ประกาศรายชื่อผู้ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ขอต่ออายุหนังสือเดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระชาญณรงค์ อุตฺตโม (รสจันทน์)  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 51-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระมหาชาญชัย ชวนชโย (วรวงค์)  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 52-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระครูสังฆรักษ์เทพนรินทร์ ชาตเทโว (วงศ์รัฐธนา)  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 52-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระอนุพงศ์ อนีโฆ (สุขเฉลิม)  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 52-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระนพดล วิฑิโต (ดำศรี)  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 52-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระกิตติพงษ์ ธีรวโร (แซ่อึ้ง)  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 52-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระสุรชัย จิรวฑฺฒโน (เปลื้องกลาง)  วัดบุละกอ  นครราชสีมา 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระกลวัชร ปวชฺชโร (จริงจิตร)  วัดโคกมะยม  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
พระชลินทร์ ธมฺมวฑฺฒโน (ปิ่นวัฒนะ)  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
10 
พระวรวุฒิ วจนกฺขโม (เพ็ชรมา)  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
11 
พระมหาชิต ชิตญาโณ (ทิพวรรณา)  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
12 
พระมหาวินิจ วรทชโย (ลาคำ)  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
13 
พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย (วันจงคำ)  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-65 
อนุมัติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
หนังสือที่ 53-2565 ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ 
รวมทั้งหมด : 13 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1