ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระราชภัทรธาดา  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูสิริธรรมวาที  วัดศรีประจันตคาม  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูสิริอาภาธร  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูโสภณโพธาภิบาล  วัดปทุมวนาวาส  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูวิบูลโพธาภิรัต  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูวีรญาณประยุต  วัดโพธิ์ศรี  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูรัตนสุทธิคุณ  วัดรัตนชมภู  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูอภินันทวรคุณ  วัดหนองสะแก  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูประโชติปริยัติคุณ  วัดหลวงปรีชากูล  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูปริยัติรานุยุต  วัดเขาลูกช้าง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูสุตปัญญาวัฒน์  วัดทุ่งแฝก  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูสุนทรสารคุณ  วัดพันธ์ศรี  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์  วัดไผ่งาม  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระครูถาวรโพธาภิรักษ์  วัดธรรมโพธิ์ศรี  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูสังฆรักษ์ใหญ่ ปุญฺญกาโม  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูสังฆรักษ์ประนอม จตฺตมโล  วัดดงไชยมัน  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระครูสมุห์ละออ ธมฺมสาโร  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระปลัดชูศักดิ์ ธมฺมโชโต  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
19  
พระปลัดประทีป กิตฺติวณฺโณ  วัดป่ามะไฟ  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระใบฎีกาอวน อาสโภ  วัดป่าภาวนาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระใบฎีกาภราดา ปิยธมฺโม  วัดคลองหอทอง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระสมจิตร ขนฺติโก  วัดทุ่งยาว  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระเผด็จ สุจิตฺโต  วัดใหม่ประชุมชน  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระอธิการธงไชย อนาลโย  วัดบึง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระมหาสุเทพ อหึสโก  วัดหลวงปรีชากูล  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระคุณาวุฒิ อริยธมฺโม  วัดใหม่กรงทอง  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระชัชวาล อภิชาโต  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระครูปริยัติวชิรธรรม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระมหาปรีชา ธมฺมญาโณ  วัดใหม่อมตรส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระมหาสมาน สุมงฺคโล  วัดสุวรรณา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระบรรลือศักดิ์ ภทฺทิโย  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระอุปถัมภ์ ปิยรตโน  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระทวี เกตุธมฺโม  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระประวิทย์ ฐิตวีโร  วัดราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระสมบัติ สมจิตฺโต  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระวรรณฉันท์ ปญฺญาวุฑโฒ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระมหาสมพร อินฺทวีโร  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระคารมณ์ คุณกโร  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระภิรมย์ กลฺยาโณ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระสัมฤทธิ์ กิตฺติภทฺโท  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระอมร อมโร  วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระอภิลักษณ์ อภิรโต  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระมหาสมชาย ปภสฺสโร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระณพวรรธน์ อภิวฑฺโฒ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระสมศักดิ์ ฐานวโร  วัดปัณณาราม  เชียงใหม่ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระบุญเพ็ง ปญฺญาสาโร  วัดแสนฝาง  เชียงใหม่ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระพิสิษฐ์ วสุรเสฏฺโฐ  วัดล้านนาญาณสังวราราม  เชียงใหม่ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระครูปิยศีลวราภรณ์  วัดศรีวังมูล  เชียงราย 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระมานะ ปญฺญาวฑฺโฒ  วัดเชื้อเจ็ดตน  เชียงราย 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระทวีป สิรินฺธโร  วัดนาลับแลง  อุตรดิตถ์ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระครูปริยัติปัญญาธร  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระครูภาวนากิจพิลาส  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระครูวินัยธรบุญชัย จิตฺตปาโล  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระมหามนตรี สุนฺทรเมโธ  วัดโสธรวราราม  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระครูนิทานโพธิวัฒน์  วัดหูกวาง  นครสวรรค์ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระเบอร์นาคร์ ฉนฺทธมฺโม  วัดหนองโรง  นครสวรรค์ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระธนาชัย ตนฺติปาโล  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ  วัดบ้านแพน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระปลัดอนันต์ ฉนฺทกาโม  วัดบางซ้ายใน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระใบฎีกาธนวัฒน์ ชวนปญฺโญ  วัดบ้านแพน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระครูอดุลกิจจานุรักษ์  วัดจรเข้ตาย  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระมหาสุทน โชติญาโณ  วัดท่าเกวียน  ฉะเชิงเทรา 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระครูวิศิษฎ์ปัญญาวุธ  วัดบ้านดาบ  ลพบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระอธิการสมพาน ชุตินฺธโร  วัดหนองผือ  ลพบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระเย็น อคฺคธมฺโม  วัดบ่อเงินเจริญสุข  ลพบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระอธิการเสถียร ฐิตสีโล  วัดบ้านใหม่หนองขาม  ลพบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระสุริยา อคฺควีโร  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระสมโชค ธมฺมวโร  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระเดช ติกขญาโณ  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระเพ็ชร ติสฺสวํโส  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระสามารถ สามตฺถิโก  วัดตำหนัก  นครนายก 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระดาว สุกฺขกาโม  วัดในเรืองศรี  เพชรบูรณ์ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระมหานิพนธ์ สุภธมฺโม  วัดธรรมโศภิต  อุทัยธานี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระธรรม ธมฺมเตโช  วัดสำโรง  นครปฐม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระครูอุทุมพรกิตติคุณ  วัดมะเดื่อ  นนทบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
78  
พระศราวุธ สีลสาโร  วัดท้องคุ้ง  สมุทรปราการ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระมหาเพลิน สิรินนฺโท  วัดพยัคฆาราม  สุพรรณบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระภูริพงษ์ กตปุญฺโญ  วัดรัชดาภิเษก  กาญจนบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระเจริญ อธิโกสลฺโล  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระราชสารคามมุนี  วัดอภิสิทธิ์  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระญาณนายก  วัดขวัญเมืองระบือธรรม  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระครูสิริภัทรโพธิคุณ  วัดจำปาศรี  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระคำรณ สนฺตกาโย  วัดดงรัง  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระสุวรรณ อาภาธโร  วัดหนองใต้  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระคำพันธ์ ยโสธโร  วัดอภิสิทธิ์  มหาสารคาม 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระครูปิยปัญญาคุณ  วัดชัยศรีสมสะอาด  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระมหาบุญยง วชิรญาโณ  วัดแสงสว่างดาราม  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระบุญชู โชติปุญฺโญ  วัดมัชฌิมาวาส  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระสุริยา ภูมิรกฺโข  วัดดงเย็น  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระวิชัย วิชโย  วัดศรีมหาโพธิ์  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระธงชัย สิริสาโร  วัดสุนทรสราวาส  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระมนตรี ฐานรโต  วัดทุ่งโพธิ์  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระเสาวภาคย์ ผาสุกาโม  วัดสุนทรสราวาส  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระอนงค์ คุตฺตสีโล  วัดดอนไผ่  ชัยภูมิ 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระครูสุตสารพิมล  วัดโนนศิลา  ขอนแก่น 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูบุญยปภากรโกวิท  วัดกุเวียน  ขอนแก่น 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระณัฐสันต์ สุมงฺคโล  วัดบูรพาราม  ขอนแก่น 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระวันทนนท์ ฐานวโร  วัดหนองกุง  ขอนแก่น 
15-3-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 236 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3