ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระเทพปริยัติมุนี  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาอุดม สารบรรณ  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาไพโรจน์ ดวงศรี  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาวุฒิชัย ใจเอื้อ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาปฤษฎี อึ่งเส็ง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาทองใส กรุณา  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาทองมี สะพานหล้า  วัดราชบุรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาภาณุวิชญ์ นามบุดดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาเอกพล สร้อยจิตร  วัดสุวรรณคีรี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาทองแดง โชยรัมย์  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระปลัดอานนท์ ช้างแรงการ  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระประเสริฐ ธิลาว  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระณัฐพงษ์ มูลลี  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระสมุห์สนอง จันภักดี  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระนิคม ไหมอุ้ม  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระณรงค์ คุ้มกลัด  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระเศรษฐา ศรีสุรา  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระเดี่ยว ทรัพย์ประเสริฐ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระสรัญญู ถินขาว  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระชัยนันท์ แก้วเสนา  วัดราษฎร์นิยมธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระคมกริช ดายงค์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาบุญส่วน เชื้อบุญมี  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาสนธยา ทองแก้ว  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหาถาวร หนูอิน  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระเฉลิมชาติ อิทธะรงค์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระสุนทร ไพรวัลย์  วัดชลประทานรังสฤษฏ์  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระมานะ ยืนยง  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูกิตติปัญญาวัฒน์  วัดนครหลวง  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูโสภณสีลพรต  วัดพร้าวโสภณาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระเที่ยงเกียง แซ่ตั้ง  วัดใหม่หญ้าไทร  พระนครศรีอยุธยา 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระไพฑูรย์ นิตยโรจน์  วัดป่าดอยลับงา  กำแพงเพชร 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์  วัดป่าธารทอง  พิษณุโลก 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการรัชภูมิ ปันต่า  วัดต้าหัวฝาย  เชียงราย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระดนัย ตันตุ้ย  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระสฤษดิ์ โสธิตะสุวรรณ์  วัดบวกครกหลวง  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระเจษฎา ชัยโย  วัดท่ากระดาษ  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระภานุมาศ พิลาสอน  วัดศรีสุพรรณ  เชียงใหม่ 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูอมรธรรมรัตน์  วัดบ้านหลุก  ลำพูน 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูใบฎีกาวรายุ สุริยะศิลป์  วัดบ้านหลุก  ลำพูน 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระมหาพิสดาร จันทรา  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูโอภาสสันติธรรม  วัดสว่างสันติธรรม  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระประกอบ บุญกว้าง  วัดสว่างสันติธรรม  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระคำผาย วงศ์ละคร  วัดสว่างสันติธรรม  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
46 
เจ้าอธิการรังษี บุญญะรัง  วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการชัยวัฒน์ สารักษ์  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระมานะ แพรวตะคุ  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระสมัคร วรรณษา  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระบุญเพ็ง เชื้อบุญวัด  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระทองพูน สารักษ์  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระบุญมา อภิบาล  วัดบุญญานุสรณ์  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระนรา วาหะรักษ์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระสมศักดิ์ ดอกจันทร์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระบุญช่วย กัลยา  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระสงกรานต์ วงษ์ผาบุตร  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระไพโรจน์ จันทร์ภิรมย์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระอนุชา มีกูล  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระประไพร สาโทรัตน์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระหนูเที่ยง อุปฮาด  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระพรม เยาวชัย  วัดราษฎร์สงเคราะห์  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระสมบูรณ์ อริยทาส  วัดดอนอีไข  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระสงัด ขันติแก้ว  วัดขันธเสมาราม  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระโชติพิชญ์พัฑฒน์พากย์ ธรรมปะละ  วัดลำดวน  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระกันธิมา ผาแก้ว  วัดโพธิ์ศรี  อุดรธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูสุวรรณชัยวัฒน์  วัดตะเคียนทองเทพนิมิต  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระสมบูรณ์ ชาวชายโขง  วัดตะเคียนทองเทพนิมิต  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
68 
เจ้าอธิการชิตพิเชฐ ผิวผ่อง  วัดชัยมงคล  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระอธิการสลัด พรมพิพันท์  วัดเตยนิมิต  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระสาธิต นามสง่า  วัดจันทรังษีวราราม  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระอธิการวิไล คำพิมพ์  วัดผาสุการาม  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระอธิการคารม เพ็งพลา  วัดโคกสว่าง  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระชนะ สรรสุนทรเทพ  วัดสิงหารินทาราม  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระทองใบ พลเมืองหล้า  วัดสโมธานนิคม  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระมานัส มวยมา  วัดผาตั้ง  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระพรชัย จำใบรัก  วัดดอนขนุน  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระกิตติชัย โคยะทา  วัดดอนขนุน  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระอดุลย์ สมบัติมี  วัดเทสรังสี  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระธวัช กุลจู  วัดเทสรังสี  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระทองเยี่ยม แนวสุจริต  วัดหินหมากเป้ง  หนองคาย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระอุทัย ธุระงาน  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระอุดร จันใด  วัดป่ากุสลธโร  เลย 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระมหาพิชัย ธะราวุฒิ  วัดป่าอุทยาน  หนองบัวลำภู 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูธรรมธรพิเชษฐ์ แก้วกุล  วัดบ้านค้อ  ขอนแก่น 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระจักรพันธ์ ประทุมชัย  วัดสะอาดชัยศรี  ขอนแก่น 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระปรีชา อักษรหรั่ง  วัดป่าบ้านม่วง  ขอนแก่น 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระอธิการประทุม มาปรีดา  วัดป่าธาราวิเวก  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระจันที วิรุณพันธ์  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูอรุณโสตถิธรรม  วัดอรุณสวัสดิ์  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระอธิการประสงค์ นามวงศ์  วัดป่าสร้างถ่อ  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระอธิการสมัย บุญแท้  วัดป่าเรไรรัตนาราม  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมชัย วิลามาศ  วัดศรีบุญเรือง  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระวงศธร หนองจอก  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระพิทักษ์ แฝงโกฎิ  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสุรัตน์ ขมิ้นแก้ว  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระสุพรรณ หนูดี  วัดแก้งเกลี้ยง  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระบุญมี พิเคราะห์  วัดเหมือดแอ่  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระปรีดา ดอกป่าน  วัดนาหว้า  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระไกรษร สาระ  วัดโคกสว่างวราราม  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระชาญชัย ตรีรัตน์  วัดทุ่งสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-6-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 244 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3