ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง ปี 2548-2566
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูอุดมธรรมวาที  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูอมรกิจจานุรักษ์  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระสมยศ ลอยฟ้า  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระมานัส สุขสำราญ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระศักดิ์สยาม เดชแพ  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์ถิรธัมม์ จังอินทร์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์เพชรกำแพง บุญมา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์เฉลิม อ้นโต  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
พระมหาจงยุทธ สันโดษ  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาเหมือน สังข์ซ้อน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาภัทระ พิริยะอังกูร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
12 
พระณัฐพงษ์ ธนพิพัฒนศิริ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาศุภโชค ลาดกระโทก  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาศิริชัย ศรีรัมย์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาชาญชัย ศรีลาอำ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
16 
พระกฤษณะ จันทร์ส่อง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาธีรนัย นาวา  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
18 
พระเด่นชัย จินดานภาลัย  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
19 
พระสันทนา สุวรรณเลิศ  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
20 
พระสมุห์จันทร์ พงษ์แตง  วัดม่วง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
21 
พระวิรวัฒน์ ยี่วาศรี  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
22 
พระวินัย ศรีสุข  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
23 
พระพิมุข ฉัตรวิวัฒนากุล  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
24 
พระพัฒน์ชัย สุวรรณรัณย์  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
25 
พระโสภณ สุจริต  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
26 
พระมนัส ทองคง  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
27 
พระสำราญ สุดารักษ์  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
28 
พระเรวัช วิชชุประภากร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
29 
พระสมุห์สุทธิพงษ์ อาวุธพันธ์  วัดชมภูเวก  นนทบุรี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหาโอภาศ ทับทิม  วัดเสาธงนอก  สมุทรปราการ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
31 
พระมหาวิชชนันท์ ศรีจันทภาวินทร์  วัดช้าง  อ่างทอง 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูภาวนาวิกรม  วัดเขาสมโภชน์  ลพบุรี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
33 
พระบริบูรณ์ อดิศร  วัดสังกัสรัตนคีรี  อุทัยธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูอุปถัมภ์วชิรากร  วัดใหม่ศรีอุบล  กำแพงเพชร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
35 
พระใจสวน แซ่ฉั่ว  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
36 
พระกัมพล ด้วงพรม  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
37 
พระธิตินันท์ บุญมา  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์  วัดวังขาม  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูสุนทรธรรมปคุณ  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูไพบูลศาสนกิจ  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
41 
พระอธิการเสาร์ บุญเขียวบุตร  วัดสระกรวดธัญญาราม  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
42 
พระจิรวัฒน์ คล้ายเพชร  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
43 
พระพินิต บุญโปร่ง  วัดห้วยงาช้าง  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
44 
พระอดิศักดิ์ สุกใส  วัดสว่างสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
45 
พระกันยา ทองงาม  วัดซับอุดมมงคลธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
46 
พระอนุชา เจริญศิริ  วัดซับอุดมมงคลธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
47 
พระทวี ดวงเงิน  วัดซับอุดมมงคลธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
48 
พระบวรศักดิ์ เอนกนวล  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
49 
พระลั่นทม คุ้มสิงสัน  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
50 
พระวิชัย ทองประไพภักดิ์  วัดซำรัง  พิษณุโลก 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
51 
พระอธิการประพิศ สะสีแสง  วัดศรีเสวตวนาราม  สุโขทัย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
52 
พระครูถาวรวุฒิกิจ  วัดป่าขะเนจื้อ  ตาก 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
53 
พระอุดม ภูมิประเทศ  วัดถ้ำผาจรุย  เชียงราย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
54 
พระกันทวี แก้วแปง  วัดห้วยทรายขาว  พะเยา 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูวิธานวิริยคุณ  วัดดอนทัน  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
56 
พระมหาสมทรง เนตรชัง  วัดพระนอน  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
57 
พระมหาไพฑูรย์ สุทธะ  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาถาวร สิงห์บุตร  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาได ไชยฤาชา  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
60 
พระอำนาจ พุทธอาสน์  วัดชัยมงคล  แพร่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
61 
พระนันทภพ จันตา  วัดดู่ใต้  น่าน 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
62 
พระมหาสิทธิชัย ธรรมสุจริต  วัดชัยมงคล  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
63 
พระประยูร ต่อมคำ  วัดป่าแพ่ง  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
64 
พระธวัชชัย วรรณตระกูล  วัดหนองเต่าคำ  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
65 
พระณัฐวุฒิ ทากันทะ  วัดเจดีย์แม่ครัว  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
66 
พระนิวัตน์ สุธัญญาวัชชัย  วัดโป่งน้อย  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
67 
พระณพัฐกานต์ ตระกูลจันทร์แสง  วัดกู่เสือ  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
68 
พระนพดล วังศรี  วัดกู่เสือ  เชียงใหม่ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
69 
พระบุญเรือง ดาทอง  วัดอัมพวัน  อุดรธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
70 
พระสมศรี คำมูลคร  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
71 
พระใส ว่องไว  วัดป่าคำไผ่  อุดรธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
72 
พระยงยุทธ ไกรคำ  วัดป่าศรีดอนเงิน  อุดรธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูจิรวัฒน์โสภณ  วัดโนนศรีสะอาด  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูโสภณญาณกิจ  วัดป่าโนนหิน  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูสุทธิธรรมญาณ  วัดป่าเทพวิมุตติ  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
76 
พระอธิการสหนาน บานเย็น  วัดถ้ำย่าง่าม  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
77 
พระอธิการทองสา มามิมิน  วัดป่าจิตตวิทยาราม  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
78 
พระอธิการโกวิญ ธิโสภา  วัดภูงาม  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
79 
พระชัยณรงค์ ปลวงประชัง  วัดยอดแก้ว  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
80 
พระสมควร ม่วงนาวงษ์  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
81 
พระวิทูล อินธิแสน  วัดศรีเมือง  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
82 
พระรุ่งเรือง คำพิมูล  วัดเซกาเจติยาราม  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
83 
พระประพันธ์ ผาจันทร์  วัดอาฮงศิลาวาส  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
84 
พระชัยวัฒน์ อินธิรักษ์  วัดอาฮงศิลาวาส  หนองคาย 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูรัตนวราธิคุณ  วัดไตรแก้ว  สกลนคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
86 
พระทุ่ง รักเพื่อน  วัดประชานิยม  สกลนคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
87 
พระประเวช ทองทา  วัดถ้ำเจ้าผู้ข้า  สกลนคร 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาเกรียงศักดิ์ โสภากุล  วัดโพธิ์บ้านโนนทัน  ขอนแก่น 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
89 
พระมหาเข็มทอง ฤทธิ์ลือไกร  วัดท่าน้ำพอง  ขอนแก่น 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
90 
พระอธิการสุภาพ โง้นทุม  วัดป่าสังเวชธรรมาราม  ขอนแก่น 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหารัตนะ หงษ์อินทร์  วัดดอนทองวราราม  กาฬสินธุ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมบัตร สุขประเสริฐ  วัดหนองหอไตร  กาฬสินธุ์ 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
93 
เจ้าอธิการสุระ สังฆทิพย์  วัดดอนเกลือ  ร้อยเอ็ด 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
94 
พระไกรราช วิชัยศร  วัดสะพานทอง  ร้อยเอ็ด 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
95 
พระสมหมาย ทองพิมพ์  วัดโพธิ์รังษี  ร้อยเอ็ด 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาธีระศักดิ์ กลางบัว  วัดบ้านเหล่าหาด  ร้อยเอ็ด 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูโพธิสารคุณวัฒน์  วัดป่าโพธิญาณ  อุบลราชธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
98 
พระสมยศ สุขเหลือง  วัดป่าโพธิญาณ  อุบลราชธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูอุดมวนานุรักษ์  วัดอุดมวนาสันติ์  อุบลราชธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
100 
พระปลัดบุญมา โสภา  วัดป่าห่องเตย  อุบลราชธานี 
15-9-54 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 364 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4