ประกาศสำนักงานเลขานุการ ศ.ต.ภ. NEWS
พระภิกษุสามเณรที่ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ควรทราบ
หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ อนุมัติและไม่อนุมัติที่เว็บไซต์แล้ว
ท่านไม่สามารถดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางภายในวันนั้นได้
ให้รอประมาณ 7-15 วันทำการ (ชั่วคราวเฉพาะช่วงโรคระบาด)
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการส่งเอกสาร
จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไปยัง กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ และสาขาทั่วประเทศ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
จึงจะไปดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางได้
และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
ที่ประชุมมีมติว่า ให้ดำเนินการขอออกหนังสือเดินทางภายในระยะเวลา 3 เดือน
นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.


หมายเหตุ
            ๑. รูปถ่ายประกอบการพิจารณาไม่ต้องส่งมาตามที่มีมติยกเลิกไปแล้ว
            ๒. ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

เข้าสู่หน้าหลัก

The Center of Ecclesiastical External Mission (Sor.Tor.Por.)
Wat Sangwech Witsayaram
Wat Sam Phraya Sub-district,
Phra Nakhon District,
Bangkok 10200
Tel. 0-2282-2452, 0-2282-880
Fax. 0-2282-2453