ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาธิติภาณ ปราบพล  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาธานี คงสม  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาเสน่ห์ บุญผุย  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระธงชัย ธีระประโภชน์ภาณุ  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระกำพล ประภาวะตัง  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระประกิจ อยู่พิทักษ์  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระประวัติ รูปคม  วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระวิสูตร ชั้นประเสริฐ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
พระบุญเรียบ อุทธา  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระครูไพบูลย์อาทรกิจ  วัดไทรน้อย  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร  วัดโพธิ์เผือก  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาสกรัตน อินทเกษร  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาเทพวัลย์ มีใจกลั่น  วัดอุบลวนาราม  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระปลัดเอกสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาชัยพร เกษนาค  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระชานนท์ แสงจันทร์  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมานิต ส่งสนั่น  วัดตึก  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระนนท์ บุญแพ  วัดกำแพง  นนทบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาวัชรินทร์ ดีแสวง  วัดตึก  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระบุญธรรม ขาวสอาด  วัดน้ำเต้า  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระสมโภชน์ โว้วงษ์  วัดบ้านยาง  สระบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูนิมิตชโยดม  วัดท่าตะโก  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูนิรภัยประสิทธิ  วัดคลองระนง  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระครูนิวาสธรรมโสภณ  วัดทุ่งแว่น  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาประเสริฐ วังสำเภา  วัดเกยไชยเหนือ  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมหามนตรี บัวสูงเนิน  วัดทับกฤชกลาง  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระพงศกร แสงพลบ  วัดทับกฤชใต้  นครสวรรค์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระสมใจ ประทุมทอง  วัดบ่อสามแสน  กำแพงเพชร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระประยูร คำมะณี  วัดถ้ำอินทนิล  ตาก 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ  วัดศรีมงคล  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูพินิตวิหารการ  วัดสันมะนะ  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูนครถิรวัฒน์  วัดเชียงยืน  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระวิทูร วงศ์ษารัตน์  วัดคีรีมงคล  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระธนวัฒน์ แรมสุภา  วัดป่าเหมือด  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระวันชัย รอดดี  วัดป่าซาง  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระชาติ อินเทพ  วัดดอยกู่  เชียงราย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูประภาสธีรพัทธ์  วัดหาดเค็ดบน  น่าน 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูสุนทรวิภาต  วัดแสนทอง  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูธรรมโกศล  วัดร้องวัวแดง  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูอุดมธรรมพิลาส  วัดบ้านน้อย  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหานิคม สัจจรัตนพงศ์  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระใบฎีกาบรรจง คำรัตน์  วัดสันกำแพง  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระศราวุธ แปงแก้ว  วัดสันกลางเหนือ  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครรชิต จอมคำ  วัดน้ำตกแม่สา  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระชิตชัย สีดอกไม้  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุพิศ ภูอาจสูง  วัดสว่างบรรเทิง  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระชัชวัสส์ บุญมีทวีทรัพย์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระอ่อนแก้ว ถามัง  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ  วัดศรีบุญเรือง  แม่ฮ่องสอน 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาสมศักดิ์ กันทวี  วัดทรายขาว  แม่ฮ่องสอน 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระณัฐพงษ์ เสริมศิลป์  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระสมพงศ์ ถาเหง้า  วัดป่าเจริญพร  หนองคาย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระเตชพัฒน์ ปุณญะเมธาสิตธิ์  วัดผาใหญ่วชิรวงศ์  หนองคาย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระอนุสรณ์ โสภาบุตร  วัดผาสุการาม  เลย 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระชาญชัย ชาติผา  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระเสน สีกะยอม  วัดมิ่งเมืองพลาราม  ขอนแก่น 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระจรูญศักดิ์ แพง  วัดแจ้งใหญ่  มหาสารคาม 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูพิจิตรสิทธิคุณ  วัดหนองหอไตร  กาฬสินธุ์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหานำพล ธาดาพรหมสถิต  วัดไตรภูมิ  กาฬสินธุ์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระมานพ เลาไชย  วัดวิเศษไชยาราม  กาฬสินธุ์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระหวัน ชวนประกอบ  วัดโพธิ์ชัยหัวขวา  กาฬสินธุ์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระปฐมทรัพย์ ทิพย์เสนา  วัดสิมนาโก  กาฬสินธุ์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระครูวิสารธรรมกิจ  วัดสระแก้ว  ร้อยเอ็ด 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระคมเพชร เขตขุขันธ์  วัดป่าอุดมธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูรัตนญาณมงคล  วัดดอนกลาง  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูสันติคุณาธร  วัดป่าโนนสูงสุปัฏนาราม  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูปิยจันทคุณ  วัดป่าจันทราวาส  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
68 
เจ้าอธิการเพียร มั่นราช  วัดศรีมงคล  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาสำราญ ภูมิกาล  วัดป่าค้อเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาพนปภพ เตยังรัมย์  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระจารึก วงค์ชาลี  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูปริยัติสีลาภรณ์  วัดระกา  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูสารกิจวิมล  วัดระหาร  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระพงศ์พิสิฐ สุระ  วัดระหาร  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระอธิการกฤษณะ วงษเกษ  วัดตาเหมา  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระมหาชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระบุญเชิด ทองดี  วัดสระกำแพงใหญ่  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระใบฎีกาศุภกร โคตพันธ์  วัดศิริสว่าง  ศรีสะเกษ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสุตาลังการ  วัดป่าจันทวนาราม  ยโสธร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระพรภลักษ์ พรหมมา  วัดศรีมงคลเหนือ  มุกดาหาร 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูประภัศร์ธวัชชัย  วัดบ้านโป่ง  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูปริยัติสีมาภรณ์  วัดสะแก  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระอธิการบุญเส็ง แก้วหมื่นทรง  วัดบุญสถิตย์  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระมหาอาทิศ อุ่มกล้วย  วัดใหม่เกษม  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระสมุห์ถาวร เพลินพร้อม  วัดไผ่น้อย - ดงเย็น  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระสุเมธ บุปผาถา  วัดหนองพลวงน้อย  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระวิลัย ถาดตะคุ  วัดยางกระทุง  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระสมพร ป้อมหิน  วัดเขากระโดนวนาราม  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระดวงเด่น ลุกลาม  วัดสีคิ้วคณาราม  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระวิลัย อิ่มจันทึก  วัดบ้านกลาง  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระเริ่ม ไขตะขบ  วัดบ้านกลาง  นครราชสีมา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระสมบูรณ์ ศรีประดู่  วัดอีสาน  บุรีรัมย์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระสุรัตนพร แก้วนรินทร์  วัดสว่างวารี  ชัยภูมิ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสง่าสิทธิ์ บุญรักษ์  วัดบุปผาราม  สุรินทร์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระทองพูน เจริญสุข  วัดอัมพวัน  สุรินทร์ 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูปัญญาสารธรรม  วัดพงษาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหาจตุพล พรหมมี  วัดชมโพธยาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระประภาส บุญเคน  วัดหนองเทา  สระแก้ว 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูอาทรพัฒนาภิรม  วัดมโนรม  ชลบุรี 
15-5-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 295 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3