระอำนวย การสมวรรณ  วัดอมฤต  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระสมจิต อุ่นแก้ววงค์  วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระเทวิน จันโทสถ  วัดบาง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระอนุเทพ เพชรเภรี  วัดบาง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระสาคร ดีวัน  วัดบาง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระชารี น้อยคำ  วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระคารม บดีรัฐ  วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระสีน้ำ เพชรหิน  วัดรัตนปทุม  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระสุทัศน์ มุสิกราช  วัดหงษ์ทอง  กำแพงเพชร 
15-2-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 471 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5