ประกาศรายชื่อผู้ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสุธรรม กตสาโร (มากแก้ว)  วัดเขมาราม  นครศรีธรรมราช 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระอุทัย อรุโณ (แซ่ฉั่ว) 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระศิริวิทย์ คุณสํวโร (ชีวะอริยศิลป์) 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระปลัดกิตติ กิตฺติภทฺโท (คล้ายหิรัญ) 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระนิกร อธิปญฺโญ (ดำด้วงโรม)  วัดวังตะวันตก  นครศรีธรรมราช 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระบุรม อาภากโร (ครองยุติ)  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
16-3-53 
อนุมัติ 
ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
รวมทั้งหมด : 6 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1