ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
1  
พระมหาสุพจน์ สุวโจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
2  
พระชวลิต ปภสฺสโร  วัดไทรงามธรรมธราราม  สุพรรณบุรี 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
3  
พระอธิการพวง พลธมฺโม  วัดศิลามะ  สุรินทร์ 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
4  
พระวิชิต ธมฺมโรจโน  วัดป่าสวนหงษ์  อุดรธานี 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
5  
พระอมรเทวะ อมรจิตฺโต  วัดแสงสุริโยทัย  สกลนคร 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
6  
พระอุดมศักดิ์ สิริสาโร  วัดกุมภีลบรรพต  สตูล 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
7  
พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย  วัดพระงาม  นครปฐม 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
พระครูภาวนาวรานุศาสก์  วัดไผ่เหลือง  นนทบุรี 
15-7-49 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 8 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1