ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระมหาศุภโชติ บุญวอน  วัดกัลยาณวัฒน์  บุรีรัมย์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
102 
พระไพฑูรย์ มีโคดง  วัดสามัคคีชัย  ขอนแก่น 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
103 
พระสมศักดิ์ ชัยชมภู  วัดตโปทาราม  ชลบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
104 
พระวีระภัทร มาทำมา  วัดอ่างทอง  กำแพงเพชร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
105 
พระสมบัติ มรรคผล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
106 
พระครูสุจิตคุณสาร  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
107 
พระครูบุรเขตวุฒิกร  วัดบ้านดอน  ระยอง 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
108 
พระมหาประวิทย์ จำนิล  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
109 
พระราชรัตนาภรณ์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
110 
พระชาณศักดิ์ สุทธิสำแดง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
111 
พระมหาสุเมธ ศรีรินทร์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
112 
พระพงษ์พัฒน์ กรณีย์  วัดปลักปอม  พัทลุง 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
113 
พระสุชาติ นุชชัยนาท  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
114 
พระมหานิกรณ์ วงษ์แก้ว  วัดอุดมธานี  นครนายก 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาอุทัย พลเทพ  วัดมวกเหล็กนอก  สระบุรี 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระไพฑูรย์ จันทะนา  วัดถ้ำรัตนคีรี  อุทัยธานี 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
เดินทางคาบเกี่ยว วันออกพรรษา  
พระครูมงคลโสตติคุณ  วัดจิตตาราม  เชียงใหม่ 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
ขาดรูปถ่าย ขาดสำเนาหนังสือสุทธิ ขาดสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระอธิการสมหวัง คีรีต๊ะ  วัดม่อนห้วยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระจันดี จินะเฟือย  วัดอรัญญเขต  ตาก 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด  
พระโสภณวิสุทธิคุณ  วัดป่าวิเวการาม  ขอนแก่น 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์ม หนังสือสุทธิและ ทะเบียนบ้าน ไม่ตรงกัน  
พระสมบูรณ์ สรรสมบัติ  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
พระญาณรักขิต  วัดวีรวงศาวาส  กาฬสินธุ์ 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
พระครูพินิจประชานารถ  วัดดอนปู่ดงปอ  กาฬสินธุ์ 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
พ้นกำหนดการเดินทาง  
10 
พระครูประโชติวชิราภรณ์  วัดบ้านเหล่าหาด  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
นามสกุลในหนังสือสุทธิไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน  
11 
พระครูโอภาสปุญญาทร  วัดสว่างโหรา  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
เอกสารไม่เรียบร้อย มีรอยขูดลบขีดฆ่าเกือบทั้งหน้า  
12 
พระประเสริฐ หุบกระโทก  วัดจระเข้หิน  นครราชสีมา 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
เดินทางคาบเกี่ยว วันออกพรรษา  
13 
พระอธิการสมภพ ฆ้องบ้านโข้ง  วัดหนองสลักได  สุพรรณบุรี 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้ารับเข้าสังกัดวัด  
14 
พระสุพจน์ พงศ์ศรีวัฒน์  วัดเขาตะเกียบ  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับหนังสือสุทธิ  
รวมทั้งหมด : 128 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 2 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้  
เลือกหน้าที่ 1 2