:::::::::::ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)
มีคนชมอยู่ 1642 คน :::::::::::Http://SorTorPor.ORG <<<<รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ประชุมครั้งที่ 13/2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ วัดสังเวชวิศยาราม>>>>
วัดสังเวชวิศยาราม
แต่ตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔
คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงาน ศูนย์ควบคุมการทางไปต่างประเทศ
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตฯ
ขั้นตอนการขอหนังสือนำวีซ่า
ประกาศรายชื่อฯ สำนักพุทธฯ
คู่มือการเดินทาง

ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการพิจารณาปี 2548-2566
ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการพิจารณาปีปัจจุบัน
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางครั้งล่าสุด
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2548
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2549
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2550
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2551
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2552
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2553
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2554
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2555
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2556
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2557
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2558
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2559
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2560
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2561
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2562
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2563
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2564
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2565
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2566
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2567

ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2553
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2554
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2555
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2556
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2557
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2558
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2559
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2560
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2561
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2563
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2564
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางครั้งล่าสุด


ประกาศ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
           แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ฯว่า ได้รับการประสานผ่านทางอีเมลแจ้งว่า "เนื่องจากกรมการกงสุล ยังอยู่ในระยะจำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ ดังนั้น ขอให้พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศดังกล่าว จองคิวเพื่อดำเนินการ ขอออกเล่มหนังสือเดินทางได้ที่ http://www.qpassport.in.th
17/8/2564 13:39:15

ประกาศ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.
         ด้วย คณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ และต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไป ต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า(ประมาณ ๗ วัน)

         เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัด รายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสน าแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

         ก่อนที่ท่าน จะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (www.onab.go.th) และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ที่ประชุมมีมติว่า ให้ดำเนินการขอออกหนังสือเดินทางภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

         อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด หมายเหตุ ผู้ที่ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ในวันประชุม ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป

9/24/2021 12:04:09 PM

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.
            ผู้ที่จะยื่นหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ใช้แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (แบบใหม่) โดยไปจัดซื้อได้ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ ที่๑๖๓/๒๕๔๙ ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และตามที่มหาเถรสมาคม ลงมติให้ความเห็นชอบในข้อ ๑ และข้อ ๒
9/24/2021 12:00:09 PM


ขั้นตอนการขอหนังสือนำวีซ่า(pdf)
แบบฟอร์มขอหนังสือนำวีซ่าออนไลน์
แบบฟอร์มขอหนังสือนำวีซ่า (pdf)
แบบฟอร์มขอหนังสือนำวีซ่า (doc)
หนังสือกำกับดูแลความประพฤติฯ (doc)
หนังสือกำกับดูแลความประพฤติฯ(pdf)
 
ปัญหาที่ตรวจพบประจำ
สถานที่ประกาศผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
เอกสารที่ต้องเตรียม
แบบการกรอกที่ถูกต้อง

ค้นหาข้อมูลผู้ผ่านการพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2553
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2554
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2555
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2556
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2557
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2558
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2559
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2560
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2561
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2562
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2563
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2564
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2565
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2566
ข้อมูลย้อนหลังรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ปี 2567
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาครั้งล่าสุด

วัดพุทธเบญจพล
วัดป่าอภัยคีรี
วัดญาณรังษี
วัดไทยลาสเวกัส
วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ก
วัดศรีนครินทรวราราม
วัดพุทธาราม
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์
 

เลขที่ ๑๑๐ ถนนสามเสน ๑ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED SORTORPOR.ORG

The Center of Ecclesiastical External Mission (Sor.Tor.Por.)
Wat Sangwech Witsayaram
Wat Sam Phraya Sub-district,
Phra Nakhon District,
Bangkok 10200
Tel. 088-950-2530, 0-2282-2452, 0-2282-880
Fax. 0-2282-2453