ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระสิทธิญาณมุนี  วัดเขาโบสถ์  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระครูโกวิทวัชรสาร  วัดหนองข้าวเหนียว  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระครูปัญญาชยาภรณ์  วัดตรีสตกูฏ  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระครูประจักษ์สิริคุณ  วัดเขาราษฎร์บำรุง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระครูโสภณธรรมพิทักษ์  วัดธรรมรังสี  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระครูสุพจน์ธรรมภาณี  วัดหนองพรานพุก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์  วัดทองมงคล  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
8  
พระครูผาสุกวิหารการ  วัดอ่างสุวรรณ  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
9  
พระครูวิริยาธิการี  วัดเฉลิมประดิษฐาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
10  
พระครูอาทรคีรีรักษ์  วัดเขาน้อย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
11  
พระครูโกศลสุภกิจ  วัดวังยาว  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
12  
พระครูอาทรวรธรรม  วัดดอนมะกอก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
13  
พระครูปลัดวิรัตน์ จีรธมฺโม  วัดนาผักขวง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
14  
พระใบฏีกากิตติพศ หิริธมฺโม  วัดเหียงปม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
15  
พระครูสถิตรัตนธรรม  วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
16  
พระครูประพัฒน์วรกิจ  วัดเขาแดง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
17  
พระมหาชำนาญ เขมนนฺโท  วัดกุยบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
18  
พระอธิการบุญเชิด รตนนาโถ  วัดเขาดิน  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
19  
เจ้าอธิการเอกราช เอกราโช  วัดดงไม้งาม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
20  
พระมหาบุญกิต สุวณฺโณ  วัดไร่ใหม่สามัคคี  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
21  
พระเทียน อานนฺที  วัดเขาน้อย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
22  
พระสมโภชน์ อตฺตสนฺโต  วัดปราณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
23  
พระวชิรานันท์ วชิราวุโธ  วัดนาห้วย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
24  
พระมลฑล คุณยุตฺโต  วัดวิบูลธรรมาวาส  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
25  
พระวิรัตน์ ปวฑฺฒโน  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
26  
พระณรงค์ นิภาธโร  วัดห้วยยาง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
27  
พระอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ  วัดทางสาย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
28  
พระอธิการอนุสรณ์ ธมฺมนิโร  วัดประชาราษฎร์  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
29  
พระอธิการสังเวียน ฐานวโร  วัดบ้านใหม่  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
30  
พระพรมเมศ ภทฺธสโร  วัดดอนมะกอก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
31  
พระคำนึง ปคุโณ  วัดเขาถ้ำม้าร้อง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
32  
พระเอื่อน อิณมุตฺโต  วัดเกาะหลัก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
33  
พระอธิการสุธี สุทฺธจิตฺโต  วัดมะเดื่อทอง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
34  
พระสำรวย ธมฺมสุทฺโธ  วัดเกาะหลัก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
35  
พระนุกุล วรธมฺโม  วัดห้วยสัก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
36  
พระบุญส่ง สิริธมฺโม  วัดเขาลั่นทม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
37  
พระครูปลัดศีลวัฒน์ อตฺถเวที  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
38  
พระครูปลัดมโน อติเมโธ  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
39  
พระครูวินัยธรสมศักดิ์ อติสกฺโข  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
40  
พระครูธรรมธรฉลวย ตนฺติปาโล  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
41  
พระครูสังฆรักษ์ประกาย สุวโจ  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
42  
พระปลัดอำพล สุธีโร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
43  
พระมหาถาวร สิริวฑฺฒโน  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
44  
พระมหาพลวรรธน์ วีรวํโส  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
45  
พระมหาภัทระ วิริยงฺกุโร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
46  
พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
47  
พระครูปัญญาวรคุณ  วัดพระเจ้าตนหลวง  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
48  
พระครูวิสิฐศีลาภรณ์  วัดวังสิงห์คำ  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
49  
พระปลัดดุสิต ชินปุตโต  วัดช่างฆ้อง  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
50  
พระปลัดอาทิตย์ อภิวฑฺฒโน  วัดดวงดี  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
51  
พระครูใบฎีกาศุภกิตติ์ สุทธิญาโณ  วัดพระเจ้าโท้เมืองฮอด  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
52  
พระอำนวย ฐิตธมฺโม  วัดวารีสุทธาวาส  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
53  
พระลิขิต ธมฺมวํโส  วัดบวกครกน้อย  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
54  
พระมหาวิเชียร กลฺยาณเมธี  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
55  
พระเพลิน สนฺตมโน  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
56  
พระบุญธรรม อติสโย  วัดเทพสนทวารี  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
57  
พระบุญเรือง อุตฺตมสาโร  วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
58  
พระวิชัย นนฺทิโย  วัดกุฎีประสิทธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
59  
พระโอภาส โอภาโส  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
60  
พระมหาวิชัย ติกฺขปญฺโญ  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
61  
พระมานพ รตนโชโต  วัดบางพลีใหญ่กลาง  สมุทรปราการ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
62  
พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์  วัดสระพังกร่าง  สุพรรณบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
63  
พระปลัดชำเลือง โกสโล  วัดสุวรรณภูมิ  สุพรรณบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
64  
พระมหาณัฐกร ณฏฺฐกโร  วัดป่าเลไลยก์  สุพรรณบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
65  
พระไพบูลย์ ญาณวีโร  วัดมะนาวหวาน  อ่างทอง 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
66  
พระมหาวรพงษ์ ธีรวํโส  วัดโนนน้ำร้อน  เพชรบูรณ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
67  
พระภราดร มหชฺฌาสโย  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
68  
พระครูวิหารการโกวิท  วัดสระสี่มุม  ราชบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
69  
พระวิราช สุวีโร  วัดมาบแค  ราชบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
70  
พระอภิญญา คณุตฺตโม  วัดบางพระ  นครปฐม 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
71  
พระมหาคมสรรค์ ญาณเมธี  วัดชีแวะ  ลพบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
72  
พระปิยะ ปิยวณฺโณ  วัดเกริ่นกฐิน  ลพบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
73  
พระครูปริยัติปัญญาวุธ  วัดโคกงาม  เลย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
74  
พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์  วัดหัวนายุง  เลย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
75  
พระวิเชียร สีลคุโณ  วัดหัวนายุง  เลย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
76  
พระบุญ จนฺทโก  วัดหัวนายุง  เลย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
77  
พระบุญเพ็ง วรธมฺโม  วัดหัวนายุง  เลย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
78  
เจ้าอธิการสมาน อนุตฺตโร  วัดสุพรรณาราม  อุดรธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
79  
พระสุริยา ปญฺญาวโร  วัดโพธิ์สระ  อุดรธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
80  
พระถาวร อสโม  วัดศรีสุนทร  อุบลราชธานี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
81  
พระธรรมธรวีระนนท์ วีรนนฺโท  วัดธาตุ  ร้อยเอ็ด 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
82  
พระไพจิต อสฺสโว  วัดอินทรนิมิต  กาฬสินธุ์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
83  
พระอธิการกัมปนาท ธมฺมจาโร  วัดนาเจริญ  นครพนม 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
84  
พระลัง ธมฺมรํสี  วัดวุฒิวราราม  นครพนม 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
85  
พระไพศาล จนฺทโชโต  วัดท่าหลวงบน  จันทบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
86  
พระเขมาสิริ กตปุญฺโญ  วัดท่าจันทร์วิปัสสนา  นครสวรรค์ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
87  
พระบุญเชิง สุมงฺคโล  วัดใหม่อินทราราม  นครราชสีมา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
88  
พระสิน ฐานุตฺตโร  วัดใหม่อินทราราม  นครราชสีมา 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
89  
พระมนตรี สนฺติธโร  วัดใหญ่ศรีสุพรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
90  
พระครูพัฒนาทร ฐานทตฺโต  วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
91  
พระสมุห์สุทธิ วิสุทฺโธ  วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
92  
พระปลัดสวิล อนาลโย  วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
93  
พระสมบูรณ์ สมปุญฺโญ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
94  
พระธรรมราชานุวัตร  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
95  
พระราชสิทธินายก  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
96  
พระราชประสิทธิคุณ  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
97  
พระราชกิตติโสภณ  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
98  
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ  วัดอู่ทรายคำ  เชียงใหม่ 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
99  
พระครูวรการโกวิท  วัดนาก่วมเหนือ  ลำปาง 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
100  
พระครูมหาเขลางค์ธรรมารักษ์  วัดต้นธงชัย  ลำปาง 
15-5-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 154 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2