ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีรัตนากร   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์ณัฐวุฒิ พือทอ  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาพรชัย ป้องกัน  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาทวีศักดิ์ นิลกิจ  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาปรีชา สัปปพันธ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาพุทธิพงษ์ พรมดี  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระใบฎีกาชำนาญ มนตรีวงศ์  วัดใหม่ช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระพิชัย พิเชฐภิญโญ  วัดเวตวันธรรมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
พระนัธทวัฒน์ ทองคำ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมานิตย์ รอดสดใส  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระพงษ์ภูเดชน์ จันทร์ดาเดชน์  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระวิทวัส ทาท่าหว้า  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระฉัตรชัย โกยแก้วพริ้ง  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระกมล กิติวัฒนบำรุง  วัดบุญศรีมุนีกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระวรวุฒิ เหมันตกุล  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระหนึ่งสุวรรณ ยี่ซ้าย  วัดชลประทานรังสฤษฎ์  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระบุญช่วย โมรานิล  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระจรัญ ชมภูสี  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระนันทกร อมรนันท์  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระชูชีพ พลอยล้วน  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระอัศวิน ประภูชะเนย์  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระสุรเดช สโรภาพ  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาสุเทิด เทียรวรรณ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระมหาฉัตรชัย วงษ์หมอก  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระบุญชู วารัมย์  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระธเนส เหลืองประพฤทธิ์  วัดนางกุย  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระสมชาย เหล็กราช  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระจำรัส คงซิมเฮง  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระศักดิ์ศรี เชื่อมเป็น  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมานะ ยาศรี  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระประไพ สงโนนเหล็ก  วัดหนองไม้แดง  นครสวรรค์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระโกมิน ฉุยฉาย  วัดหนองไม้แดง  นครสวรรค์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูวิบูลธรรมจารี   วัดเฉลียงลับ  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูโอภาสพัชรศาสน์   วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระสมบัติ พรมจันทึก  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระชาญชัย ชาญเดช  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระสุทัศน์ เจริญสุข  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระบุญยัง เมฆขุนทด  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์   วัดมงคลนิมิต  พิษณุโลก 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาเทวประภาส มากคล้าย  วัดคุ้งตะเภา  อุตรดิตถ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระชยากร ม่วงอยู่  วัดป่ากล้วย  อุตรดิตถ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูวิสิฐสรภาณ   วัดคลองสัก  ตาก 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระวีรภัทร ใจเรือง  วัดตุ้มใต้  เชียงราย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูปลัดจิตติชัย มาตย์วงค์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูปลัดจักรกริศน์ อภิไชย  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระมหาวรพงษ์ บุญญประภา  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระครรชิต สมาทาน  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระวัทน์สิริ สุจาคำ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระจารุทรรศ วิชาชัย  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาเขษียร นราเก  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระอินทร พรหมปัญญา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระมนู วงศ์ก่อ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระพงศ์นรินทร์ บัวนิติสกุล  วัดเจติยบรรพต  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระรัฐภูมิ ติระถา  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระศักดิ์ชัย ดำรงรักษ์ธัญญา  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระเสถียร วอริแก๊ะ  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระพิทยาธร พลตื้อ  วัดบ้านโนนศิลา  อุดรธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระอดิศักดิ์ ดวงเกตุ  วัดกลางแหลมทอง  อุดรธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระพงษ์พิพัฒน์ พงศ์พิชญาภา  วัดวิทยานุกิจ  อุดรธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระบุญเส็ง โคตรประทุม  วัดป่าทรงธรรม  หนองคาย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระครูกิตติธรรมวัฒน์   วัดป่าศรีอุบล  เลย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระวินัย ยนต์ดัน  วัดป่าศรีอุบล  เลย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระประเวช บุญสุวรรณ  วัดป่าศรีอุบล  เลย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการจันดี เครือคุณ  วัดถ้ำผาดำสันติธรรม  เลย 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระธีระ ซึมเมฆ  วัดป่าศรีวิชัย  สกลนคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
66 
เจ้าอธิการไกร ตุลาเนตร  วัดป่าศิริธรรมาวาส  ขอนแก่น 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาจักรภพ สุทธินอก  วัดดอนแก้ว  ขอนแก่น 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระไพวัลย์ เขียวโสภา  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระประวัติ รุ่งเทิน  วัดอินทรประสิทธิ์  ขอนแก่น 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระเทพนคร บุตโท  วัดศรีชมชื่น  ขอนแก่น 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระวิชิต คำพิศสมัย  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระสิทธิศักดิ์ เลิศสงคราม  วัดขวัญเมือง  กาฬสินธุ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระพงศ์ศรัณย์ บุญชิต  วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูอุดมปัญญาสาร   วัดบ้านหนองเรือ  ร้อยเอ็ด 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระนำชัย กานะ  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระวินัย บรรณสาร  วัดศรีสันติธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระประเสริฐ ชารีพันธ์  วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระสุวรรณ์ จันทร์หอม  วัดประชาพิทักษ์  อุบลราชธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระสำรวย โคตรพงษ์  วัดประชาพิทักษ์  อุบลราชธานี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระศักดิ์สกล สายบัว  วัดป่าดำรงพุทธธรรม  ศรีสะเกษ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระปลัดคมกฤช จริตกูล  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูสังวรศาสนกิจ   วัดป่ายางน้ำใส  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระประเสริฐ ทองศรี  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระพนมพร เทวารัมย์  วัดหนองแปป  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระสมพงษ์ ชายประโคน  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระไพจิตร ภูสีมา  วัดทุ่งโพธิ์  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระทุย ศรีวิชา  วัดสวนยาง  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระวิศณุ จินดาโชติ  วัดหัวสะพาน  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระสมพงษ์ มีศรี  วัดพระธาตุมงคลวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระมงคล ไชยสนธ์  วัดสนสัทธาราม  สุรินทร์ 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูสิริกาญจโนบล   วัดเขาเทพนิมิต  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูสันติชัยกาญจน์   วัดกาญจนบุรีเก่า  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูปัญญากาญจนวิทย์   วัดหมอเฒ่า  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูปัญญากาญจนวงศ์   วัดวังจาน  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูพิสุทธิ์กาญจนพงษ์   วัดดอนสามง่าม  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาสถาพร แนวพานิช  วัดถ้ำเขาแหลม  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระเสริมภพ ธนภาคย์ภิญโญ  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระเทพฤทธิ์ คงคา  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระพณสรรค์ ใบไม้  วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  กาญจนบุรี 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระสุมนตร์ โกมุทธนชาติ  วัดเจษฎาราม  สมุทรสาคร 
15-8-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 153 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2