ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูภาวนาวิจิตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิเชียร สิงห์คิบุตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระครูใบฎีกาพวงเทพ ทรัพย์สำเริง  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระปลัดอำพล นมัสการ  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาหอม สุทธิเสน  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุทธิพงษ์ บัวทองจันทร์  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระใบฎีกาบรรชา กันชัย  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาโอภาส วันเห่า  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
พระวรเดช ไชยนาม  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระวิชญ์พล ปัททุม  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระทวี แปลนาค  วัดน้อยนางหงษ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระวันชัย สิรินาคบำรุง  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระรุ่งโรจน์ นิตยะโรจน์  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระบุญช่วย ธรรมชอบ  วัดปฐมบุตรอิศราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระวิเชียร ศรีวิเชียร  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาสุพจน์ บ้ำสันเทียะ  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระรังสรรค์ นรังสรรค์  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูสุศีลคุณาธาร  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูโสภณพิทักษ์  วัดโสภาราม  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระครูโกศลสิทธิการ  วัดบางพูน  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสถาพร สันตานนท์  วัดบางพูน  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูอุดมปัญญาวุธ  วัดทำเลทอง  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระถนอม เจริญยิ่ง  วัดทำเลทอง  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระกฤษณะ เนตรสมบัติผล  วัดแสงสรรค์  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระเชาวลิทย์ จันทร์อยู่  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระสมศักดิ์ ยังศิริ  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระอธิการมนูญ อุปฮาด  วัดปากกราน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูวินัยธรอุดร เนินนาน  วัดวังโพรงเข้  ลพบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระประยันต์ ลัดนอก  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระวีรพน โพธิ์แก้ว  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระทองใบ มงคลพงษ์  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระนิพิฐพนธ์ ใจกล้า  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูธรรมธรนิลพจน์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูวินัยธรวรพงษ์ อนันตวรานนท์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูสังฆรักษ์ธเนศ มุนินทร์นิมิตต์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระมหาสมบัติ วงค์คำสาย  วัดราษฎร์สามัคคี  ชัยนาท 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูอุทัยปริยัติโกศล  วัดคลองข่อย  อุทัยธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระสันทัด สินธุสายชล  วัดหนองฝางวิทยาราม  อุทัยธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระจักกริศน์ ชำนาญชัด  วัดหนองฝางวิทยาราม  อุทัยธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมาน หงษ์สำฤทธิ์  วัดหนองฝางวิทยาราม  อุทัยธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระอนุกูล ประภาสัย  วัดหนองฝางวิทยาราม  อุทัยธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูโพธิพัชรธรรม  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระสิทธิพร นันตา  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระธรรมเสนานุวัตร  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระใบฎีกาพิพัฒน์พงษ์ ศักดิ์นิติจารุชัย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระมหาสุเทพ ดีเยี่ยม  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมุห์ธวัชชัย มั่งมีเพชร  วัดสุนทรประดิษฐ์  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระวัฒนะ มณฑาทอง  วัดหนองบัว  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระโกสินทร์ แก้วสีนาค  วัดคุ้งวารี  พิษณุโลก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระพิศาลพัฒโนดม  วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระปลัดวิมล อินต๊ะใจ  วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระมหาสิทธิชัย กลิ่นหอม  วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระปลัดจิรสิน ทศดร  วัดโสภาราม  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาสกุล คมบาง  วัดป่าข่อย  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระสุขประเสริฐ นิ่มรองนาม  วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูวินัยธรสุรินทร์ ดีใจงาม  วัดสว่างอารมณ์  อุตรดิตถ์ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระปลัดประสิทธิ์ ทองศรี  วัดทุ่งเอี้ยง  อุตรดิตถ์ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระปลัดนพพร คำมูลโต  วัดใหม่  อุตรดิตถ์ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระพีรศักดิ์ กลั่นขำ  วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตาก 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระวีระศักดิ์ เสือโรจน์  วัดห้วยคิง  ลำปาง 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูปิยศีลวราภรณ์  วัดศรีวังมูล  เชียงราย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูสถิตผาสุกิจ  วัดหัวดง  เชียงราย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูโกศลพัฒนสุนทร  วัดดอนแยง  เชียงราย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระมงคล เขื่อนแก้ว  วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระนเรนทร์ ทะรินทร์  วัดดอนแยง  เชียงราย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระสม วิชัยพิทักษ์  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูนิวิฐธรรมโชติ  วัดจามเทวี  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูสุตสารประสิทธิ์  วัดพระธาตุดอยแต  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูกิตติญาณพิศิษฏ์  วัดมะคับทอง  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระครูพุฒิธรรมสุนทร  วัดแม่ตืน  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูจันทประชามานิต  วัดสะแล่ง  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระครูปลัดสุทัศน์ นันติแสง  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาณฐพจน์ จันทรุทัย  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหาอรรถพล คงตัน  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระอธิการลือชัย นราทอง  วัดหล่ายแก้ว  ลำพูน 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูสุจิตวิริยคุณ  วัดลำดวนสุริยาวาส  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระอธิการวชิรารักษ์ นันทโพธิ์เดช  วัดป่าดงยวด  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระจิว แซ่อึ้ง  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระสุพรรณ์ แพทย์จันลา  วัดทุ่งสว่าง  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระพิศนุ บัวพรมมี  วัดป่าดงหนองตาล  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระกังสดาล รัตนงาม  วัดดอนสวรรค์  อุดรธานี 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระศรีวชิรโมลี  วัดชัยพร  หนองคาย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระอธิการณัฐวุฒิ โทสวัสดิ์  วัดอรัญวิเวก  หนองคาย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระอธิการสมชาย สวาทพร  วัดเกาะแก้ววนาราม  หนองคาย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระวระจิตร บุตรนนท์  วัดศรีชมชื่น  หนองคาย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมรรถ พงษ์ศิลา  วัดป่าคำเจริญ  หนองคาย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระจรูญ ลิ้มฤทธิชัย  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระธนภูมิ ทิพพ์ธนิก  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระทองหลาง เนียมสอน  วัดศรีหนองหิน  เลย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระอดุลย์ ทุมซะ  วัดศรีภูเรือ  เลย 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูอุดมธรรมสุนทร  วัดป่าอุดมสมพร  สกลนคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสัมฤทธิ์ วังคะวิง  วัดศรีจำปาชนบท  สกลนคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระสนั่นศิลป์ วังคะวิง  วัดศรีจำปาชนบท  สกลนคร 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูสารสมาจาร  วัดพุทธปาฎา  ขอนแก่น 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระทองบาง รัตนพลที  วัดจอมศรีปรีชาธรรม  ขอนแก่น 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระอธิการบุญทัน โพธิ์สิงห์  วัดบึงวังยาว  มหาสารคาม 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระอธิการอุดม มาวัน  วัดป่าท่าค้อ  มหาสารคาม 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูอดุลจันทคุณ  วัดกลางอุดมเวทย์  ร้อยเอ็ด 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการสายัน ภูทิพย์  วัดโนนงาม  ร้อยเอ็ด 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระสุชัย ดีโสภา  วัดสระเกษ  ร้อยเอ็ด 
15-3-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 297 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3