ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชปริยัติโมลี  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระราชธรรมโมลี  วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสถิตศีลวัฒน์  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิสุทธิกวีวัฒน์  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูปภากรวิหารกิจ  วัดดอกไม้  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสกลธรรมสาธก  วัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิบูลกิจจานุยุต  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูวิสุทธิสุตคุณ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
พระครูนวการสุนทร  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระทรงศักดิ์ แอ๊ดสกุล  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูปลัดธีรวัฒน์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระครูสังฆรักษ์ทองม้วน บัวแย้ม  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระสว่าง คล้ายสิงห์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูปลัดทวี หัตถามา  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระครูธรรมธรจรัญ สิทธิพล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระสมุห์วิศักดิ์ กอจันทร์  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาพงศ์นรินทร์ มนต์บุญเลี้ยง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาธีรพงษ์ ผ่องใส  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาสันติ ผ่อนพิมาย  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาโพธิธรรม หงษ์มณี  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสุชาติ ออมสิน  วัดดงมูลเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูปลัดจำนงค์ ต้อนโสกรี  วัดสะแก  นนทบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระสมชาย ไกรสร  วัดปรางค์หลวง  นนทบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระวิเชียร หอมจีน  วัดปรางค์หลวง  นนทบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระสถาพร บุญกาญจนสุข  วัดอัมพวัน  นนทบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระประพัชร กาเหว่าดำ  วัดโบสถ์บน  นนทบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูธัญรัตนากร  วัดขุมแก้ว  ปทุมธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ  วัดพิรุณศาสตร์  ปทุมธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาสุรศักดิ์ เนาว์ประเสริฐ  วัดลานนา  ปทุมธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระสมุห์อนันต์ ธูปจินดา  วัดแสงธรรมบุราราม  สมุทรปราการ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหาอิศเรศ อุ่นบรรจง  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระพิธพัฒน์ กุลนิติพันธ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูพรหมเทพาจารย์  วัดธารเกษม  สระบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูคัมภีร์ปัญญาคุณ  วัดถ้ำเขาปรางค์  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูภัทรธรรมคุณ  วัดพัฒนาธรรมาราม  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูสุตวราภรณ์  วัดหัวช้าง  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูวิศิษฎ์ปัญญาวุธ  วัดบ้านดาบ  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูปลัดวีรวัฒน์  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูปลัดพิเชษฐ์ ขำคง  วัดเสาธงทอง  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระเย็น ปัญวิมลญา  วัดบ่อเงินเจริญสุข  ลพบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูนิคมสุวรรณเขต  วัดทุ่งทอง  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูนิสิตคุณสาร  วัดทับกฤชใต้  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูนิมิตบุญโพธิ  วัดโพธิ์หนองยาว  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระเสถียร บุญสม  วัดโพธิ์หนองยาว  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระสมุห์สมพงษ์ สีสำทอง  วัดสหชาติประชาธรรม  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระอธิการสนั่น หอสูงเนิน  วัดปากดงสามัคคีธรรม  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการไพศาล บำรุงศรี  วัดไทรงาม  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาสุทธิพงษ์ ตั้งจิตต์  วัดทับกฤชกลาง  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระวิฑูร พัฒน์เย็น  วัดทับกฤชกลาง  นครสวรรค์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูสุพัชราภรณ์  วัดศรีบุญเรือง  เพชรบูรณ์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระปลัดฉัตรชัย รัตนาวาณิชกุล  วัดถาวรโพธิการาม  สุโขทัย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระแสนกรม เปริน  วัดพระธาตุสันกู่  เชียงราย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูประภาศสารคุณ  วัดท่าทุ่ม  เชียงใหม่ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระยุทธพงศ์ ชายสำโรง  วัดใหม่แสงสว่าง  อุดรธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระจรูณ ขัติยะเนตร  วัดอรุณรังษี  หนองคาย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระสวาท โยเรือง  วัดโพธิ์ทอง  เลย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระฐตณพล พิมพ์สารี  วัดจอมแจ้ง  เลย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระพลเทพ พิมพ์สารี  วัดสว่างอรุณ  เลย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระจำเริญ เชียงอินทร์  วัดป่าศรีสว่างธรรม  เลย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระพงษ์พิชิต พอค้ำ  วัดศรีภูเรือ  เลย 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระมงคล ลาเบาะ  วัดป่าวังบงน้อย  สกลนคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระสมยศ พูนสดี  วัดศรีสมพร  สกลนคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระอุดม ไชยยนต์  วัดศิลาอาสน์  สกลนคร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูประสิทธิวรคุณ  วัดทางพาด  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูโชติธรรมสาร  วัดมัชฌิมวิทยาราม  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูมงคลสารกิจ  วัดศิริชัยมงคล  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูรัตนทีปาภิบาล  วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูโสภณวชิรธรรม  วัดสีชมพู  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระพนมรุ้ง พรมนิล  วัดสีชมพู  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระวิเชียร คันทา  วัดสว่าง  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระไอศวรรย์ ตามวงค์  วัดศรีประทุมวนาราม  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระหนูไหล แสงโชติ  วัดหนองกุง  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระกิตติภูมิ สุยอย  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระทองสา รักษาภักดี  วัดบุฟผาราม  ขอนแก่น 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระกราณย์ สิริมะลุลี  วัดพนมนิมิต  ร้อยเอ็ด 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระอธิการรุ่งอนันต์ ภูมิแสง  วัดป่าโสภณาราม  อุบลราชธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหาสุดใจ สุขเจริญ  วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระสายยัน วงค์เจริญ  วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูสุจิณประภากร  วัดกอกหวาน  ศรีสะเกษ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสุขุมกัลยาณกิจ  วัดสมอ  ศรีสะเกษ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูวัชรธรรมรังษี สมพร  วัดดอนม่วง  ศรีสะเกษ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระอธิการชินวัฒน์ บุญเหมาะ  วัดแสงจันทร์  ศรีสะเกษ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระทวีศักดิ์ ชาวชุมนุม  วัดบ้านดู่  ศรีสะเกษ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระวิโรจน์ สุขโหมด  วัดหนองบาก  ยโสธร 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระมหาวิรัตน์ บุญสนอง  วัดบ้านเก่าบ่อ  อำนาจเจริญ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูปริยัติกิตติธรรม  วัดสหมิตรวนาราม  นครราชสีมา 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระนิรันดร หมั่นกลาง  วัดวังโป่ง  นครราชสีมา 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระประจักษ์ ลายนอก  วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูนิเทศก์ธรรมคุณ  วัดโนนดินแดงใต้  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์  วัดบ้านสะแกซำ  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระอธิการพนม เย็นแม้น  วัดโคกว่าน  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมคิด ชาวตลาด  วัดปานจัยนาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระบุญถึง ปิดดวงแก้ว  วัดปานจัยนาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระบุญยัง อุ่นเรือง  วัดโคกไม้แดง  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระจักษุเทพ โยโพธิ์  วัดโพธิ์ศรีธาราม  บุรีรัมย์ 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูอุดมประชานุกูล  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระธวัฒชัย เที่ยงปัต  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระทองดี โพธิ์ด้วง  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระพิสิฐพงศ์ จิตพัฒนกุล  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระดำรงเกียรติ รินเที่ยง  วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ปราจีนบุรี 
15-4-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 231 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3